دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت تصفیه هوا (12 آذر)


دستگاه تصفیه هوا شیائومی مدل Air Purifier 4 Lite
(۴ ساعت پیش)
٪۱۶
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP152
(۴ ساعت پیش)
٪۲۱
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل  AP241
(۴ ساعت پیش)
٪۲۴
۳,۲۵۰,۰۰۰
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP331
(۴ ساعت پیش)
٪۱۸
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
Saya Blue Sky Air Purifier
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۱۲,۳۳۴,۰۰۰
۱۱,۵۹۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP121
(۴ ساعت پیش)
٪۲۳
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP363
(۴ ساعت پیش)
٪۳۱
۸,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP361
(۴ ساعت پیش)
٪۳۵
۸,۵۰۰,۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP341
(۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۸,۵۰۰,۰۰۰
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
دستگاه تصفیه کننده هوا آلماپرایم مدل AP431
(۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP151
(۴ ساعت پیش)
٪۲۱
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
OZON 608 Air Purifier
(۴ ساعت پیش)
٪۱۸
۷,۹۰۰,۰۰۰
۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
Blueair Classic 205
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۹,۸۸۰,۰۰۰
۹,۲۸۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
Blueair Classic 680i
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
دستگاه تصفیه هوا Blueair Health Protect 7740i
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP421
(۴ ساعت پیش)
۱۷,۸۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
فیلتر تصفیه کننده هوا بیورر مدل  LR 330
(۴ ساعت پیش)
٪۱
۷۲۲,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
OZON 901 Air Purifier
(۴ ساعت پیش)
٪۱۴
۹,۹۰۰,۰۰۰
۸,۵۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
تصفیه هوا بلوایر مدل Pro XL
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
Blueair Classic 280i
(۴ ساعت پیش)
٪۴
۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
تصفیه کننده هوا ایستکول مدل TM-TW350
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
دستگاه تصفیه کننده هوا هانیول مدل Air Touch P
(۴ ساعت پیش)
٪۲۵
۲۱,۴۹۹,۹۹۰
۱۶,۱۲۴,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۷)
Blueair Classic 505
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۶,۵۴۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
دستگاه تصفیه هوای اکیومد مدل RG2000
(۴ ساعت پیش)
٪۱۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
Hi-Tec HI-AP800 Air Purifier
(۴ ساعت پیش)
٪۱۷
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه تصفیه هوا Miotto Sano میوتو
(۴ ساعت پیش)
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
دستگاه تصفیه هوا Blueair Health Protect 7470i
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۲۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۱,۹۰۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
تصفیه هوای Blueair Classic 480i
(۴ ساعت پیش)
۱۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
دستگاه تصفیه هوا امسیگ (Emsig) مدل PF420
(۴ ساعت پیش)
٪۳۱
۲۴,۱۱۰,۸۰۰
۱۶,۵۷۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
Samsung J41 Air Purifier
(۴ ساعت پیش)
٪۱۱
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تصفیه هوا بلوایر مدل +Sense
(۴ ساعت پیش)
۱۲,۲۹۹,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۳)
هود میکروبی ( لامینار فلو ) - laminair flow
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
Airjoy AJ 3500
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
OZON 602 Air Purifier
(۴ ساعت پیش)
٪۱۹
۶,۹۰۰,۰۰۰
۵,۵۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
فیلتر دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل M8R-FLH
(۴ ساعت پیش)
٪۱۱
۲,۸۰۹,۹۹۰
۲,۴۹۹,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه تصفیه کننده هوا ایستکول مدل TM-TW350uv
(۴ ساعت پیش)
٪۱۱
۵,۹۹۰,۰۰۰
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
دستگاه تصفیه هوا رپس مدل RAP-410
(۴ ساعت پیش)
٪۳۴
۱۳,۴۰۰,۰۰۰
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
Blueair Classic 405
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۱۳,۵۷۰,۰۰۰
۱۲,۷۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
Neotec XJ-130 Refridgerator Air Purifier
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۲۹
۸۵۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Chungho CHA-G500A Air Purifier
(۴ ساعت پیش)
٪۵۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دستگاه تصفیه هوا نایس مدل CHA-N500AU
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۲۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دستگاه تصفیه هوا سامسونگ مدل C60
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۲۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
UFO IRAN P150 Air Purifie
(۴ ساعت پیش)
٪۴
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دستگاه تصفیه هوا بلوایر مدل Classic 203 Slim
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۸,۳۷۰,۰۰۰
۷,۸۶۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
دستگاه تصفیه هوا بلوایر مدل PRO L
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۲۵,۷۰۰,۰۰۰
۲۴,۱۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تصفیه کننده هوا بیسل مدل Myair Hub B
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه تصفیه هوا هانیول مدل Airtoch A5
(۴ ساعت پیش)
٪۲۴
۸,۴۵۰,۰۰۰
۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
دستگاه تصفیه هوا فلوز مدل AeraMax Pro AM3
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP362
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۱۹
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
فیلتر دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل M2R-FLH
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه تصفیه کننده هوا هانیول مدل Air Touch X
(۴ ساعت پیش)
٪۲۵
۳۶,۱۲۹,۹۹۰
۲۷,۰۹۷,۴۹۰ تومان
فروشندگان (۵)
تصفیه هوا ایستکول مدلTMTW400H
(۴ ساعت پیش)
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تصفیه کننده هوا سامسونگ مدل AC-G35
(۴ ساعت پیش)
٪۱۶
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
فیلتر دستگاه تصفیه کننده هوا مدل XJ-3800A-1
(۴ ساعت پیش)
٪۲
۹۲۰,۰۰۰
۹۰۱,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فن خنک کننده یوبائو مدل WT-F26
(۴ ساعت پیش)
٪۲۲
۹۰۰,۰۰۰
۶۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تصفیه هوا فیلیپس مدل AC2887
(۴ ساعت پیش)
۱۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه تصفیه هوای مدل AeraMax Professional AM III  فلوز
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
۳۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
1 2 3 4 5 6 13
لیست قیمت تصفیه هوا هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تصفیه هوا از لیست قیمت تصفیه هوا کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تصفیه هوا کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تصفیه هوا های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تصفیه هوا های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۹,۵۹۰,۵۸۴ تومان تا ۱۱,۷۲۱,۸۲۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تصفیه هوا در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تصفیه هوا به ترتیب الویت عبارتند از بیورر,پرایم,شیائومی,جی پلاس, ...