ایمالز

لیست قیمت شعله افکن (13 تیر)


مشعل گازی پی آر کد NS-500
۷۹,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DP1SP
۵۰,۰۳۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
مشعل و تورچ گازی چند کاره پارس
٪۱۰
۹۰,۰۰۰
۸۱,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن ترچ کد 502
۸۵,۸۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سرپیک برش آروا مدل 2202
۱,۲۲۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران نیروگاهی GND 350
٪۱۰
۲۷۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۴۷,۱۴۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل گازی SG3NZ هوفمات
٪۶
۱۷,۰۵۰,۰۰۰
۱۶,۰۲۷,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران خانگی GND 300
٪۶
۹,۳۵۰,۰۰۰
۸,۷۸۹,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل گازسوز گرم ایران نیروگاهی GNG 90/50
٪۶
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۵۱۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
مشعل گازسوز گرم ایران نیروگاهی GNG 90/40
٪۱۰
۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۸,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
مشعل پروکسون کد 28146
۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شعله افکن مدل  New 915
۷۳,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مشعل گازسوز ایران رادیاتور PGN0SP
۱۳,۳۵۶,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران خانگی GND 302
٪۶
۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۱,۱۸۶,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل دو گانه سوز SLG3NZG/2 هوفمات
٪۶
۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۶,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مشعل گازی SL3MZ هوفمات
٪۶
۱۷,۲۷۰,۰۰۰
۱۶,۲۳۳,۸۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران نیروگاهی GND 360
٪۱۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
سرپیک گازی بدون کلاج بزرگ
۸۲,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن مدل 10103
۸۳,۲۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مشعل گازی مدل SF-518
۲۷۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شعله افکن مدل F-15
۴۲,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
شعله افکن فلیم گان مدل KLL-7001
۱۱۷,۸۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
مشعل گازی مدل TANUR-K
۸۱۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سرپیک مشعل گازی و شعله افکن مدل A-H
۹۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مشعل گازی SG3NZG هوفمات
٪۶
۲۷,۸۳۰,۰۰۰
۲۶,۱۶۰,۲۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران پالایشگاهی GND 325
٪۶
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱,۳۴۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران صنعتی GND 308
٪۶
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران خانگی GND 301
٪۶
۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۹۸,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل گازسوز گرم ایران پالایشگاهی GNG 90/30
٪۱۰
۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۳,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
مشعل گازی مینی آویژه صنعت
۵۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شعله پخش کن سپاهان مدل G 1628
۶۸,۷۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن مدل 1300
۲۸۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
شعله افکن مدل F-18
۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن مدل 06
۲۴۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شعله افکن تورچ مدل 509C
۲۲۹,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۱ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن آی رودا مدل PT-600A
٪۱۰
۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۴۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن مدل SH70
۹۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن مدل YPM-MAKS038
۱۵۹,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سری شعله افکن کمل کد YPZ-AP015
٪۲۷
۳۵۰,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شعله افکن آنست مدل BCH529-K
۶۸۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن مستر تورچ مدل WS-7612C
۲۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مشعل گازسوز شوفاژ کار مدل CKI-G55
۹,۱۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مشعل گازی پارس تنظیم کد 960905
۱۱۸,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن ترچ کد 504
۱۲۸,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن مدل Flame کد 516
۸۳,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مشعل مدادی کد GF-853
۲۳۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مشعل دو گانه سوز SLG3NZG هوفمات
٪۵
۵۰,۸۲۰,۰۰۰
۴۸,۲۷۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مشعل گازی SG2N/K هوفمات
٪۵
۱۴,۵۲۰,۰۰۰
۱۳,۷۹۴,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مشعل سه گاز سوز نیروگاهی گرم ایران GNT 560
٪۷
۳۷۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۴۷,۵۴۱,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل سه گاز سوز نیروگاهی گرم ایران GNT 550
٪۶
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل سه گاز سوز صنعتی گرم ایران GNT 508
٪۷
۸۲,۸۰۰,۰۰۰
۷۷,۰۰۵,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران صنعتی GND 306
٪۶
۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸,۸۸۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل گازسوز گرم ایران پالایشگاهی GNG 90/25
٪۷
۹۸,۸۰۰,۰۰۰
۹۱,۸۸۴,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
مشعل گازسوز گرم ایران صنعتی GNG 90/10
٪۷
۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۴,۱۷۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۵ ساعت پیش)
مشعل گازسوز گرم ایران نیمه صنعتی 5/GNG 90
٪۷
۱۶,۹۵۰,۰۰۰
۱۵,۷۶۳,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۵ ساعت پیش)
مشعل گازسوز گرم ایران خانگی 1/GNG 90
٪۷
۸,۷۷۰,۰۰۰
۸,۱۵۶,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
مشعل گازسوز گرم ایران خانگی 2/GNG 90
٪۷
۸,۸۹۰,۰۰۰
۸,۲۶۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
مشعل گازی بوسین مدل VATELAND-MT08
۲۲۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شعله افکن تورچ مدل cm7612
۲۴۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شعله افکن تورچ کد cm5541
۸۸,۲۶۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شعله افکن کد cm44258
۱۷۹,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
شعله افکن توربو تورچ مدل cmp-ol600
۳۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن  مدل kt-12
۸۹,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن توسن مدل THT-16CO
۱۱۳,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن مدل PA 1979
۵۷,۹۹۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن مدل NO922
۹۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شعله افکن کد PJ-388
٪۱۹
۱۲۴,۰۰۰
۹۹,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
شعله افکن تورچ مدل GL-600
۵۷۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
شعله افکن کاپکس مدل SM - 20
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
شعله افکن مدل F-17
۴۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
شعله افکن Flame Gun مدل sm-23-260
۲۴۷,۹۹۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن مدل YPPROB-ROCK90
٪۳۴
۶۸۰,۰۰۰
۴۴۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن مدل F G 915
۷۴,۹۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
سری شعله افکن روی کاسی کد cm.ricasa820
۳۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۱ ساعت پیش)
مشعل پارس مدل 1010003
۸۶,۷۰۰تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
شعله افکن تورچ مدل WS-7612C
۲۴۹,۶۰۰تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
شعله افکن سیلور مدل YP-GT-TR-P
۴۷۷,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن پی آر مدل NS--03
۹۲,۷۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سری شعله افکن چیکن کد YPT400
٪۲۸
۲۷۰,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سری شعله افکن کوییک کد 014-YPMN
٪۲۶
۳۵۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
سرپیک شعله افکن مدل 1-807
۷۱,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مشعل گازوییلی هوفمات مدل SL3MZG
٪۵
۳۲,۶۷۰,۰۰۰
۳۱,۰۳۶,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مشعل سه گاز سوز نیروگاهی گرم ایران GNT 540
٪۷
۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰
۲۸۳,۳۷۱,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۵ ساعت پیش)
مشعل سه گاز سوز پالایشگاهی گرم ایران GNT 530
٪۷
۲۱۷,۹۰۰,۰۰۰
۲۰۲,۶۴۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مشعل سه گاز سوز پالایشگاهی گرم ایران GNT 525
٪۷
۱۸۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۷۳,۲۵۹,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۵ ساعت پیش)
مشعل سه گاز سوز پالایشگاهی گرم ایران GNT 520
٪۶
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۲,۰۲۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل سه گاز سوز صنعتی گرم ایران GNT 515
٪۶
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۳,۴۸۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل سه گاز سوز صنعتی گرم ایران GNT 510
٪۶
۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۹,۹۴۴,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل سه گاز سوز صنعتی گرم ایران GNT 506
٪۶
۷۰,۴۹۵,۰۰۰
۶۶,۲۶۵,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران نیروگاهی GND 340
٪۶
۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۸,۸۴۸,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران پالایشگاهی GND 330
٪۶
۲۱۶,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۳,۵۸۵,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران پالایشگاهی GND 320
٪۶
۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۷,۹۹۲,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران صنعتی GND 315
٪۶
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴,۰۸۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران صنعتی GND 310
٪۶
۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰
۹۷,۰۰۸,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران نیمه صنعتی GND 305
٪۶
۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۳,۲۴۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران نیمه صنعتی GND 304
٪۶
۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۰۲۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل دوگانه سوز گرم ایران نیمه صنعتی GND 303
٪۶
۱۹,۳۸۰,۰۰۰
۱۸,۲۱۷,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
مشعل گازسوز گرم ایران صنعتی GNG 90/15
٪۷
۶۱,۷۵۰,۰۰۰
۵۷,۴۲۸,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مشعل گازسوز گرم ایران نیمه صنعتی 4/GNG 90
٪۷
۱۳,۰۷۰,۰۰۰
۱۲,۱۵۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۵ ساعت پیش)
مشعل گازسوز گرم ایران نیمه صنعتی 3/GNG 90
٪۷
۱۱,۴۹۰,۰۰۰
۱۰,۶۸۶,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
مشعل گازسوزصنعتی گرم ایران GNG 90/6
٪۷
۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۲۸,۶۴۴,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مشعل مدادی هانست مدل 503JET
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت شعله افکن هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت شعله افکن از لیست قیمت شعله افکن کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر شعله افکن کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین شعله افکن های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر شعله افکن های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۳,۸۸۷,۱۹۰ تومان تا ۲۹,۱۹۵,۴۵۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های شعله افکن در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب شعله افکن به ترتیب الویت عبارتند از آروا,سیلور,پروکسون,مستر, ...