ایمالز

لیست قیمت پمپ کف کش (13 تیر)


پمپ کف کش 12 ولت دراپ مدل ZQB-12
۱,۰۵۸,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کفکش 90متری 1.1/4 اینچ استیل راد پمپ
٪۴
۸,۷۸۰,۰۰۰
۸,۴۲۸,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کفکش راد پمپ 22متری 3اینچ RAD PUMP مدل 2VS18 9/2
٪۴
۹,۶۸۰,۰۰۰
۹,۲۸۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ کفکش ناکایو مدل QDX1.5-12-0.25F کد V-12
٪۷
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۹,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش 32 متری 1 اینچ مدل QDX1.5-32-0.75
۲,۴۷۲,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
18 متری تکفاز کفکش توان تک
٪۲
۶,۸۰۰,۰۰۰
۶,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کفکش 48 متری 2 اینچ استیل راد پمپ
٪۴
۱۰,۱۲۰,۰۰۰
۹,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش مدل SB-12
۲۸۶,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش 25 متری 1 اینچ مدل QDX1.5-25-0.55
٪۱
۲,۲۸۵,۰۰۰
۲,۲۷۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کفکش راد پمپ 55متری 1/4-1اینچ RAD PUMP مدل 2ASB 4/5
٪۴
۹,۰۷۰,۰۰۰
۸,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش راد پمپ 44متری 3اینچ RAD PUMP مدل 2VS13 9/5
٪۴
۱۱,۵۸۰,۰۰۰
۱۱,۰۹۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کفکش راد پمپ 13متری 3اینچ RAD PUMP مدل 2VS27 9/1
٪۴
۹,۲۹۰,۰۰۰
۸,۹۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش مدل SDA 50-10
۳,۲۸۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ کفکش ایران پمپ 2 اینچ مدل NCH 18.6.1
٪۶
۶,۵۹۴,۵۰۰
۶,۱۷۱,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کفکش 28 متری دو اینچ استیل راد پمپ
٪۴
۸,۴۱۰,۰۰۰
۸,۰۷۳,۶۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
40 متری 2 اینچ کفکش توان تک
٪۳
۹,۶۸۰,۰۰۰
۹,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش هسل HESEL مدل 32متری 2 اینچ
٪۱
۳,۲۴۰,۰۰۰
۳,۲۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کف کش اف اند جی مدل QDX 1.5-17-0.37 AF
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کفکش راد پمپ 33متری 3اینچ RAD PUMP مدل 2VS18 9/3
٪۴
۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۰,۷۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
30 متری 2 اینچ کفکش توان تک فلوتر دار
٪۳
۸,۹۷۰,۰۰۰
۸,۷۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کفکش اسکواردی 17 متری 1 اینچ مدل IC1.5-17-0.37F
٪۱۶
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8
٪۴
۱۱,۵۸۰,۰۰۰
۱۱,۰۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-32-0.75LA
۳,۲۶۹,۵۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ کف کش راد 28 متری فلوتردار مدل 2AS 6/2
٪۴
۸,۴۱۰,۰۰۰
۸,۰۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش ورما مدل DC-12LB20H
۱,۲۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کفکش فلوتردار 2 اینچ 28 متر ایکار  SPA6-28/2-1.1F
٪۱۵
۳,۵۰۰,۰۰۰
۲,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش ورما مدل 12dc-L
۱,۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش نفیس فلو مدل TS 35
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش مدل SDA 25-3.5
۳,۱۸۶,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش 2 اینچ 63 متری ان سی NCH 63.6.4
٪۹
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۵۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ کف کش هسل مدل QDX30-15-1.5F
۳,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ کفکش واکر مدل wksb-12
۳۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش استریم مدل SQD25-6-0.75
۲,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کف کش 1 اینچ 12متری استریم
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش مدل SDA 25-2.5
۲,۸۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش 35 متری1.1/4 اینچ  استیل راد پمپ
٪۴
۸,۰۰۰,۰۰۰
۷,۶۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کفکش دراپ مدل QDX1.5-32-0.75F
۲,۳۲۶,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کف کش تکفاز توان تک 1 و 1/4 اینچ 18 متری
٪۵
۶,۸۰۰,۰۰۰
۶,۴۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کف کش تکفاز توان تک 1 و 1/4 اینچ 50 متری
٪۵
۸,۹۹۰,۰۰۰
۸,۵۲۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ کفکش 25 متری 1.1/4 اینچ کفکش راد پمپ
٪۴
۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش 75 متری 2 اینچ سه فاز تکنو پمپ
٪۴
۱۲,۷۶۰,۰۰۰
۱۲,۲۱۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش 1 اینچ 17 متری لوما LOMA QDX 1.5-17-0.37F
٪۳
۱,۷۰۵,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش هسل مدل QDX30-9-1.1F
۳,۰۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش هسل HESEL مدل 15متری 3 اینچ
٪۴
۳,۲۵۰,۰۰۰
۳,۱۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش هسل HESEL مدل 16متری 2 اینچ
٪۱
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۳۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش دراپ مدل QDX 1.5-25-0.55F
۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کفکش 1 اینچ 17 متری ایکار
٪۱۰
۱,۸۸۷,۶۰۰
۱,۶۹۴,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کفکش 1 اینچ 12 متری ایکار
٪۱۵
۱,۹۱۱,۸۰۰
۱,۶۳۳,۵۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کفکش فلوتردار 2 اینچ 52 متر ایکار
٪۱۱
۵,۶۲۶,۵۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کفکش ایران پمپ 1/4-1 اینچ مدل NCH 40.4.2
٪۵
۸,۴۰۰,۰۰۰
۷,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کفکش ایران پمپ 1/4-1 اینچ مدل NCL22.4.1
٪۵
۶,۸۰۰,۰۰۰
۶,۴۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
16متری 2 اینچ کفکش توان تک
٪۵
۷,۹۷۰,۰۰۰
۷,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
30 متری 2 اینچ کفکش توان تک
٪۳
۸,۴۷۰,۰۰۰
۸,۲۲۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
کفکش 45 متر ی1.1/4 اینچ استیل رادپمپ
٪۳
۸,۳۸۰,۰۰۰
۸,۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش 68 متری 2 اینچ استیل راد پمپ
٪۴
۱۱,۵۸۰,۰۰۰
۱۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش 90 متری 2 اینچ سه فاز تکنو پمپ
٪۳
۱۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۲,۹۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش راد 25 متری-فلوتردار مدل 2ASN 4/2
٪۴
۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش راد 35 متری فلوتردار مدل 2ASN 4/3
٪۴
۸,۴۵۰,۰۰۰
۸,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ کفکش هیوندای مدل HP1130
۷,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کفکش توان تک 34 متری 1.1/4 اینچ مدل TMR-34/4
٪۵
۷,۹۷۰,۰۰۰
۷,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کفکش فلوتردار 2 اینچ 42 متر ایکار
٪۷
۵,۰۲۱,۵۰۰
۴,۶۹۴,۸۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش 20 متری  1اینچ پمپیش PUMPISH مدل QDX1.5-18-0.37F
٪۵
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش راد پمپ 65متری 1/4-1اینچ RAD PUMP مدل 2ASB 4/6
٪۴
۹,۹۲۰,۰۰۰
۹,۵۲۳,۲۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش نفیس فلو مدل TS 20
۴۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کفکش فلوتردار 1 اینچ 25 متری دنیز
٪۹
۲,۶۶۲,۰۰۰
۲,۴۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کفکش فلوتردار 3 اینچ 11 متری هسل مدل QDX30-11-1.1F
٪۱۱
۳,۷۵۱,۰۰۰
۳,۳۵۱,۷۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش 24 ولت دراپ مدل ZQB-24
۱,۱۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
40 متری 2 اینچ کفکش توان تک فلوتر دار
٪۳
۱۰,۱۸۰,۰۰۰
۹,۸۷۵,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
پروانه کفکش توان استیل
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
کفکش 38 متری 2 اینچ استیل راد پمپ
٪۴
۹,۶۲۰,۰۰۰
۹,۲۳۵,۲۰۰تومان
(۱ روز پیش)
پمپ کف کش ابر ABR SDJ 50-10/0.75
۳,۶۲۸,۸۰۰تومان
(۱ روز پیش)
لیست قیمت پمپ کف کش هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پمپ کف کش از لیست قیمت پمپ کف کش کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پمپ کف کش کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پمپ کف کش های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پمپ کف کش های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵,۹۲۷,۳۷۷ تومان تا ۷,۲۴۴,۵۷۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پمپ کف کش در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پمپ کف کش به ترتیب الویت عبارتند از استیل,هسل,توان,تکنو, ...