ایمالز

لیست قیمت پرده هوا (8 تیر)


پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل   FM4010 L/Y-LUX
٪۱۴
۷,۸۵۷,۰۰۰
۶,۷۵۷,۰۲۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا میتسویی DM-4010L-Y
٪۱۰
۱۰,۷۱۰,۰۰۰
۹,۶۳۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4020 L/Y-LUX
٪۱۴
۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۸,۹۴۴,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل  FM4009 L/Y-LUX
٪۱۴
۷,۶۲۰,۰۰۰
۶,۵۵۳,۲۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل  FM4012 L/Y-LUX
٪۱۴
۸,۳۲۶,۰۰۰
۷,۱۶۰,۳۶۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا میتسویی DM-4018L-Y
۱۳,۳۷۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا 90 سانتی متر میتسویی مدل FM
۹,۴۲۲,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل   FM4015 L/Y-LUX
٪۱۴
۹,۶۷۳,۰۰۰
۸,۳۱۸,۷۸۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4018-L/Y (با کلید)
٪۹
۱۱,۵۷۰,۰۰۰
۱۰,۵۲۸,۷۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4010-L/Y (با ریموت)
٪۱۰
۹,۴۷۸,۰۰۰
۸,۵۳۰,۲۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4009-L/Y (با ریموت)
٪۱۰
۱۰,۱۵۰,۰۰۰
۹,۱۳۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4006-L/Y(با ریموت)
٪۱۰
۷,۷۹۸,۰۰۰
۷,۰۱۸,۲۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1218-T6-GY
٪۱۴
۱۰,۱۷۱,۰۰۰
۸,۷۴۷,۰۶۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4020-L/Y (با ریموت)
٪۹
۱۲,۱۵۲,۰۰۰
۱۱,۰۵۸,۳۲۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1209-T6-GY
٪۱۴
۷,۶۲۰,۰۰۰
۶,۵۵۳,۲۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4006-L/Y(با کلید)
٪۹
۷,۳۹۸,۰۰۰
۶,۷۳۲,۱۸۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل HM-4020HW(با ریموت)
٪۱۰
۱۹,۳۷۶,۰۰۰
۱۷,۴۳۸,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
پرده هوا میتسویی DM-4012L-Y
٪۱۰
۱۱,۳۱۲,۰۰۰
۱۰,۱۸۰,۸۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا کویل دار 150 سانتی متر میتسویی مدل RM
۱۸,۷۶۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پرده هوا کویل دار 90 سانتی متر میتسویی مدل RM
۱۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پرده هوا دکوراتیو 200 سانتی متر میتسویی مدل DM
۱۳,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پرده هوا دکوراتیو 90 سانتی متر میتسویی مدل DM
۱۰,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا 150 سانتی متر میتسویی مدل BM
۱۱,۶۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا 60 سانتی متر میتسویی مدل FM
۷,۷۹۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4018-L/Y (با ریموت)
٪۱۰
۱۳,۳۷۰,۰۰۰
۱۲,۰۳۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4018-L/Y (با کلید)
٪۹
۱۲,۹۷۰,۰۰۰
۱۱,۸۰۲,۷۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4020-L/Y (با کلید)
٪۱۰
۱۲,۱۵۲,۰۰۰
۱۰,۹۳۶,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1212-T6-GY
٪۱۴
۸,۳۲۶,۰۰۰
۷,۱۶۰,۳۶۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4010-L/Y (با ریموت)
٪۹
۱۰,۷۱۰,۰۰۰
۹,۷۴۶,۱۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4010-L/Y (با کلید)
٪۹
۹,۰۷۸,۰۰۰
۸,۲۶۰,۹۸۰تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4009-L/Y (با کلید)
٪۱۰
۹,۴۲۲,۰۰۰
۸,۴۷۹,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4018S/Y-W
٪۱۴
۱۸,۰۲۸,۰۰۰
۱۵,۵۰۴,۰۸۰تومان
(۱۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4015SJ-3D/Y
٪۱۴
۱۹,۹۰۸,۰۰۰
۱۷,۱۲۰,۸۸۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4012SJ-3D/Y
٪۱۴
۱۷,۴۲۴,۰۰۰
۱۴,۹۸۴,۶۴۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل HM-4015HW(با ریموت)
٪۱۰
۱۷,۵۸۰,۰۰۰
۱۵,۸۲۲,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا تک فاز دکوراتیو میتسویی مدل DM-4020-L/Y
٪۱۰
۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۲,۲۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان کویل آبگرم مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7
٪۱۴
۱۳,۷۱۳,۰۰۰
۱۱,۷۹۳,۱۸۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پرده هوا فراز کاویان مدل 120
٪۲
۱۰,۷۳۴,۳۲۰
۱۰,۵۱۹,۶۳۳تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
پرده هوا کویل دار 120 سانتی متر میتسویی مدل RM
۱۵,۶۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا صنعتی 70 سانتی متر میتسویی مدل IM
۱۱,۵۴۴,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پرده هوا 100 سانتی متر میتسویی مدل BM
۱۰,۰۳۸,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پرده هوا توکار 150 سانتی متر میتسویی مدل FM
۱۲,۰۱۲,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا 120 سانتی متر میتسویی مدل FM
۹,۸۹۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا میتسویی مدل FM4012
٪۱۰
۹,۸۹۸,۰۰۰
۸,۹۰۸,۲۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کویل گرمایشی هایسنس به ظرفیت 36000 Coil
۲,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
کویل گرمایشی هایسنس به ظرفیت 24000 Coil
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4010SJ-3D/Y
٪۱۴
۱۴,۸۰۱,۰۰۰
۱۲,۷۲۸,۸۶۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4010S/Y-W
٪۱۴
۱۱,۸۰۶,۰۰۰
۱۰,۱۵۳,۱۶۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل HM-4012HW(با کلید)
٪۱۰
۱۴,۱۸۲,۰۰۰
۱۲,۷۶۳,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1215-T6-GY
٪۱۴
۹,۶۷۳,۰۰۰
۸,۳۱۸,۷۸۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4015-L/Y (با ریموت)
٪۱۰
۱۲,۸۳۸,۰۰۰
۱۱,۵۵۴,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4015-L/Y (با کلید)
٪۹
۱۲,۴۳۸,۰۰۰
۱۱,۳۱۸,۵۸۰تومان
(۹ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل HM-4009HW(با کلید)
٪۱۰
۱۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۱,۰۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4015-L/Y (با ریموت)
٪۹
۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۰,۵۱۰,۵۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4012-L/Y (با ریموت)
٪۹
۹,۸۹۸,۰۰۰
۹,۰۰۷,۱۸۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4010-L/Y (با کلید)
٪۹
۱۰,۳۱۰,۰۰۰
۹,۳۸۲,۱۰۰تومان
(۹ روز و ۱۱ ساعت پیش)
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4009-L/Y (با ریموت)
٪۹
۹,۴۲۲,۰۰۰
۸,۵۷۴,۰۲۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4012-L/Y (با کلید)
٪۹
۹,۴۹۸,۰۰۰
۸,۶۴۳,۱۸۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4009-L/Y (با کلید)
٪۹
۹,۷۵۰,۰۰۰
۸,۸۷۲,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4020S/Y-W
٪۱۴
۱۸,۶۵۲,۰۰۰
۱۶,۰۴۰,۷۲۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4020SJ-3D/Y
٪۱۴
۲۳,۰۲۳,۰۰۰
۱۹,۷۹۹,۷۸۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4018SJ-3D/Y
٪۱۴
۲۱,۷۷۸,۰۰۰
۱۸,۷۲۹,۰۸۰تومان
(۷ روز و ۱۵ ساعت پیش)
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4015S/Y-W
٪۱۴
۱۵,۵۵۳,۰۰۰
۱۳,۳۷۵,۵۸۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
پرده هوا میتسویی اداری تجاری مدل FM4030 (تک فاز)
٪۱۰
۲۱,۵۶۰,۰۰۰
۱۹,۴۰۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
WHS - 600 - 2*50 UT
٪۲
۱۰۰,۸۱۷,۳۷۰
۹۸,۸۰۱,۰۲۲تومان
(۱۵ ساعت پیش)
لیست قیمت پرده هوا هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پرده هوا از لیست قیمت پرده هوا کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پرده هوا کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پرده هوا های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پرده هوا های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۰,۸۹۴,۲۵۶ تومان تا ۱۳,۳۱۵,۲۰۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پرده هوا در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پرده هوا به ترتیب الویت عبارتند از کاویان,گرین,هایسنس