دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت استخر و سونا (13 آذر)


پمپ استخری 1.5 اسب لئو Xkp1104
(۳ ساعت پیش)
٪۱
۵,۶۰۰,۰۰۰
۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P500
(۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۵,۵۵۰,۰۰۰
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV 20
(۳ ساعت پیش)
۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P450
(۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پمپ استخر ایمکس مدل SPH150
(۳ ساعت پیش)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پمپ استخری 3 اسب لئو XKP2204
(۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۷,۴۵۰,۰۰۰
۶,۵۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
پمپ استخر ایمکس مدل SPH300
(۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۱۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
پمپ تصفیه استخر های واتر مدل HW1600
(۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۲,۴۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
پمپ استخری 1 اسب XKP804 لئو
(۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۴,۹۵۰,۰۰۰
۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PN65
(۳ ساعت پیش)
٪۴
۳۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پمپ استخر ایمکس مدل SPH100
(۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۹,۶۰۰,۰۰۰
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
پمپ استخری 2 اسب لئو XKP1604
(۳ ساعت پیش)
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
فیلتر شنی استخر های واتر مدل HW200T
(۳ ساعت پیش)
٪۲۸
۸,۳۴۰,۰۰۰
۶,۰۲۶,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
مبدل حرارتی ایمکس مدل HE75
(۳ ساعت پیش)
۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پمپ استخر ایمکس مدل SC200
(۷ ساعت پیش)
٪۹۵
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۷۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل J65
(۳ ساعت پیش)
٪۴
۳۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
مبدل حرارتی ایمکس مدل HE60
(۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۴,۷۹۰,۰۰۰
۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P400
(۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۴,۶۰۰,۰۰۰
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P350
(۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PN85
(۳ ساعت پیش)
٪۵
۳۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
فیلتر شنی استخر های واتر مدل HW310T
(۳ ساعت پیش)
٪۴۰
۱۹,۸۸۰,۰۰۰
۱۱,۹۴۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
پمپ تصفیه استخر های واتر مدل HW1500
(۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۱,۶۲۵,۰۰۰
۱۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
کلرزن خطی های واتر مدل HW200
(۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
پمپ تصفیه استخر هایواتر مدل HW2200
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۷,۵۳۰,۰۰۰
۱۵,۴۲۶,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV 35
(۳ ساعت پیش)
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV 17
(۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۶,۵۰۰,۰۰۰
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پمپ استخر آکوا استرانگ EKP2200
(۳ ساعت پیش)
٪۱۴
۷,۷۴۰,۰۰۰
۶,۶۵۶,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PJ125
(۳ ساعت پیش)
٪۶
۵۹,۴۰۰,۰۰۰
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV 31
(۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PN200
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪۸
۷۰,۱۵۰,۰۰۰
۶۴,۵۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
جاروی استخر نیمه اتوماتیک دماتجهیز 2 اسب مدل sweeper3
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۹
۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۳۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ تصفیه استخر لئو leo مدل XKP 1104
(۷ ساعت پیش)
٪۱۲
۵,۳۳۰,۰۰۰
۴,۷۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
فیلتر شنی استخر های واتر مدل HW244T
(۷ ساعت پیش)
٪۳۱
۱۰,۹۴۵,۰۰۰
۷,۵۵۶,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
فیلتر شنی استخر های واتر مدل HW166T
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۲۸
۷,۳۵۰,۰۰۰
۵,۳۱۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV 24
(۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۱,۱۹۸,۰۰۰
۱۰,۰۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پمپ استخر ایمکس مدل SC150
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۳۲
۹,۲۳۸,۰۰۰
۶,۳۱۹,۲۰۸ تومان
فروشندگان (۵)
پمپ استخر ایمکس مدل SC100
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۱۹
۸,۰۶۶,۰۰۰
۶,۵۵۱,۱۰۶ تومان
فروشندگان (۵)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PN45
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۳
۲۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
کلرزن خطی ایمکس مدل CL-02
(۳ ساعت پیش)
٪۲۵
۲,۳۹۰,۰۰۰
۱,۷۹۲,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
فیلتر شنی استخر های واتر مدل HW360T
(۳ ساعت پیش)
٪۳۹
۲۵,۴۵۰,۰۰۰
۱۵,۵۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PJR85
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪۵
۴۵,۴۰۰,۰۰۰
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
فیلتر B پمپ تصفیه فیلتری اینتکس 29005 intex
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
چراغ استخر روکار ایمکس مدل CP100-LED-RGB
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۲,۶۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
آبنما ایمکس مدل PB600-25
(۷ ساعت پیش)
٪۲۰
۴,۷۰۰,۰۰۰
۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل T700
(۷ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۵,۷۳۰,۰۰۰
۱۴,۱۵۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ استخری پنتاکس مدل WINNER 200M
(۷ ساعت پیش)
٪۱
۹,۷۵۰,۰۰۰
۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل P125
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪۸
۵۴,۶۲۵,۰۰۰
۵۰,۲۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PN125
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۸
۵۳,۴۷۵,۰۰۰
۴۹,۱۸۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پمپ تصفیه استخر های واتر مدل HW1000
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۱۰,۴۶۰,۰۰۰
۹,۲۰۴,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
مبدل استخر های واتر مدل HW 40-18
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
فیلتر شنی مگاپول مدل XA950
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۵
۲۱,۸۹۰,۰۰۰
۲۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
رطوبت گیر پرتابل Hiwater مدل HW-DH 90
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪۵
۷۲,۷۵۰,۰۰۰
۶۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
مبدل حرارتی ایمکس مدل HE120
(۷ ساعت پیش)
٪۱۸
۱۲,۲۲۲,۰۰۰
۱۰,۰۲۲,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
مبدل حرارتی ایمکس مدل HE40
(۷ ساعت پیش)
٪۱۸
۴,۹۳۵,۰۰۰
۴,۰۴۶,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV 27
(۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۱۰,۱۵۰,۰۰۰
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
پمپ استخر ایمکس مدل SPH200
(۳ ساعت پیش)
۱۱,۵۰۰,۱۰۵ تومان
فروشندگان (۷)
آبنما ایمکس مدل WTD-CB
(۳ ساعت پیش)
۶,۷۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
آبنما ایمکس مدل PB1200-25
(۷ ساعت پیش)
٪۲۰
۸,۳۰۰,۰۰۰
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
گریل تک پین ایمکس عرض 20cm مدل: DE2520
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۷۸۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PJ85
(۳ ساعت پیش)
٪۸
۵۵,۴۰۰,۰۰۰
۵۰,۹۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل P85
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۵
۴۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P700
(۷ ساعت پیش)
٪۲۰
۸,۳۵۰,۰۰۰
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
دیگ بخار برقی هلو مدل HNS-60M2
(۷ ساعت پیش)
٪۵
۵۸,۴۸۹,۰۰۰
۵۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
فیلتر کارتریجی استخر ایمکس مدل CF 75
(۳ ساعت پیش)
٪۱۹
۵,۴۰۰,۰۰۰
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
فیلتر شنی استخر های واتر مدل HW270S
(۷ ساعت پیش)
٪۱۰
۱۰,۸۷۰,۰۰۰
۹,۷۸۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پله استخر ایمکس مدل Standard NSL215-S
(۷ ساعت پیش)
۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
نردبان استخر 2 پله هایواتر مدل CLUB
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۹۱
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مبدل استخر های واتر مدل HW 200-90
(۳ ساعت پیش)
۸,۴۹۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
فیلتر شنی مگاپول مدل XA500
(۷ ساعت پیش)
٪۵
۱۰,۹۵۰,۰۰۰
۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پمپ استخری پنتاکس مدل WINNER 100M
(۳ ساعت پیش)
٪۹۵
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۷۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
استخر برزنتی 305*76 طرح ساحل اینتکس 28206 intex
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۱۴
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
فیلتر شنی استخر ایمکس EMAUX مدل TMG900
(۷ ساعت پیش)
٪۳۶
۲۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
فیلتر شنی آکواژن مدل STF-20
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۸,۶۰۰,۰۰۰
۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل J45
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪۴
۲۷,۹۰۰,۰۰۰
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P650
(۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۸,۱۰۰,۰۰۰
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
کلرزن خطی ایمکس مدل CL-01
(۳ ساعت پیش)
٪۱۶
۲,۱۳۱,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
فیلتر کارتریجی استخر ایمکس مدل CF 100
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
فیلتر کارتریجی استخر ایمکس مدل CF 50
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۱۸
۵,۷۳۰,۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
اسکیمر هایواتر مدل HWS1096
(۱۶ روز و ۸ ساعت پیش)
٪۱۲
۱,۲۹۰,۰۰۰
۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل PJR200
(۷ ساعت پیش)
٪۶
۷۵,۶۰۰,۰۰۰
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
رطوبت گیر پرتابل Hiwater مدل HW-DH 138
(۳ ساعت پیش)
٪۱۲
۸۵,۸۷۵,۰۰۰
۷۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
قرص کلر آنزیم دار استخر
(۳ ساعت پیش)
۳۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پمپ استخر آکوا استرانگ EKP1600
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
آبنما ایمکس مدل PB900-25
(۲ روز و ۹ ساعت پیش)
٪۲۰
۶,۱۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
آبنما ایمکس مدل PB600-150
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۸,۵۵۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پکیج گرمایشی استخر امرالد مدل P65
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪۸
۴۰,۸۲۵,۰۰۰
۳۷,۵۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول PK8018-B
(۳ ساعت پیش)
٪۵
۹۲,۵۶۹,۰۰۰
۸۷,۹۴۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پکیج دفنی تصفیه آب استخر هایپرپول PK8018-A
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۵
۸۶,۴۹۴,۰۰۰
۸۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه تزریق ازن پروزون مدل PZII-2
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۵
۵۷,۶۸۴,۰۰۰
۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فیلتر شنی استخر IML مدل Lisboa FV-750
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۲۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پمپ تصفیه استخر IML سری America مدل SA125M
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
۱۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پمپ تصفیه استخر IML سری ATLAS مدل AT1000
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۸۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلرزن خطی های واتر مدل HW100
(۲ روز و ۹ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۷۴۰,۰۰۰
۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
سیلیس شیشه ای Mega clear
(۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۳۷۵,۰۰۰
۲۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پرده آب شوتر آرتاب مدل WSN-L100
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دماسنج شناور هایواتر مدل HW038
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فیلتر شنی مگاپول مدل XA650
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۵
۱۲,۹۵۰,۰۰۰
۱۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
فیلتر شنی استخر اطلس پول مدل ATS-C500
(۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۱۰,۷۴۰,۰۰۰
۹,۱۲۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه تزریق اوزن DROZONE مدل DZ150C
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
دستگاه تزریق اوزن DROZONE مدل DZ300C
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تاتامی کف پوش اینتکس
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شناور قرص کلر اینتکس
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فیلتر شنی Atlaspool مدل ATS-C760
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۱۵
۲۰,۳۷۶,۰۰۰
۱۷,۳۱۹,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
استپ آبی هیدروجیم مدل HG004
(۲۱ روز و ۸ ساعت پیش)
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
نردبان استخری 3 پله پلاستیک کلاب
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان استخری 3 پله استیل کلاب
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
استخر برزنتی خانوادگی 366*76 اینتکس 28210 intex
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
٪۱۵
۵,۸۰۰,۰۰۰
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
سرجارو استخری ایمکس EMAUX مدل CE311
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سنگ هیتر سونا خشک ایمکس EMAUX
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۱۹
۸۹۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت استخر و سونا هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت استخر و سونا از لیست قیمت استخر و سونا کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر استخر و سونا کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین استخر و سونا های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر استخر و سونا های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۷,۱۱۱,۰۰۴ تومان تا ۲۰,۹۱۳,۴۴۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های استخر و سونا در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب استخر و سونا به ترتیب الویت عبارتند از واتر,اینتکس,استیل,اطلس, ...