ایمالز

لیست قیمت روفرشی


روفرشی 6 متری مدل 01
٪۶۰
۲۱۲,۷۰۰
۸۴,۹۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ستاره زرین یزد کد 1280S
۱۳۲,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ستاره زرین یزد کد 1280T
٪۸
۷۵,۰۰۰
۶۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۷۸
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی نادر باف یزد کد A3-340
۴۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی مدل مانفرد کد FI7
٪۵۳
۴۴۵,۳۷۰
۲۰۷,۱۳۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی نیکزاد مدل YEKTA-513 کد 130-01
٪۲۶
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی کد 720517
٪۲
۱۵۵,۰۰۰
۱۵۱,۹۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۹۳
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی کد 720577
٪۲۱
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۴۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۵۶
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی مدل مخمل ابریشم کد K7
٪۶۵
۵۸۴,۷۳۰
۲۰۷,۱۳۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ستاره زرین یزد مدل کد SABA7
٪۲۰
۲۹۹,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی کد 549
٪۳۰
۷۵۹,۰۰۰
۵۳۱,۳۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۳۲
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۶۴
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۷۵
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۱۲۵
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
رو فرشی سایز 3*4 سوپر گلشن
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی زرین جامع یزد مدل حوض نقره کد k112
٪۷۵
۸۶۵,۳۰۰
۲۱۸,۶۳۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی سیمین مدل F964
۶۰۱,۵۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی کد C-206
۸۴۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی طرح گبه
٪۱۴
۱۱۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی مدل ترنج ESSA
٪۳۴
۶۸۴,۳۰۰
۴۴۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی نادر باف یزد مدل 340
۵۶۴,۸۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی کد 720067
۷۷۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی مخمل زرشکی برند کویر
۱۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی سوپر گلشن یزد کد 08
۱۵۴,۹۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
رو فرشی 6 متری کارآفرین یزد کد 07
۴۹۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۳۴
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۹۱
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۱۲۱
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۱۲۲
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۱۳۸
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۱۴۴
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
روفرشی دور کش مدل 1399
۵۰۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ستاره زرین یزد کد Ghahvesok7
٪۲۵
۲۶۵,۶۰۰
۱۹۹,۹۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترمه  مدل 2052
٪۴۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی اطلس بافت یزد کدHZ03
٪۵
۹۰,۰۰۰
۸۵,۵۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روکش فرش کد ۱۴۶
٪۴۱
۹۶۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی سیمین مدل F664
۸۰۲,۱۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
روفرشی سیمین مدل A3-664
۵۲۵,۴۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
روفرشی میلاد زرین یزد مدل 250
٪۱۵
۵۳۰,۲۰۰
۴۵۱,۳۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی کد B-206
۲۹۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی کد A-250
۲۳۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
رو فرشی کد B-250
۹۸۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
رو فرشی کد D-250
۴۲۱,۹۳۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی مدل RG01
٪۴۶
۲,۰۲۷,۴۰۰
۱,۰۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی طرح گبه کد 14
٪۱۴
۱۱۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
روفرشی طرح گبه کد 7
٪۱۷
۲۱۵,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
روفرشی مدل Makhmal05
٪۱۱
۴۲۰,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
روفرشی کد 741
۱۸۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی مدل عشایری 03
۱۳۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
روفرشی کد SHKH7
٪۲۱
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۴۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
روفرشی نادر باف یزد کد F-250
٪۷۸
۹۸۰,۴۰۰
۲۱۰,۹۶۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی مخمل قهوه ای سوخته برند کویر
۱۹۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
روفرشی نخی 4متری
۱۳۲,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد ۲۸
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۳۸
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۴۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۴۶
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۵۴
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۶۸
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۷۲
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۸۵
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی  مخمل ابریشم ترک دور کش مدل 132
۵۰۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۱۰۴
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۱۰۵
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۱۱۱
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۹۴
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۱۱۹
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۱۳۷
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
روفرشی ترک کشدار کد۱۴۱
۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
لیست قیمت روفرشی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت روفرشی از لیست قیمت روفرشی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر روفرشی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین روفرشی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر روفرشی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۱۹,۸۶۵ تومان تا ۵۱۳,۱۶۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های روفرشی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب روفرشی به ترتیب الویت عبارتند از فیروز