دسته‌بندی کالاها

قیمت و خرید انواع اجاق گاز فردار و طرح فر ساده (14 بهمن)


اجاق گاز دوو مدل DGC5-2101N
(50 دقیقه پیش)
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۵)
اجاق گاز اسنوا سری والنتینو مدل SGC5-6112
(50 دقیقه پیش)
٪۵
۱۲,۵۲۰,۰۰۰
۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
اجاق گاز مبله اسنوا سری آدرینا مدل SGC5-3101
(۸ ساعت پیش)
٪۱۰
۹,۵۲۰,۰۰۰
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
اجاق گاز 5 شعله دوو مدل نیو‌ایمپریال DGC5 2112
(۸ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۵,۵۴۰,۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۳)
اجاق گاز مبله اسنوا سری آدرینا مدل SGC5-3102
(۱۲ ساعت پیش)
٪۷
۸,۹۳۰,۰۰۰
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
اجاق گاز 5 شعله استیل X5S آلتون
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۱۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
اجاق گاز مبله اسنوا مدل SGC5-6121N
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
اجاق گاز صفحه ای آلتون مدل S502T
(50 دقیقه پیش)
٪۳
۵,۲۸۰,۰۰۰
۵,۱۲۱,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
اجاق گاز 5 شعله استیل کن مدل IS9502
(50 دقیقه پیش)
۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6122
(50 دقیقه پیش)
٪۱۲
۱۲,۲۹۰,۰۰۰
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
گاز اخوان مدل M13-EDTR
(50 دقیقه پیش)
٪۷
۱۵,۲۵۶,۰۰۰
۱۴,۲۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
گاز رومیزی استیل البرز مدل G-5954i
(50 دقیقه پیش)
٪۵
۳,۵۱۳,۰۰۰
۳,۳۳۷,۳۵۰ تومان
فروشندگان (۲۵)
اجاق گاز دوو مدل DGC5-2102n
(50 دقیقه پیش)
٪۱۱
۱۴,۱۱۰,۰۰۰
۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۳)
گاز مبله M2 EDTS اخوان
(50 دقیقه پیش)
۷,۷۹۴,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
اجاق گاز اخوان Akhavan M10-EDTR
(50 دقیقه پیش)
٪۱۰
۱۳,۲۴۶,۲۸۰
۱۱,۹۲۱,۶۵۲ تومان
فروشندگان (۲۳)
Alton اجاق گاز فردار مبله آلتون مدل Alton D5S استیل
(50 دقیقه پیش)
٪۶
۱۶,۶۱۰,۰۰۰
۱۵,۵۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
Bosch HSG736227I
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5 3112
(۸ ساعت پیش)
٪۹
۱۰,۰۲۱,۰۰۰
۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
Akhavan M8 Gaz Stove
(50 دقیقه پیش)
۸,۳۰۶,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
اجاق گاز مبله اخوان مدل M12-EDTR
(50 دقیقه پیش)
۱۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
گاز مبله M11 EDT اخوان
(50 دقیقه پیش)
۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
اجاق گاز صفحه ای کن مدل پاردیک
(50 دقیقه پیش)
٪۲۳
۷,۸۱۰,۰۰۰
۶,۰۰۵,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
اجاق گاز X5W آلتون
(50 دقیقه پیش)
٪۱۰
۱۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۴,۷۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
اجاق گاز استیل البرز مدل S5957
(50 دقیقه پیش)
٪۱۶
۴,۳۲۱,۵۰۰
۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
اجاق گاز مبله آلتون مدل MA2W
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
اجاق گاز طرح فر مبله آلتون مدل A6D
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۷,۲۶۰,۰۰۰
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
اجاق گاز بست سفید مدل BGC5-1012N
(50 دقیقه پیش)
۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
اجاق برقی رومیزی آلتون مدل C203E
(50 دقیقه پیش)
٪۱۳
۷,۱۵۰,۰۰۰
۶,۲۲۰,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲۷)
اجاق گاز 5 شعله تاکنوگاز  SFL-SS
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
اجاق گاز آلتون مدل MDRS
(۸ ساعت پیش)
۱۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
آلتون اجاق گاز 5 شعله آلتون MXRSتمام استیل
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
گاز مبله M2 EDTW اخوان
(۸ ساعت پیش)
۷,۶۴۰,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
اجاق گاز سینجر مدل طرح فر SGS522
(۱۵ ساعت پیش)
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Alton اجاق گاز پنج شعله آلتون فر دار محدب سفید مدل Alton D5W
(50 دقیقه پیش)
٪۱۰
۱۷,۲۷۰,۰۰۰
۱۵,۵۷۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
اجاق گاز Akhavan GI-137-S
(50 دقیقه پیش)
٪۱۱
۴,۱۷۴,۰۰۰
۳,۷۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S-5911 همسطح
(50 دقیقه پیش)
٪۵
۵,۶۳۹,۰۰۰
۵,۳۵۷,۰۵۰ تومان
فروشندگان (۲۶)
اجاق گاز فردار آلتون مدل MX
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
اجاق گاز اخوان مدل AKHAVAN M14-EDTR
(50 دقیقه پیش)
٪۷
۱۵,۰۹۱,۰۰۰
۱۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
اجاق گاز 5 شعله اسنوا مدل SGC5-7111
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۱۴,۷۴۰,۰۰۰
۱۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
اجاق گاز صفحه استیل بیمکث مدل MG5013
(50 دقیقه پیش)
٪۱۵
۳,۸۰۰,۰۰۰
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۰)
Akhavan M9 EDT
(50 دقیقه پیش)
۱۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
اجاق گاز مبله آلتون مدل A3
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
اجاق گاز آلتون مدل ALTON M6
(۸ ساعت پیش)
۶,۵۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
اجاق گاز آلتون مدل MDRW
(50 دقیقه پیش)
٪۹
۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
اجاق گاز آلتون مدل MA2DW
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
اجاق گاز تکنو کلاسیک چهار شعله مدل 7124
(50 دقیقه پیش)
٪۱
۹,۹۹۰,۰۰۰
۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اجاق گاز پی تی 5 پیلوت PILOT PT5
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۱۶,۷۷۵,۰۰۰
۱۵,۶۷۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اجاق گاز تاکنوگاز 5 شعله مدل SF-WW
(50 دقیقه پیش)
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
اجاق گاز فردار گوفر مدل TYPHON-WS
(50 دقیقه پیش)
٪۱۸
۲۴,۵۵۰,۰۰۰
۲۰,۱۳۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S-5912 همسطح
(50 دقیقه پیش)
٪۵
۵,۶۳۹,۰۰۰
۵,۳۵۷,۰۵۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
اجاق گاز دوو مدل DAEWOO Imperial DGC5-2102
(۲۳ ساعت پیش)
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
اجاق گاز 2 شعله برقی کن مدل CC2201
(50 دقیقه پیش)
٪۲۰
۷,۷۴۰,۰۰۰
۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
PILOT PF5
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Bosch HSG738257I
(50 دقیقه پیش)
۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اجاق گاز برقی 4 شعله کن مدل 4503
(50 دقیقه پیش)
۱۳,۹۹۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
اجاق گاز 5 شعله X5B آلتون
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۶,۳۹۰,۰۰۰
۱۴,۷۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
اجاق گاز مبله  سینجر سفید. مدل SG-2080
(50 دقیقه پیش)
٪۵
۱۳,۴۳۴,۰۰۰
۱۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Bimax MG0058 Glass Gas Hob
(50 دقیقه پیش)
٪۲۰
۶,۹۳۹,۹۰۰
۵,۵۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۳)
اجاق گاز مبله فردار آلتون مدل MDS
(50 دقیقه پیش)
۱۶,۶۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اجاق گاز فردار 5 شعله تاکنو مدل E4
(50 دقیقه پیش)
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
PILOT Oven PR5
(۲۳ ساعت پیش)
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اجاق گاز تکنوگاز مدل P2W96G5VC-PRO L2
(50 دقیقه پیش)
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اجاق گاز مبله آلتون مدل A3S
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
آلتون اجاق گاز 5 شعله آلتون مدل MXRW
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
اجاق گاز پیلوت مدل PH-5 سیلور
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Bimax MG5083 Glass Gas Hob
(50 دقیقه پیش)
٪۱۸
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۰۳۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۷)
اجاق گاز سینجر مدل SGW5011
(۲۳ ساعت پیش)
۹,۴۰۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اجاق گاز آذر افروز پویا مدل AZ2021
(50 دقیقه پیش)
۲,۵۲۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اجاق گاز پنج شعله سینجر مدل SG-TF-12W
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۶,۱۶۰,۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اجاق گاز پیلوت دو فر TS5 (گازی و برقی)
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۶۲۷,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آلتون اجاق گاز پنج شعله آلتون فر دار محدب  مدل Alton MDB
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۱۷,۲۷۰,۰۰۰
۱۶,۲۳۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
Akhavan M10 EDT Gaz Stove
(50 دقیقه پیش)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
سینجر SDS-602
(50 دقیقه پیش)
۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
اجاق گاز پیلوت مدل DS-5 سیلور
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۱۶,۷۷۵,۰۰۰
۱۵,۶۷۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-1102N
(۲۳ ساعت پیش)
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اجاق گاز 5 شعله آلتون مدل X5
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۱۵,۷۳۰,۰۰۰
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
اجاق برقی تک شعله روتل مدل Rotel U1113CH
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اجاق گاز پی تی 1 پیلوت PILOT PT1
(۲۳ ساعت پیش)
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اجاق گاز بوش مدل PRS926B70E
(50 دقیقه پیش)
٪۱۰
۲۷,۳۰۰,۰۰۳
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل S 506
(50 دقیقه پیش)
٪۱۳
۶,۰۸۷,۰۰۰
۵,۲۹۵,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
اجاق گاز مبله آلتون مدل A4W
(۲۳ ساعت پیش)
۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
اجاق گاز سینجر طرح فر مدل SG W 521
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Bosch HSG736257I
(۲۳ ساعت پیش)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Romega 916DF Gas Stove
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اجاق گاز 5 شعله کن مدل ig503
(50 دقیقه پیش)
٪۲۳
۶,۴۴۰,۰۰۰
۴,۹۵۲,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
Tecnogas D3B96G5VCO-DECO L3Gas Stove
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Bosch HGA233120I
(۲۳ ساعت پیش)
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اجاق برقی صفحه‌ای کن مدل CC4502
(50 دقیقه پیش)
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت اجاق گاز هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت اجاق گاز از لیست قیمت اجاق گاز کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر اجاق گاز کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین اجاق گاز های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر اجاق گاز های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۱,۲۵۱,۹۹۴ تومان تا ۱۳,۷۵۲,۴۳۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های اجاق گاز در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب اجاق گاز به ترتیب الویت عبارتند از آلتون,اخوان,اسنوا,دوو, ...