ایمالز

لیست قیمت نخ و سوزن جراحی (10 تیر)


نخ جراحی نایلون راند بادید ۲/۰ سوپا
۳۶۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سرسوزن قلم انسولین 4 میل بی دی BD
٪۲۹
۲۸۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
سر سوزن وکتو گیج 30 زرد (بسته 100 عددی)
۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن پورت شیمی درمانی سایز 20
٪۲۰
۵,۰۰۰
۴,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
نخ بخیه ویکریل (سوپابن) راند 2/0 «سوپا»
۲۲,۵۵۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ بخیه سیلک
۳۶۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ امبدینگ کات نشده سوپا کرومیک
۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ بخیه ویکریل 2/0 ریورس کات «سوپا»
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ جراحی ویکریل راند بادید ۱ سوپا
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن اسپاینال گیج ۲۰ (زرد)
۳۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
نخ بخیه کرومیک راند سوپا
۲۴,۵۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
نخ جراحی ویکریل راند بادید ۴/۰ سوپا
۱۷,۶۰۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سرسوزن قلم انسولین 8 میل بی دی BD
٪۲۵
۲۸۰,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ جراحی نایلون 5/0 ریورس‌کات «سوپا»
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن سون استار 12 تایی HUAN QIU
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن پرس نیدل Huan Qiu
۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ بخیه نایلونی 3/0 سوپالون سوپا
۱۵,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
سر سوزن هیپودرمیک آبی سوپا
۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 40×0٫25 هزار عددی SMC
٪۵
۵۴۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ لیفت 12 بعدی کاگ نوبل Noble Pdo COG
٪۷۸
۲,۳۰۰,۰۰۰
۴۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی هوانکیو هزار عددی ( Huan-Qiu )
٪۳
۵۲۶,۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 50×0٫25 هزار عددی SMC
٪۵
۵۴۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 105×0٫35 هزار عددی SMC
٪۵
۵۴۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 8×0٫18 هزار عددی SMC
٪۳
۵۸۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 60×0٫30 هزار عددی SMC
٪۵
۵۴۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
نخ جراحی نایلون ۲/۰ ریورس‌کات «سوپا»
۳۶۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ جراحی کرومیک راند بادید ۶/۰ سوپا
۷۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ جراحی کرومیک سوپا 3/0 راند 26
۲۵,۵۰۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
نخ بخیه ویکریل 0/0 ریورس کات «سوپا»
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سر سوزن خارجی «وکتو» گیج 18 (هر بسته)
۲۱۹,۶۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سر سوزن خارجی «وکتو» گیج 22   (هر بسته)
۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سرسوزن بسته 100 عددی
٪۶
۹۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن امبدینگ سبز
۱۷,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن ASP طلا
۶,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سر سوزن خون گیری
۲۸,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 15×0٫18 هزار عددی SMC
٪۵
۵۴۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 30×0٫25 هزار عددی SMC
٪۵
۵۴۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 40×0٫20 هزار عددی SMC
٪۵
۵۴۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 25×0٫25 صد عددی هوانکیو ( Huan-Qiu )
٪۵
۹۵,۰۰۰
۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 13×0٫18 هزار عددی تونی (Tony)
٪۵
۵۲۳,۰۰۰
۴۹۹,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی دسته مسی 25×0٫25 هزار عددی تونی ( Tony )
٪۴
۵۴۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن اسپاینال گیج 22 (مشکی)
۳۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ بخیه کرمیک 0 ریورس کات «سوپا»
۱۷,۶۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ جراحی نایلون 0 ریورس‌کات «سوپا»
۱۱,۲۰۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سرسوزن وکتو گیج 27
۳,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 25×0٫25 پانصد عددی هوانکیو ( Huan-Qiu )
٪۴
۲۷۵,۰۰۰
۲۶۴,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سرسوزن گیج 21 Vekto
٪۳۵
۸۰۰
۵۲۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ بخیه سیلک ۰/۵ با سوزن کات ۱۶ سوپا
۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
نخ کاتگوت کرومیک ۰/۴ با سوزن راند ۱۸ سوپا
۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ بخیه سیلک ۰/۴ با سوزن راند ۱۸ سوپا
۹,۵۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ بخیه نایلون  ۰/۳ با سوزن راند ۳۰ سوپا
۳۶۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
نخ لیفت 8 بعدی کاگ نوبل Noble Pdo COG
٪۷۸
۲,۲۰۰,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ لیفت 4 بعدی کاگ نوبل Noble Pdo COG
٪۷۷
۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ لیفت بینی کاگ نوبل Noble NOSE COG
٪۷۷
۱,۹۸۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن فیستولاگردان خارجی شریانی
۵۳۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سر سوزن خارجی «وکتو»  گیج 27 (هر بسته)
۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن سون استار
٪۲۱
۷۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن asp استیل
۵,۵۰۰تومان
(۱۰ روز و ۲۳ ساعت پیش)
 سر سوزن (سایزهای مختلف)
۵۵۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 13×0٫20 هزار عددی SMC
٪۵
۵۴۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 15×0٫16 هزار عددی SMC
٪۵
۵۴۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 25×0٫25 هزار عددی SMC
٪۵
۵۴۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 40×0٫30 هزار عددی SMC
٪۵
۵۴۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 50×0٫30 هزار عددی SMC
٪۵
۵۴۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 50×0٫30 هزار عددی تونی (Tony)
٪۵
۵۲۳,۰۰۰
۴۹۹,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 75×0٫30 هزار عددی SMC
٪۵
۵۴۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی دسته مسی 75×0٫30 هزار عددی تونی ( Tony )
٪۵
۵۲۳,۰۰۰
۴۹۹,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سر سوزن خارجی «وکتو»گیج23هر بسته
۲۱۹,۶۰۰تومان
(۱۷ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ کرمیک 2/0 ریورس کات «سوپا»
۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سر سوزن 20 زرد
۲۱۹,۶۰۰تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
سوزن طب سوزنی 7×0٫18 هزار عددی SMC
٪۵
۵۴۹,۰۰۰
۵۱۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
نخ کاتگوت کرومیک ۰ با سوزن راند ۳۷ سوپا
۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ بخیه نایلون  ۰/۴ با سوزن راند ۱۸ سوپا
۳۶۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ بخیه نایلون  ۰ با سوزن راند ۳۷ سوپا
۳۸۲,۶۸۰تومان
(۸ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ بخیه نایلون  ۱ با سوزن راند ۳۰ سوپا
۳۶۸,۰۰۰تومان
(۱۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ جراحی ویکریل راند بادید ۵/۰ سوپا
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ جراحی کرومیک ریورس کات ۶/۰ سوپا
۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ جراحی کرومیک ریورس کات ۱ سوپا
۷۹۲,۰۰۰تومان
(۲۰ روز و ۱۷ ساعت پیش)
نخ جراحی نایلون ریورس کات ۳/۰ سوپا
۳۶۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
لیست قیمت نخ و سوزن جراحی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت نخ و سوزن جراحی از لیست قیمت نخ و سوزن جراحی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر نخ و سوزن جراحی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین نخ و سوزن جراحی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر نخ و سوزن جراحی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۶۰,۹۴۱ تومان تا ۳۱۸,۹۲۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های نخ و سوزن جراحی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب نخ و سوزن جراحی به ترتیب الویت عبارتند از پیک سلوشن,وکتو,کوئیک,نوبل, ...