ایمالز

لیست قیمت بذر و تخم گیاهان

لیست قیمت بذر و تخم گیاهان هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت بذر و تخم گیاهان از لیست قیمت بذر و تخم گیاهان کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر بذر و تخم گیاهان کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
3,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪38
40,000
25,000
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
2,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪25
6,000
4,500
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,500 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,500 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪22
4,500
3,500
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪25
6,000
4,500
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪25
8,000
6,000
تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
٪80
19,900
3,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪25
8,000
6,000
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪25
8,000
6,000
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪25
8,000
6,000
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪80
19,900
3,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪85
19,900
2,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
5,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪56
90,000
40,000
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
2,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪25
8,000
6,000
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
5,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪86
34,900
4,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪85
19,900
2,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪84
29,900
4,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪12
40,000
35,000
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪80
19,900
3,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
2,500 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
4,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
4,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪40
5,000
3,000
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,500 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪88
49,900
5,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,500 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
4,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
2,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
2,900 تومان
(۱۸ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪88
41,900
4,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
530,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
5,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
6,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪90
39,900
3,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
2,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
4,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
2,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪25
8,000
6,000
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
4,000 تومان
(۱۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
4,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪97
129,900
3,900
تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
4,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
4,500 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪41
319,000
189,000
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪80
19,900
3,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪90
29,900
2,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
4,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪84
29,900
4,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
2,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
45,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
59,900 تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
6,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
4,500 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
6,500 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,500 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪19
8,000
6,500
تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
5,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
2,500 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
4,500 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪33
4,500
3,000
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
3,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
4,000 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪47
36,000
19,200
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
4,900 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
2,500 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
2,500 تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪10
6,900
6,200
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
2,500 تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪87
29,900
3,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪75
15,900
3,900
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)