ایمالز

لیست قیمت داکت و ترانک شبکه


داکت ساده البرز
٪۸۹
۳۵,۰۰۰
۳,۸۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
داکت ساده دانوب
۴,۲۵۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترانک 50*100دانوب
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
داکت ساده دانوب 40*40
٪۴
۱۷,۵۰۰
۱۶,۸۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
داکت چسب دار البرز
٪۶۳
۱۵,۵۰۰
۵,۸۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترانکینگ لگراند (Legrand) 50*105
۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
داکت  25*25دانوب
۸,۵۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
زاویه تخت 90 درجه دانوب
٪۴
۲۵,۰۰۰
۲۴,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ماژول باریک USB سوپیتا
٪۱۸
۱۷,۰۰۰
۱۴,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
ترانک دانوب 105
٪۳
۶۰,۰۰۰
۵۸,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
داکت ساده سوپیتا
٪۹۱
۳۳,۵۰۰
۳,۱۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترانکینگ دانوب 50*101 با درب
۵۷,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
داکت بدون شیار رعد 60x60
۳۲,۱۷۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
داکت ساده دانوب 12*12
۴,۲۵۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
داکت20*20 دانوب
۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترانک دانوب 50*80
۵۳,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
داکت 3 ساده سوپیتا 1040
۸,۸۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مسدود کننده ترانکینگ 50*100 سوپیتا
٪۱۵
۱۳,۰۰۰
۱۱,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
داکت پارتیشن دار البرز
٪۷۱
۲۳,۵۰۰
۶,۷۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
زاویه داخل ترانکینگ 50*100 سوپیتا
٪۱۶
۲۵,۵۰۰
۲۱,۵۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بدنه 50*105 ترانکینگ البرز
۴۲,۷۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
زاویه داخل ترانکینگ 50*150 سوپیتا
٪۱۶
۵۰,۰۰۰
۴۲,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
ترانکینگ سوپیتا 50*80
٪۱۷
۵۴,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
داکت نمره 9 کوتاه سوپیتا
۶۲,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
زاویه تخت ترانک لگراند 50*105
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترانک لگراند 50*150 با درب نرم 65
٪۱۴
۸۰۰,۰۰۰
۶۹۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترانک 50*80 لگراند همراه با درب نرم 65
٪۱۱
۳۶۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بسته 60 متری داکت ساده 30×30 دانوب
۱۲,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
Box 45 Alborz trunking
۱۷,۲۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قطعه اتصال ترانک سفید سوپیتا
۱۱,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مسدود کننده ترانک البرز
۱۲,۲۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
زانوی تخت ترانک سفید البرز
۳۱,۴۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
زانوی خارج ترانک سفید البرز
۳۱,۴۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
زانوی داخل ترانک سفید البرز
۳۱,۴۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
فریم 3 تایی دانوب
۱۹,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
داکت 4 شیاردار سوپیتا 1062
۱۵,۵۵۲ تومان
(۴ ساعت پیش)
مسدود کننده ترانکینگ 50*80 سوپیتا
٪۱۶
۱۲,۵۰۰
۱۰,۵۰۰
تومان
(۴ روز پیش)
مسدود کننده 50*101 ترانکینگ دانوب
٪۴
۱۲,۵۰۰
۱۲,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مسدود کننده ترانکینگ 50*105 سوپیتا
٪۱۷
۱۴,۵۰۰
۱۲,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
مسدود کننده ترانکینگ 50*150 سوپیتا
٪۱۷
۱۵,۰۰۰
۱۲,۵۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کادر ماژول ترانکینگ 50*80 سوپیتا
٪۳۷
۲۰,۵۰۰
۱۳,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
پارتیشن ترانکینگ البرز
۱۱,۱۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
سه راهی 50*101 ترانکینگ دانوب
۲۲,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
زاویه خارج ترانکینگ 50*100 سوپیتا
٪۱۶
۲۵,۵۰۰
۲۱,۵۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
درب نرم ترانکینگ 50*105 سوپیتا
٪۱۷
۳۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سه راهی ترانکینگ 50*105 سوپیتا
٪۱۶
۲۵,۵۰۰
۲۱,۵۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
زاویه تخت ترانکینگ 50*105 سوپیتا
٪۱۶
۳۶,۵۰۰
۳۰,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
داکت کف خواب دانوب
٪۷۶
۴۷,۵۰۰
۱۱,۵۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
زاویه تخت ترانکینگ 50*150 سوپیتا
٪۱۶
۵۰,۰۰۰
۴۲,۰۰۰
تومان
(۱۲ روز پیش)
ریل سوراخ دار رعد TH35-7.5/S
۲۳,۹۴۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
داکت بدون شیار رعد 40x40
۱۹,۰۷۵ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
داکت بدون شیار رعد 30x30
۱۳,۵۶۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
داکت بدون شیار رعد 20x20
۷,۳۵۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
داکت بدون شیار رعد 20x12
۶,۰۸۵ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
داکت شیاردار رعد 100x60
۷۵,۳۲۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
داکت شیاردار رعد 80x60
۶۷,۰۵۵ تومان
(۴ ساعت پیش)
داکت شیاردار رعد 40x80
۵۵,۹۹۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
داکت شیاردار رعد 25x40
۲۲,۳۴۵ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ریل سوراخ دار رعد TH35-15/S
۳۳,۵۵۵ تومان
(۴ روز پیش)
ترانکینگ لگراند (Legrand) 50*80
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
داکت نمره 9 بلند سوپیتا
۷۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
داکت نمره 6  بلند سوپیتا
۳۰,۵۲۸ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
زاویه تخت ترانک لگراند 50*150
۱۵,۰۵۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
زاویه خارجی ترانک لگراند 150
۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
زاویه داخلی ترانک لگراند 150
۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
زانوی داخلی ترانک سوپیتا سایز 50*80
۲۴,۵۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
سه راهی ترانک لگراند 50*105
۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مسدود کننده ترانک 150 لگراند 10703
٪۲۰
۱۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ روز پیش)
داکت 12*12 ساده بسته 100 متری
۴۲۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
کادر 2 ماژول ترانک دانوب
۱۴,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کادر 2 ماژول ترانک 80 لگراند
۲۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کادر 6 ماژول ترانک 80 لگراند
۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
داکت 40*80 ساده بسته 16 متری
۵۰۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
داکت 60*80 ساده بسته 12 متری
۴۶۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
پارتیشن ترانکینگ البرز 50*105
۹,۹۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لیست قیمت داکت و ترانک شبکه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت داکت و ترانک شبکه از لیست قیمت داکت و ترانک شبکه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر داکت و ترانک شبکه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین داکت و ترانک شبکه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر داکت و ترانک شبکه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵۳,۸۷۹ تومان تا ۶۵,۸۵۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های داکت و ترانک شبکه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب داکت و ترانک شبکه به ترتیب الویت عبارتند از البرز,ورجین,اچ پی,دل