ایمالز

اجاق گاز | قیمت خرید انواع اجاق گاز فردار و طرح فر (5 بهمن)


اجاق گاز 5 شعله استیل X5S آلتون
٪۶
۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۹,۵۵۷,۴۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز 5 شعله تاکنوگاز SF-SS
۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله اسنوا سری والنتینو مدل SGC5-6111
٪۱
۹,۹۲۸,۰۰۰
۹,۷۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز پیلوت مدل PA1
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز اسنوا سری اورانوس  مدل SGC5-4101
۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Alton اجاق گاز فردار مبله آلتون مدل Alton D5S استیل
٪۱۳
۱۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز هافمن طرح فر مدل M19000
٪۱۱
۳,۱۰۰,۰۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز X5W آلتون
٪۶
۹,۶۵۰,۰۰۰
۹,۰۴۲,۰۵۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
Sinjer SG-ECO 5051 Gas Stove
٪۷
۸,۵۶۰,۰۰۰
۷,۹۲۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله اسنوا سری آدرینا مدل SGC5-3122
٪۴
۹,۰۵۸,۰۰۰
۸,۷۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز 5 شعله X5B آلتون
۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز تکنوگاز مدل P2W96G5VC-PRO L2
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله  سینجر استیل. مدل SG-2085
۱۴,۲۳۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله  اخوان استیل. مدل M8-EDTR
٪۱۶
۱۲,۳۱۲,۰۰۰
۱۰,۳۹۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز فردار 5 شعله تاکنو مدل E4
٪۷
۸,۲۰۰,۰۰۰
۷,۶۳۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله اسنوا سری آدرینا مدل SGC5-3101
۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله آلتون A9 DFS فردار
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
گاز اخوان مدل M13-EDTR
٪۱۴
۱۳,۸۳۷,۳۰۰
۱۱,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله اسنوا مدل SGC5-1101N
٪۵
۶,۲۵۰,۰۰۰
۵,۹۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
TECNOGAS COOKER Model TH 5916 G
٪۲۹
۸,۵۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز پیلوت مدل PH-5 سیلور
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز پیلوت مدل DS-5 سیلور
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله اسنوا مدل SGC5-6121N
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز سینجر مدل SG-P5045
۷,۶۹۹,۰۷۵ تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز دوو مدل DGC5-2101N
٪۱۷
۱۳,۱۴۰,۰۰۰
۱۰,۸۹۸,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز پنج شعله سینجر مدل SG-TF-12W
۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5 3112
۷,۶۴۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله آلتون A9 W فردار
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سینجر SG-2X5021
٪۵
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله آلتون مدل D5
٪۵
۱۰,۵۰۶,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز سینجر مدل SG- Eco ExporT 5151
٪۹
۸,۵۶۰,۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز اسنوا  سری آدرینا مدل SGC5-1102N
۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Emersun super chef-ss Gas Stove
٪۸
۱۱,۹۵۶,۰۰۰
۱۰,۹۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز 5 شعله آلتون مدل X5
٪۹
۱۰,۵۰۶,۰۰۰
۹,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-RD2111 N
٪۵
۱۳,۱۴۰,۰۰۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
Bosch HSG736227I
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز اخوان Akhavan M10-EDTR
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله آلتون مدل A3S
٪۶
۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۹,۷۴۴,۸۰۰
تومان
(۸ ساعت پیش)
سینجر SMS 1
۷,۸۷۵,۲۵۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز  پنج شعله رمگا مدل  1026DF
۱۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
Bosch HSG736357M Gas Stove
٪۱۸
۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز 5 شعله دوو مدل نیو‌ایمپریال DGC5 2111
٪۵
۱۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۲,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6122
٪۵
۱۰,۲۴۰,۰۰۰
۹,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
Snowa SGC5-R211N
۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز طرح فر مبله آلتون مدل A6GDTS
۴,۶۲۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز پیلوت دو فر TS5 (گازی و برقی)
٪۶
۱۲,۶۴۲,۰۰۰
۱۱,۸۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
PILOT PF5
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله  سینجر نقره ای. مدل SG-A5195
٪۵
۱۰,۹۲۴,۰۰۰
۱۰,۴۲۶,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله اخوان مدل M12-EDTR
۱۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز فردار پیلوت مدل DS1X3 سفید
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله پادیسان مدل روز سفید
۸,۲۰۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز تاکنوگاز مدل MIL-524-SS
٪۷
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۳۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
اجاق گاز لوفرا مدل PBPG96G2VGT/Ci554
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز طرح فر مبله آلتون مدل A6GDW
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز 5 شعله دوو مدل نیو‌ایمپریال DGC5 2112
٪۸
۱۲,۴۳۰,۰۰۰
۱۱,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز 5 شعله استیل کن مدل IS9502
٪۳۰
۴,۵۶۰,۰۰۰
۳,۲۱۴,۸۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6121 SS
۱۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز دوو مدل DAEWOO Imperial DGC5-2102
۱۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز پیلوت مدل PR1
٪۶
۸,۷۰۰,۰۰۰
۸,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه بوش مدل PCR915B91E
٪۱۸
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز پی تی 5 پیلوت PILOT PT5
۱۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Bosch HCB738257I Oven Stove
٪۹
۴۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Sinjer SG-P5041 Gas Stove
٪۷
۸,۳۶۰,۰۰۰
۷,۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز سینجر مدل SG-ECO 5055
٪۴
۹,۰۸۷,۰۰۰
۸,۷۴۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق برقی تک شعله روتل مدل Rotel U1113CH
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله آلتون A9 DFW فردار
٪۵
۹,۳۵۰,۰۰۰
۸,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز 2 شعله برقی کن مدل CC2201
٪۴۰
۶,۷۰۰,۰۰۰
۴,۰۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق طرح فر لومر مدل ۷۰۰۲
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز استار استیل طرح فر مدل 3030
٪۵
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۶۷۲,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاکنوگاز مدل امپراطور m6ws
۸,۹۲۳,۵۰۸ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Snowa SGC5-541 Gas Stove
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
گاز مبله M11 EDT اخوان
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
اجاق گاز اسنوا مدل SS19569
٪۱۰
۳,۲۷۶,۰۰۰
۲,۹۴۸,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
Romega 916DF Gas Stove
۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله 5 شعله استیل سینجر مدل SG-SUN5075
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز 5 شعله آلتون G9FDW
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله  لوفرا سفید. مدل CBBD96GVGE/Ci519
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز پیلوت مدل PH5X1
۱۱,۴۳۲,۱۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اجاق گاز مبله 5 شعله سفید سینجر مدل SG-STAR5061
٪۵
۹,۴۴۲,۰۰۰
۸,۹۸۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لیست قیمت اجاق گاز هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت اجاق گاز از لیست قیمت اجاق گاز کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر اجاق گاز کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین اجاق گاز های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر اجاق گاز های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۰,۳۱۲,۷۸۶ تومان تا ۱۲,۶۰۴,۵۱۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های اجاق گاز در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب اجاق گاز به ترتیب الویت عبارتند از اسنوا,آلتون,سینجر,پیلوت, ...