ایمالز

لیست قیمت تجهیزات بیمارستانی

لیست قیمت تجهیزات بیمارستانی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تجهیزات بیمارستانی از لیست قیمت تجهیزات بیمارستانی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تجهیزات بیمارستانی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
19,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
15,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
٪3
8,050
7,800
تومان
(۱۹ ساعت پیش)
189,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
1,000,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
٪30
7,000
4,900
تومان
(۱۹ ساعت پیش)
٪7
595,000
555,000
تومان
(۱۱ ساعت پیش)
19,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
134,370 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
28,890 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
1,150,000 تومان
(۱۰ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪2
8,700
8,500
تومان
(۱۱ ساعت پیش)
36,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
40,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
60,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
40,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
2,700,000 تومان
(۱۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪7
987,000
922,000
تومان
(۱۹ ساعت پیش)
3,050,000 تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
330,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
1,000,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
٪20
9,000
7,200
تومان
(۱۱ ساعت پیش)
25,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
13,000 تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
19,770 تومان
(۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
44,850 تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
17,500 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
٪10
3,125,000
2,799,000
تومان
(۱۹ ساعت پیش)
1,450,000 تومان
(۱۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۴ روز و ۱۱ ساعت پیش)
50,000 تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
895,000 تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
31,820 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
33,840 تومان
(۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
840,000 تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪13
4,500
3,900
تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪14
8,000
6,900
تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪13
4,500
3,900
تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
50,000 تومان
(۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
900,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
750,000 تومان
(۱۸ روز و ۱۹ ساعت پیش)
1,450,000 تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
2,200,000 تومان
(۱۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
9,700,000 تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
1,150,000 تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
2,650,000 تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
2,800,000 تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
1,700,000 تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
50,000 تومان
(۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
730,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
900,000 تومان
(۷ روز و ۱۷ ساعت پیش)
915,000 تومان
(۷ روز و ۱۷ ساعت پیش)
850,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
950,000 تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
900,000 تومان
(۱۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
1,000,000 تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
1,100,000 تومان
(۱۰ روز و ۱۹ ساعت پیش)
1,250,000 تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
3,500 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
21,000 تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
1,450 تومان
(۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
2,050 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
1,700,000 تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪11
178,000
159,000
تومان
(۱۹ ساعت پیش)
179,000 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
31,000 تومان
(۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
135,000 تومان
(۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
47,520 تومان
(۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
1,287,160 تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
18,180 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
32,220 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
27,080 تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
22,780 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
16,790 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
14,610 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
152,940 تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
27,420 تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
146,280 تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
115,620 تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
31,970 تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
28,890 تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
18,180 تومان
(۱۹ ساعت پیش)
15,140 تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)