ایمالز

لیست قیمت فر توکار


فر توکار بوش مدل  HBG632BS1I
٪۳۴
۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار سینجر مدل SES33
٪۲۳
۴,۸۵۰,۰۰۰
۳,۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V303
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBF534ES0I
٪۴
۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار بوش مدل HBG6764S1I
۲۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر داتیس مدل DF-675 توکار برقی
٪۲۰
۱۴,۴۱۹,۰۰۰
۱۱,۴۹۱,۹۴۳
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار بوش مدل  HBN559E3I
٪۱۹
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار سینجر مدل SMS17
٪۲۰
۶,۱۰۲,۲۵۶
۴,۸۸۱,۸۰۴
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر آلتون مدل V404
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر برقی بوش آلمان 71 لیتر توکار BOSCH HBG6764B1I
٪۲۶
۳۵,۶۰۰,۰۰۰
۲۶,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر برقی توکار آلتون مدل v202
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار بوش BOSCH built-in oven HBG635BS1
٪۲۵
۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBA533BS1
٪۲۴
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر f3 اخوان
٪۲۲
۴,۸۲۵,۸۰۰
۳,۷۳۹,۹۹۵
تومان
(۶ ساعت پیش)
فر داتیس مدل DF-672 توکار گازی برقی
٪۲۰
۱۱,۳۵۴,۰۰۰
۹,۰۴۹,۱۳۸
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار اسمارت فول برق سینجر مدل SLS12
٪۲۰
۶,۹۷۴,۹۱۰
۵,۵۷۹,۹۲۸
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر تو کار سینجر مدل SEA33
٪۲۳
۴,۸۵۰,۰۰۰
۳,۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V305
۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
فر توکار برق و گاز SES1 سینجر
٪۲۰
۵,۱۷۹,۳۵۳
۴,۱۴۳,۴۸۲
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V401S
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر مدل DF-694 داتیس
٪۲۰
۹,۰۸۰,۰۰۰
۷,۲۳۶,۷۶۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار برقی داتیس مدل TFT 690
۱۳,۰۴۹,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر برقی داتیس مدل DF-695
٪۲۰
۱۴,۶۶۱,۰۰۰
۱۱,۶۸۴,۸۱۷
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار اسمارت فول برق سینجر مدل SLS8
٪۲۰
۵,۵۱۷,۶۸۹
۴,۴۱۴,۱۵۱
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر بخارپز توکار بوش مدل BOSCH HSG636ES1
٪۵
۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر تو کار بوش HBG43S350I - [ نقره ای ]
٪۱۷
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار بوش Bosch HBG675BS1
٪۲۲
۲۸,۶۰۰,۰۰۰
۲۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار التون مدل  V202 S
٪۲۳
۸,۸۰۰,۰۰۰
۶,۷۴۹,۶۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F25
٪۲۲
۸,۸۲۴,۰۰۰
۶,۸۳۸,۶۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V401
۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBJ558YB0I
٪۳۰
۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۳,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فربرقی ترکیه گوزل فر AKEL
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار بوش مدل HBF534ES0Q
٪۱۱
۱۵,۵۸۷,۰۰۰
۱۳,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F5
۴,۵۶۲,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار بوش مدل HBN559W3I
٪۲۲
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V403
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار سینجر مدل SES3
٪۲۰
۵,۲۸۴,۴۲۹
۴,۲۲۷,۵۴۳
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار برقی داتیس مدل DF-684
۶,۰۹۷,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر برقی داتیس مدل DF-692
٪۲۰
۱۰,۵۱۲,۰۰۰
۸,۳۷۸,۰۶۴
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V402
٪۲۳
۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۷,۸۸۹,۸۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F13
٪۳۳
۶,۰۵۹,۹۰۰
۴,۰۴۴,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F18
۴,۹۰۵,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
فر تو کار اخوان مدل F28
۴,۶۸۸,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر داتیس DF-660
٪۲۰
۸,۱۸۹,۰۰۰
۶,۵۲۶,۶۳۳
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار برقی داتیس مدل DF-685
٪۲۰
۷,۵۴۲,۰۰۰
۶,۰۱۰,۹۷۴
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V404N
٪۲۳
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۸,۴۳۷,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر برقی توکار آلتون  مدل v301-s
٪۸
۷,۱۲۰,۸۰۰
۶,۵۵۱,۱۳۶
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر برقی توکار اسنوا مدل SCE-3603
۶,۲۳۰,۷۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر داتیس DF-670
٪۲۰
۹,۵۳۴,۰۰۰
۷,۵۹۸,۵۹۸
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار اسمارت برقی گازی سینجر مدل SES2
٪۲۰
۵,۵۱۰,۱۶۸
۴,۴۰۸,۱۳۴
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر مدل Hotpoint Class 9 FI9 891 SPIX آریستون
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر آلتون مدل V901S
٪۲۳
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۹,۵۸۷,۵۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار سینجر مدل SLA 12
٪۱۹
۸,۳۶۵,۷۵۰
۶,۷۷۳,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBF534EB0I
٪۱۶
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V402s
٪۲۳
۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۸,۱۳۰,۲۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
فرتوکار اخوان مدل F15
۴,۵۰۸,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار بوش Bosch HBG655BS1B
٪۱۹
۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۹,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار برقی داتیس مدل DF-689
٪۲۰
۸,۴۹۳,۰۰۰
۶,۷۶۸,۹۲۱
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار برقی داتیس مدل DF-683 Ultra
٪۲۰
۱۰,۳۷۳,۰۰۰
۸,۲۶۷,۲۸۱
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر اخوان توکار مدل F16
۴,۷۹۶,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F4
۴,۳۲۲,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
فر برقی داتیس مدل DF646
٪۲۰
۱۲,۶۱۵,۰۰۰
۱۰,۰۵۴,۱۵۵
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر برقی گازی کن مدل TC370M
٪۲۴
۷,۳۰۰,۰۰۰
۵,۵۴۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر آلتون مدل V901W
٪۲۳
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۹,۵۸۷,۵۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار برقی اخوان مدل F42
۶,۷۲۸,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر داتیس مدل DF 644
٪۵
۱۶,۳۷۴,۰۰۰
۱۵,۵۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار لتو مدل O21T
٪۸
۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۳,۷۰۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار بوش مدل  HBG73R550B
٪۱۶
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر مستر پلاس مدل O 302
۱۲,۵۳۷,۸۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار برقی مدل DF-675 Ultra داتیس
٪۲۰
۱۴,۶۰۲,۰۰۰
۱۱,۶۳۷,۷۹۴
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر آشپزخانه توکار برقی مدل DF 690 داتیس
٪۲۰
۱۶,۳۷۴,۰۰۰
۱۳,۰۵۰,۰۷۸
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F35
۷,۶۶۴,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBG3570S0I
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
کن فر توکار کن Can مدل 374 B
٪۲۲
۷,۸۹۰,۰۰۰
۶,۱۹۳,۶۵۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار بوش مدل  HBG636ES1
٪۱۳
۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۵,۳۶۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر داتیس DF-645
٪۲۰
۸,۱۶۵,۰۰۰
۶,۵۰۷,۵۰۵
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار لتو مدل O32T
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر مستر پلاس ناب استیل مدل O 301
٪۱۴
۱۴,۵۸۰,۰۰۰
۱۲,۵۳۸,۸۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار مشکی کن مدل TC363B
٪۲۵
۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۸,۷۷۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر کن مدل E 6500
٪۲۵
۸,۹۵۰,۰۰۰
۶,۷۱۲,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار مورانو مدل 9010-S
۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر برقی توکار اخوان مدل F36
۷,۵۳۴,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBJ538EB0M
٪۱۵
۱۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۶,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار سینجر XL800
۷,۱۴۳,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار اسنوا SBE 3601 برقی
۱۱,۷۱۲,۶۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر برقی توکار داتیس مدل DF_693
۸,۴۹۳,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
 فر توکار بوش  مدل HBG6725S1I
٪۲۴
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار اخوان F32
۷,۱۱۷,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
فر توکار سفید کن مدل TC362W
٪۲۲
۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۱۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر سیمر مدل F-616
٪۱۹
۷,۴۶۵,۰۰۰
۶,۰۸۳,۹۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر برقی بیمکث مدل MF-0020 E
٪۲۶
۹,۸۳۴,۹۰۰
۷,۳۲۷,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار سینجر مدل SMS9
٪۷
۶,۱۰۲,۲۵۶
۵,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر مدل Hotpoint Class 7 FI7 871 SPIX آریستون
٪۱۱
۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر اسنوا مدل SBE 3610 برقی
٪۱۲
۷,۷۰۶,۰۰۰
۶,۷۸۲,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر التون مدل V901
٪۲۳
۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۹,۳۵۷,۴۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V303S
٪۲۳
۹,۹۸۰,۰۰۰
۷,۶۵۴,۶۶۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار آلتون مدل V402w
٪۲۳
۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۸,۱۳۰,۲۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر برقی توکار بوش مدل BOSCH HBJ558YS0Q
٪۱۸
۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
آلتون فر توکار آلتون Alton v403N
٪۲۳
۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۸,۲۰۶,۹۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
فر توکار اخوان مدل F12
۴,۴۷۸,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
(فر+مایکروویو) PCMO-101 لتو
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار بوش مدل HBG636LB1
٪۹
۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
فر توکار بوش BOSCH built-in oven HBG635BW1
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
لیست قیمت فر توکار هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت فر توکار از لیست قیمت فر توکار کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر فر توکار کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین فر توکار های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر فر توکار های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۰,۴۹۹,۰۱۰ تومان تا ۱۲,۸۳۲,۱۲۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های فر توکار در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب فر توکار به ترتیب الویت عبارتند از بوش,سینجر,داتیس,اخوان, ...