ایمالز

لیست قیمت تلسکوپ (8 تیر)


تلسکوپ مدل F30070M
٪۴۴
۳,۲۰۰,۰۰۰
۱,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی کد 50080
٪۲۸
۷,۸۰۰,۰۰۰
۵,۶۱۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی مدل 1000F114EQ
٪۳۹
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ آپو William Optics Fluorostar 132 f6.9 Gold
٪۹
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ مدیک مدل F70060
٪۱۰
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۸۸۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل CR76700C
٪۵
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل F60700
٪۳۸
۲,۹۰۰,۰۰۰
۱,۸۱۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
Celestron AstroMaster 130EQ
٪۸
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
Celestron Travel Scope 70mm Telescope
٪۹
۵,۲۰۰,۰۰۰
۴,۷۳۲,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
Telescope derisco F60900
٪۳۹
۴,۳۵۰,۰۰۰
۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ
۱۴,۴۹۹,۵۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل TWB50600
٪۳۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی کد 70400
٪۲۱
۵,۳۲۰,۰۰۰
۴,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی کد 30070 ECO
٪۲۳
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۷۷۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی مدل 500F80
٪۲۵
۷,۹۰۰,۰۰۰
۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی مدل 700F70
٪۱۵
۷,۰۰۰,۰۰۰
۵,۹۳۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی مدل 360F60
٪۱۳
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۶۵۳,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی مدل 70F500
٪۱۸
۶,۴۰۰,۰۰۰
۵,۲۲۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
Celestron PowerSeeker 80EQ
٪۱۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۹۹۹,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 70EQ
۹,۹۹۹,۵۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل فاندل کد 50f600
٪۲۵
۲,۲۵۰,۰۰۰
۱,۶۹۱,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل فاندل کد 40400
۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ فاندل کد 004
٪۲۴
۶۴۰,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ کامار مدل CRG 70900
۶,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل  C2105
۵۲۷,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
تلسکوپ زیلوک مدل 70076
٪۵
۳,۳۰۰,۰۰۰
۳,۱۲۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
تلسکوپ سلسترون مدل StarSense Explorer DX 130AZ
۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
تلسکوپ سلسترون مدل DX 102 AZ
۲۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
تلسکوپ فاندل مدل 30F300
٪۵۶
۱,۱۰۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی مدل  30070 Full
٪۴۱
۳,۳۰۰,۰۰۰
۱,۹۶۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی مدل 70076
٪۲۰
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۱۲۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
Telescope derisco F76700
٪۱۸
۴,۱۵۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل کد FA_1004 به همراه میکروسکوپ
٪۱۵
۱,۲۹۲,۰۰۰
۱,۰۹۲,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل KE50600
٪۳۱
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی کد 70070
٪۱۸
۷,۲۰۰,۰۰۰
۵,۸۸۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی مدل WT50600
٪۵۴
۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۷۸,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی مدل 700f60
٪۲۹
۳,۸۰۰,۰۰۰
۲,۷۰۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
Skywatcher SKDOB8
٪۹
۳۵,۶۴۱,۱۵۰
۳۲,۴۳۳,۴۶۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ اپتیکال مدل f36050
٪۹
۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل ZM 60700
٪۴۶
۵,۳۰۰,۰۰۰
۲,۸۸۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
Celestron NexStar 4 SE Telescope
٪۷
۵۹,۹۹۰,۰۰۰
۵۵,۷۹۰,۷۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ
۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل C 2158
۱,۰۵۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
Acuter
٪۲۲
۵,۳۰۰,۰۰۰
۴,۱۴۲,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
دوربین تلسکوپی ویکسن Vixen Teleskop
٪۸
۱۵,۴۴۴,۵۰۰
۱۴,۲۲۰,۸۲۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل Libra 705
۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل 50f360 کد 11
٪۲۳
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۲۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ کد 30F300
٪۳۰
۷۱۰,۰۰۰
۴۹۷,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ کد c2112
۷۱۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل NO.C2105
۴۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل 70076TX
٪۵
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل 1001-2a کد 757
۷۴۵,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ کامار مدل CRN 76700
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ کامار مدل CR Ma-Be 901200
۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ کامار مدل CRN-114900
۱۰,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۱ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل 360F50
٪۲
۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل 1001-1
۶۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
تلسکوپ آپو William Optics Gran Turismo 81 in Space Gray
٪۵
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ آپو William Optics Gran Turismo 71
٪۹
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
دوربین زوم تلسکوپی برسر آلمان BRESSER Zoomar 8-25x25 Zoom-Monokular
٪۹
۵,۶۷۶,۳۰۰
۵,۱۶۸,۷۷۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل CRG60700C
٪۳۵
۴,۴۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ 40x60 برند اپکسل مدل Apexel APL-BP40x60
٪۵
۶۹۹,۰۰۰
۶۶۴,۰۵۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی کد 36050
٪۱۲
۱,۰۹۰,۰۰۰
۹۶۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ ۸۰ میلی متری شکستی نایت اسکای Nightsky
۸,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی  کد 30070 Normall
٪۱۶
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۴۳۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ زیتازی مدل 360F50
٪۲۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation
۷۷۷,۰۱۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل ZM 50600
٪۱۲
۲,۲۴۰,۰۰۰
۱,۹۷۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل C 2103
۶۶۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل c 2153
۷۸۱,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ
٪۵
۱۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۴,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
دوربین تلسکوپی پایه دار برسر آلمان BRESSER Teleskop Classic 70 350 Linsenteleskop
٪۱۱
۹,۵۰۴,۳۱۰
۸,۴۳۵,۰۷۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دوربین تلسکوپی لونت Lunt Solarsystems Ca-K Filter LS12CaKMDd2
٪۴
۸۴,۳۵۰,۷۳۰
۸۰,۷۸۵,۴۴۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
تلسکوپ کد 36050
٪۵۵
۲,۲۰۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
تلسکوپ مدل Refractor 100X
٪۲۶
۲,۳۱۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۶ ساعت پیش)
لیست قیمت تلسکوپ هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تلسکوپ از لیست قیمت تلسکوپ کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تلسکوپ کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تلسکوپ های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تلسکوپ های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۳,۸۳۰,۵۳۳ تومان تا ۱۶,۹۰۳,۹۸۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تلسکوپ در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تلسکوپ به ترتیب الویت عبارتند از سلسترون,--,ریسکو,برسر, ...