دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت ذره بین و میکروسکوپ (۱۴ بهمن)


میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
(۱ ساعت پیش)
٪۲۵
۶۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
میکروسکوپ یاکسون مدل AK-10
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
میکروسکوپ مدیک مدل  Mp-B900
(۹ ساعت پیش)
٪۵
۵۸۰,۰۰۰
۵۵۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM4
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۸۸۸,۴۵۰ تومان
فروشندگان (۵)
میکروسکوپ یاکسون مدل AK-12 Yaxun
(۲۳ ساعت پیش)
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
میکروسکوپ صاایران مدل ZSM1001
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ مدل C2119
(۲۳ ساعت پیش)
۳۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ دیجیتالی مدل G600
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میکروسکوپ مدل MH-300L
(۱ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM3
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۲,۸۱۰,۰۰۰
۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میکروسکوپ دیجیتال مدل bl7
(۱ ساعت پیش)
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1600x
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۶۹۰,۰۰۰
۶۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ مدل دانش‌آموزی STM-1400
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
لوپ دوچشمی  یاکسون AK22
(۹ ساعت پیش)
۷,۰۲۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ مدل دانش آموزی 640X
(۱ ساعت پیش)
٪۳
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میکروسکوپ دیجیتال مدل G600
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میکروسکوپ دو چشمی 40X
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ذره بین قوی 60x
(۲۳ ساعت پیش)
۱۰۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ دانش آموزی کامار mp0350
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ مدل2in1
(۲۳ ساعت پیش)
۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ مدل W04
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۲
۱,۳۹۰,۰۰۰
۱,۳۶۲,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ آموزشی مدل Mh-450L
(۲۳ ساعت پیش)
۵۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میکروسکوپ دیجیتالی مدل G610
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ دیجیتال مدل INSKAM 316
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ  مدل MA-1600X
(۲۳ ساعت پیش)
۶۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ مدیک MP-B600
(۲۳ ساعت پیش)
۴۷۸,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ذره بین جلد چرمی
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ مدل XSP45
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۶,۷۰۰,۰۰۰
۶,۳۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ دیجیتال مدل 500X
(۲۳ ساعت پیش)
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میکروسکوپ دیجیتال مدل QX 500
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ دیجیتال مدلG1200
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۸۹۹,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ ایزی فیکس مدل EF-28
(۲۳ ساعت پیش)
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ ایزی فیکس مدل EF-13
(۲۳ ساعت پیش)
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ کامار مدل 1500FLZ کد 150050
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ مدل XSP44
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۶
۷,۰۰۰,۰۰۰
۵,۹۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ مدیک مدل HTP-1200X
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۹۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ آموزشی کد 40
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۲۰
۵۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ مدیک مدل S1200 کد 27
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۱,۳۵۵,۰۰۰
۱,۲۸۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ مدل 2511
(۲۳ ساعت پیش)
۳۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ ریلایف مدل Rl-M3t-b1
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ دیجیتال مدل Inskam307
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM9
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ صاایران مدل BM-180N
(۲۳ ساعت پیش)
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ  مدل mc60
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ دیجیتال  مدل MK-10
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ مدل 82158
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۴۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ مدل 900x
(۱ ساعت پیش)
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میکروسکوپ فاندل مدل FA-B900
(۲۳ ساعت پیش)
۷۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ دیجیتال مدیک مدل MICRO-01 کد 115391
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۴۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
استند میکروسکوپ مدل G600
(۲۳ ساعت پیش)
۸۹۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ کامار مدل O4S71A
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ذره بین نایت اسکای 9582
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۲۳,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۱)
ذره بین نایت اسکای 21008
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ لونهوک مدل labZZ M101
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۳,۵۰۰,۰۰۰
۲,۸۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ مدیک مدل MP-A450
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۴۳۰,۰۰۰
۴۰۸,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ مدل STX-1200X-50X
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۹۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ جیبی مدل 60x
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۱۲۵,۰۰۰
۱۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ دانش آموزی زیمر مدل 300X
(۹ ساعت پیش)
٪۱۰
۵۸۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لوپ و میکروسکوپ آنالوگ یاکسون مدل Yaxun AK05
(۱۶ ساعت پیش)
٪۲
۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ دیجیتال مدل Mc-1600x
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۷۲۰,۰۰۰
۶۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ دیجیتال مدل INSKAM-307
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ مدل ZM_1200 |
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۵
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ وایرلس دیجیتال Wireless Digital Microscope W01A-Z01A020
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۴
۲,۳۵۰,۰۰۰
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ مدیک مدل 900X
(۵ ساعت پیش)
۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ  کامار مدل O3S50A
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ مدیک مدل STA1200
(۵ روز و ۹ ساعت پیش)
۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ کامار مدل 1200FLZ کد 120020
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ دیجیتال مدل WIFI04
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۵
۱,۵۲۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ دیجیتال مدل Dmic_500X
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۹۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM4 کد 2021
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ دیجیتال مدل S02-500x کد 2021
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۹۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ دیجیتال مدل S02_1000X
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ فاندل کد FA-1500-3pzl
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ مدل ziz کد 100
(۵ ساعت پیش)
٪۳۱
۹۰۰,۰۰۰
۶۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ دیجیتال مدیک مدل mdk-01 کد 115394
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ مدل 1200X کد 5012A
(۲۳ ساعت پیش)
۴۳۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ مدل c2156
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۵۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ کامار مدل 719
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ  مدل XMX900
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ کامار مدل O7S65
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۰۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ دیجیتال یاکسون مدل AK10
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1200x-g
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
۵,۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ کامار کد 04S71
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ برسر مدل  40x-1600x
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ مدل دانش آموزی کد SMM-7
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۳۵,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ مدل  MIS-1001
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ برسر مدل استریو برسر جونیور
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ برسر مدل زیستی برسر x400
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ فندل  مدل FA-B600
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ فندل مدل FAZ-C900
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۱۵۴,۱۹۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ دیجیتال مدل HL-1000X
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ کامار مدل MPO228
(۲۳ ساعت پیش)
۷۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ مدل CM کد 100
(۵ ساعت پیش)
٪۳۱
۹۰۰,۰۰۰
۶۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ کامار مدل 900FLZ کد 90090
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ مدیک مدل 300X-M کد 115390
(۲۳ ساعت پیش)
۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میکروسکوپ سلسترون مدل Biological
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ دیجیتال مدل  WIFI 1000X کد E316
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ دیجیتال مدل Dmic_1000X
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
لنز میکروسکوپ مدل 0.5X
(۱۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میکروسکوپ کامار مدل O4S71B
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
1 2 3 4 5 6
لیست قیمت ذره بین و میکروسکوپ هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ذره بین و میکروسکوپ از لیست قیمت ذره بین و میکروسکوپ کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ذره بین و میکروسکوپ کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ذره بین و میکروسکوپ های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ذره بین و میکروسکوپ های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۹۹۲,۴۰۴ تومان تا ۳,۶۵۷,۳۸۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ذره بین و میکروسکوپ در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ذره بین و میکروسکوپ به ترتیب الویت عبارتند از یاکسون,میکرو,اپتیکس,سلسترون, ...