ایمالز

لیست قیمت بخاری گازی


بخاری گازی ایران شرق مدل بنیامین CH250
٪۸
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۷۰۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل هوشمند AB7
٪۱۲
۲,۲۵۰,۰۰۰
۱,۹۸۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بخاری ایران شرق مدل آذرین 6000
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۸ ساعت پیش)
Absal  463 Heater
٪۱۳
۱,۶۰۶,۰۰۰
۱,۳۹۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
Polar 20KN
٪۸
۱,۳۰۹,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بخاری گازی نیک کالا مدل مرجان MN12
٪۱۰
۲,۴۵۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بخاری گازی نیک کالا مدل زرین
٪۱۰
۴,۶۰۱,۶۰۰
۴,۱۴۱,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری ایران شرق مدل فیروزه 8000
٪۱۰
۱,۸۹۰,۰۰۰
۱,۷۰۹,۰۰۰
تومان
(۱۸ ساعت پیش)
بخاری گازی 12000 مشهد دوام مدل MD212
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی ایران شرق مدل شقایق 9000
۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
بخاری گازی مشهد دوام مدل MD309
٪۲
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۶۶۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری آدنیس 7000
٪۸
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
Nicala MC110 Heater
٪۵
۷,۲۰۰,۰۰۰
۶,۸۱۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بخاری ایران شرق مدل ارمغان 11000
۱,۹۳۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
Absal 431G Gas Heater
٪۷
۱,۲۳۲,۶۴۰
۱,۱۴۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بخاری گازی بهکاران مدل شومینه طرح پرنس
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
NICALA MN9.A Heater
۱,۹۸۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
NICALA SAHAR MN6 Heater
٪۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بخاری گازی پلار مدل 5PN
٪۲۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بخاری گازی نیک کالا طرح شومینه مدل سیمین MC-26
٪۱۰
۴,۵۹۲,۰۰۰
۴,۱۳۲,۸۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بخاری گازی شارق توس مدل مرجان و شراره 9000
٪۲۰
۱,۶۳۶,۰۰۰
۱,۳۰۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
بخاری گازی شارق توس 28000 مدل هیوا
۲,۷۰۹,۱۷۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی مشهد دوام  مدل  MD-312
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۸ ساعت پیش)
بخاری ایران شرق مدل 7500
٪۱۲
۱,۸۷۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازسوز آفتاب نیک کالا مدل AF18
٪۵
۲,۶۶۷,۰۰۰
۲,۵۳۳,۶۰۰
تومان
(۱۸ ساعت پیش)
بخاری آدنیس 12000
۱,۴۸۸,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
NICALA  mc25  Heater
٪۵
۳,۵۶۰,۰۰۰
۳,۳۸۲,۰۰۰
تومان
(۱۸ ساعت پیش)
نیک کالا بخاری نیک کالا مدل مرجان 12000
۲,۳۵۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
Absal 437F Gas Heater
٪۱۲
۱,۷۲۱,۰۰۰
۱,۵۰۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بخاری گازی 7500 مشهد دوام مدل MD307
٪۲
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۵۲۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی طرح جدید 29000 مشهد دوام مدل MD900
۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی نیک کالا مدل مرجان الماسه MN12-A
٪۵
۲,۳۹۰,۰۰۰
۲,۲۷۰,۵۰۰
تومان
(۱۸ ساعت پیش)
بخاری گازی 17000 ایران شرق مدل فروزان FR170
٪۷
۲,۰۷۷,۲۰۰
۱,۹۳۲,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی جنرال ۱۴۰۰۰ هوشمند پارمیس
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
Nicala MC-28 Heater
٪۴
۴,۳۸۳,۰۰۰
۴,۲۱۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
Absal 401 Heater
٪۵
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۵۶۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
Nicala MC24 Heater
٪۸
۳,۳۶۰,۰۰۰
۳,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
Nicala CE-14 Heater
٪۱۷
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۳۵۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
بخاری گازی 14000 نیک کالا
٪۶
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۶۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی جهان افروز مدل وودکس  JCF-250 WOODEX
٪۷
۲,۶۸۵,۰۰۰
۲,۴۹۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
شومینه گازی توان مدل اورانوس 28000
٪۵
۳,۱۳۵,۰۰۰
۲,۹۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری بدون دودکش پلار 4500 3PN new
٪۸
۱,۵۲۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
شومینه ایران شرق مدل آذران 15000
۲,۲۶۸,۵۰۰ تومان
(۱۸ ساعت پیش)
Polar PN-3
٪۱۶
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۳۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
Polar ISUN INVENT
٪۸
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۴۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی گرافیکی مشهد دوام مدل MD-109
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی مشهد دوام مدل MD112
٪۵
۱,۹۵۰,۶۶۰
۱,۸۵۳,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی نیک کالا مدل زرین MC26 طرح شومینه ای
٪۵
۴,۳۴۴,۰۰۰
۴,۱۲۶,۸۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری هوشمند تابشی متحرک آبسال مدل 444 (گاز مایع )
٪۱۳
۱,۷۷۵,۰۰۰
۱,۵۴۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
شومینه گازی هیوندای مدل فلورانس چدنی 280
٪۳
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۳۹۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
tavangas sahar 9000
٪۱۰
۱,۷۳۰,۰۰۰
۱,۵۶۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
Nicala KN-16 Heater
٪۳
۲,۵۸۰,۰۰۰
۲,۵۰۲,۶۰۰
تومان
(۱۸ ساعت پیش)
Tavan Kasra 28 Gas Heater
٪۴
۳,۰۵۰,۰۰۰
۲,۹۲۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری 9000 کوپال توانکاران مدل سوپر K900 گلبرگ
٪۳
۱,۸۵۹,۰۰۰
۱,۸۰۳,۲۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری پرتابل گازی/برقی ژاپنی
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی مدل JK400 شایسته
۱,۰۶۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
Iransharq    F80   Heater
۱,۷۵۴,۱۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
شومینه گازی هیوندای مدل فلورانس 280
٪۳
۳,۳۰۰,۰۰۰
۳,۱۹۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
Tavan Oranus 24 Gas Heater
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی 9000 مشهد دوام مدل MD209
٪۲
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۶۶۵,۰۰۰
تومان
(۱۸ ساعت پیش)
بخاری آزمایش مدل میلانو 18000
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گاز سوز مریم نیک کالا مدل MN9-A
٪۵
۲,۰۶۰,۰۰۰
۱,۹۵۷,۰۰۰
تومان
(۱۸ ساعت پیش)
هیتر گازی آذرتهویه مدل A618
٪۷
۸,۹۵۰,۰۰۰
۸,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۸ ساعت پیش)
هیتر گازی آذرتهویه سازان مدل A610
۴,۶۴۰,۷۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی جهان افروز مدل 9000
٪۱۴
۱,۷۴۹,۰۰۰
۱,۵۱۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی مروارید سوز مدل ساده 8000
٪۸
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۸۳,۹۲۵
تومان
(۲ ساعت پیش)
بخاری گازی جنرال 9000 مدل اودینس
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
Energy GM0680 Make Up Air Unit
٪۵
۳۶,۹۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۵۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
Energy GH0640 Gas Fan Heater
٪۶
۱۶,۴۵۹,۰۰۰
۱۵,۴۷۱,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
Donar DGH 600 N
٪۷
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
Tavan Saba plain 12000 Gas Heater
٪۸
۱,۹۹۰,۰۰۰
۱,۸۳۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی جهان افروز مدل JCF350
۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری شومینه گازی جهان افروز مدل JCF-350 کلاسیک Classic
٪۱۴
۳,۵۵۷,۶۰۰
۳,۰۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
بخاری گازی ایمن گاز مشهد برین 6000C
٪۶
۱,۷۶۱,۰۰۰
۱,۶۵۲,۰۰۰
تومان
(۱۸ ساعت پیش)
بخاری گازی مشهد دوام مدل MD207
٪۲
۱,۵۴۰,۰۰۰
۱,۵۰۹,۰۰۰
تومان
(۱۸ ساعت پیش)
بخاری گازسوزطرح شومینه ثمین نیک کالا مدل MC25
٪۶
۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۳۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
لیست قیمت بخاری گازی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت بخاری گازی از لیست قیمت بخاری گازی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر بخاری گازی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین بخاری گازی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر بخاری گازی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۱۳۴,۸۶۶ تومان تا ۲,۶۰۹,۲۸۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های بخاری گازی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب بخاری گازی به ترتیب الویت عبارتند از نیک کالا,ایران شرق ,آبسال,مشهد دوام, ...