ایمالز

لیست قیمت جرثقیل (5 بهمن)


جرثقیل زنجیری 3 تن ویتال ژاپن مدل VP5-30
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
جرثقیل زنجیری 1 تن ویتال ژاپن مدل VP5-10
٪۵
۲,۲۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل زنجیری 5 تن ویتال ژاپن مدل VP5-50
۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 5 تن رونیکس RH-4106
٪۱۵
۵,۹۸۸,۰۰۰
۵,۰۸۹,۰۰۰
تومان
(18 دقیقه پیش)
جرثقیل 2 تن رونیکس RH-4104
٪۵
۲,۹۴۳,۵۰۰
۲,۷۹۶,۳۲۵
تومان
(18 دقیقه پیش)
جرثقیل 1 تن رونیکس RH-4102
٪۱۸
۲,۴۵۰,۰۰۰
۲,۰۱۸,۰۰۰
تومان
(18 دقیقه پیش)
جرثقیل دستی-زنجیری 1 تن توسن مدل 2010CB
٪۳
۲,۳۹۸,۰۰۰
۲,۳۲۶,۰۶۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل دستی Vital  ارتفاع زنجیر 3 متر
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل دستی زنجیری 2 تن توسن مدل 2020CB
٪۳
۳,۱۹۸,۰۰۰
۳,۱۰۲,۰۶۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 500 کیلو ویتال ژاپن مدل VP5-05
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 1.5 تن رونیکس RH-4103
٪۱۶
۲,۹۸۸,۰۰۰
۲,۵۱۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
جرثقیل زنجیری 1 تن با زنجیر 6 متری طرح ویتال
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 3 تن رونیکس RH-4105
٪۱۵
۳,۹۸۸,۰۰۰
۳,۳۷۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
جرثقیل زنجیری 20 تن ویتال ژاپن مدل VH5-93
۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل دستی زنجیری ویتال 2 تن
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترولی جرثقیل دستی 3 تن
٪۱۱
۱,۲۹۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 5 تن 2 کاره 2 سرعته طرح کیتو
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 3 تن 2 کاره 1 سرعته طرح کیتو
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۱۴
۱,۹۸۸,۰۰۰
۱,۷۰۹,۶۸۰
تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل زنجیری 5 تن ویتال (ساخت چین)
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل دستی زنجیری  با زنجیر 3 متر ویتال 1 تن
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
چراغ‌ سقفی مربع روکار 30 وات الیت ALITE
٪۱۵
۱۷۰,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 1 تن 4 کاره تمام 2 سرعته طرح کیتو
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 3 تن 4 کاره تمام 2 سرعته طرح کیتو
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 5 تن 4 کاره 1 سرعته طرح کیتو
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 1 تن 2 کاره 1 سرعته طرح کیتو
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 1 تن 2 کاره 2 سرعته طرح کیتو
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 3 تن 2 کاره 2 سرعته طرح کیتو
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترولی یا ریل ساده جرثقیل ۵ تن
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 5 تن نوا مدل NTC2806
٪۷
۵,۹۹۸,۰۰۰
۵,۵۹۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 0.5 تن رونیکس RH-4101
٪۱۵
۱,۹۸۸,۰۰۰
۱,۶۸۹,۸۰۰
تومان
(18 دقیقه پیش)
جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 6
۱۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان
(18 دقیقه پیش)
جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 3
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۸ ساعت پیش)
جرثقیل زنجیری آیرون مکس 5 تن
۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل زنجیری آیرون مکس 1/5 تن
٪۲۲
۲,۵۵۵,۰۰۰
۱,۹۹۹,۰۰۰
تومان
(18 دقیقه پیش)
جرثقیل زنجیری آیرون مکس 1 تن
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل نیم تن 0.5 ویتال
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(18 دقیقه پیش)
جرثقیل دستی-زنجیری1.5تن توسن مدل2015CB
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل دستی-زنجیری 3تن توسن مدل 2030CB
٪۵
۳,۸۹۸,۰۰۰
۳,۷۰۳,۱۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل دستی-زنجیری 0.5 تن توسن مدل 2005CB
٪۳
۲,۰۹۸,۰۰۰
۲,۰۳۵,۰۶۰
تومان
(18 دقیقه پیش)
جرثقیل زنجیری 10 تن ویتال ژاپن مدل VH5-90
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل زنجیری 15 تن ویتال ژاپن مدل VH5-92
۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل دستی نیم تن نووا (nova)
۱,۷۸۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 1 تن 4 کاره 1 سرعته طرح کیتو
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 1 تن 4 کاره 2 سرعته طرح کیتو
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 10 تن 4 کاره 1 سرعته طرح کیتو
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 10 تن 4 کاره 2 سرعته طرح کیتو
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 2 تن 2 کاره 1 سرعته طرح کیتو
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 5 تن 4 کاره 2 سرعته طرح کیتو
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 5 تن 4 کاره تمام 2 سرعته طرح کیتو
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 0.5 تن 2 کاره 1 سرعته طرح کیتو
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 0.5 تن 4 کاره 1 سرعته طرح کیتو
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 2 تن 2 کاره 2 سرعته طرح کیتو
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 2 تن 4 کاره 1 سرعته طرح کیتو
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 2 تن 4 کاره 2 سرعته طرح کیتو
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 2 تن 4 کاره تمام 2 سرعته طرح کیتو
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 3 تن 4 کاره 1 سرعته طرح کیتو
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
جرثقیل 5 تن 2 کاره 1 سرعته طرح کیتو
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۱,۷۶۵,۰۰۰
۱۰,۶۰۴,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
لیست قیمت جرثقیل هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت جرثقیل از لیست قیمت جرثقیل کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر جرثقیل کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین جرثقیل های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر جرثقیل های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۲,۴۷۰,۳۱۱ تومان تا ۲۷,۴۶۳,۷۱۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های جرثقیل در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب جرثقیل به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,نووا,توسن پلاس