دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت مخزن آب (11 آذر)


مخزن مکعبی آسان رو طبرستان حجم 1000 لیتر مدل 1331351
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۵
۴,۱۳۴,۰۰۰
۳,۹۲۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
مخزن آب عمودی 1000 لیتری سه لایه طبرستان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۰
۳,۰۵۰,۰۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند طبرستان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۵
۲۷,۳۱۶,۰۰۰
۲۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
مخزن پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه افقی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۲,۹۴۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
مخزن پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری سه لایه افقی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۶,۴۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
مخزن 200 لیتری عمودی بلند طبرستان
(۷ ساعت پیش)
٪۵
۹۸۱,۰۰۰
۹۳۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
مخزن 2000 لیتری عمودی طبرستان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۵,۴۰۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۴,۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی بلند
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۵,۵۸۵,۰۰۰
۴,۹۱۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی بلند
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۳,۵۹۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
مخزن آب عمودی کوتاه طبرستان حجم 10000 لیتر مدل 1231571
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۵
۲۶,۳۱۶,۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن پلاستیکی ۳۰۰ لیتری سه لایه افقی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن 800 لیتری عمودی بلند تک لایه طبرستان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۵
۲,۵۹۰,۰۰۰
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
(۷ ساعت پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مخزن آب عمودی طبرستان حجم 4000 لیتر مدل 1131461
(۷ ساعت پیش)
٪۵
۱۱,۱۱۱,۰۰۰
۱۰,۵۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مخزن پلی اتیلن ۸۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۲۱,۴۷۶,۰۰۰
۱۸,۸۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مخزن 2500 لیتری عمودی کوتاه طبرستان
(۷ ساعت پیش)
٪۵
۷,۵۶۰,۰۰۰
۷,۱۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مخزن زیر پله ای طبرستان حجم 800 لیتر مدل 1531321
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۵
۳,۹۵۴,۰۰۰
۳,۷۵۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن زیر پله ای طبرستان حجم 1000 لیتر مدل 1531351
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۵
۴,۵۷۴,۰۰۰
۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی کوتاه
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۷۷۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۱۷,۹۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی بلند
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند طبرستان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۴,۳۸۹,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن آب کتابی سه لایه پلی اتیلن 2000 لیتری پلاستونیک مدل 5364
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۸,۸۲۳,۰۰۰
۷,۷۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن آب عمودی تک لایه پلی اتیلن بلند 5000 لیتری پلاستونیک مدل 6184
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۲,۱۴۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بشکه پلاستیکی ۱۰۰ لیتری رینگ دار
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی بلند
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۳,۱۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن زیر پله ای طبرستان حجم 1500 لیتر مدل 1531401
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۵
۶,۳۴۷,۰۰۰
۶,۰۲۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن قیفی طبرستان حجم 2000 لیتر مدل 1610421
(۲ روز پیش)
٪۵
۷,۰۷۷,۰۰۰
۶,۷۲۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن پلی اتیلن کروی ۹۰۰ لیتری سه لایه
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۳,۲۱۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن پلاستیکی قیفی ۵۰۰ لیتری سه لایه
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۵
۲,۱۷۶,۰۰۰
۲,۰۶۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن پلاستیکی ۷۵۰ لیتری سه لایه افقی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۲,۹۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن آب مکعبی تک لایه پلی اتیلن 230 لیتری پلاستونیک مدل 5105
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۱,۰۲۰,۰۰۰
۸۹۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن آب افقی سه لایه پلی اتیلن 1500 لیتری پلاستونیک مدل 7358
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۴,۶۲۲,۰۰۰
۴,۰۶۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن آب افقی سه لایه پلی اتیلن 3000 لیتری پلاستونیک مدل 7374
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۰
۹,۶۴۹,۰۰۰
۸,۶۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن آب افقی 3لایه پلی پارس 800 لیتری زیرپله
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۱
۲,۸۲۲,۰۰۰
۲,۴۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی
(۷ ساعت پیش)
۱۳,۶۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۱,۷۲۰,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن 20000 عمودی سه لایه  ( 260cm×415cm)
(۲ روز پیش)
۴۷,۹۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز با رینگ فلزی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۷۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن مکعبی (آسانرو) ۱۰۰ لیتری سه لایه KU
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۷۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
منبع ۱۵۰ لیتری تحت فشار درجه دار واتس wates
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری پلی اتیلنی سه لایه
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن آب 3لایه پلی پارس 100 لیتری مکعب بلند عمودی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۷
۷۲۸,۰۰۰
۶۰۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی بلند
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۳,۵۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن 6000 لیتری سه لایه افقی
(۲ روز پیش)
۲۱,۶۳۸,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن 300 لیتری سه لایه عمودی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۲۳۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۷۰۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن 500 لیتری تک لایه زیر پله
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۲,۴۹۰,۰۰۰
۲,۱۹۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن افقی 100 لیتری
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن پلی اتیلن 300 لیتری افقی کد N66002
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۱۵۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن 400 افقی سه لایه  ( 70cm×77cm×120cm)
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۷۸۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن قیفی طبرستان حجم 1000 لیتر مدل 1610351
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۵
۳,۶۹۶,۰۰۰
۳,۵۱۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن قیفی طبرستان حجم 5000 لیتر مدل 1610481
(۵ روز پیش)
٪۵
۱۳,۹۸۴,۰۰۰
۱۳,۲۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری افقی کد N66008
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۴,۳۴۶,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
وان بیضی زمزم ۴ ناصر
(۳ روز پیش)
٪۱۳
۲۱۵,۰۰۰
۱۸۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
وان مستطیل کارون ۵
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
۵۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گالن ۲۰ لیتری صنعتی 6 عددی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بشکه پلاستیکی ۱۲۰ لیتری رینگ دار
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
گالن ۲۰ لیتری سفید صنعتی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
منبع ۲۰۰ لیتری تحت فشار درجه دار واتس wates
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
منبع تحت فشار ۵۰ لیتری درجه دار واتس Wates
(۲ روز پیش)
٪۸
۱,۷۸۰,۰۰۰
۱,۶۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن پلاستیکی زیرپله ۵۰۰ لیتری سه لایه
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۲,۴۴۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن پلاستیکی ۱۰۰ لیتری سه لایه افقی
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
۶۱۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن پلی اتیلن ۶۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۴,۵۸۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن پلی اتیلن ۲۳۰ لیتری مکعبی سه لایه
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن پلاستیکی ۷۵۰ لیتری تک لایه افقی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۲,۰۶۳,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن پلاستیکی ۷۰۰ لیتری سه لایه افقی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۲,۸۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مخزن پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری تک لایه افقی
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
۴,۸۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مخزن پلاستیکی ۳۰۰۰ لیتری تک لایه افقی
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
۶,۷۳۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
1 2 3 4 5 6 7
لیست قیمت مخزن آب هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت مخزن آب از لیست قیمت مخزن آب کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر مخزن آب کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین مخزن آب های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر مخزن آب های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵,۳۹۳,۹۹۹ تومان تا ۶,۵۹۲,۶۶۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های مخزن آب در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب مخزن آب به ترتیب الویت عبارتند از آریا البرز مخزن,نپتون,کارون,آکوا, ...