ایمالز

لیست قیمت فرش دستبافت


یک جفت فرش دستباف شش متری سی پرشیا کد 166000
٪۷
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
جفت 6 متری گل ابریشم طرح ماهی زمینه کرمی رج 50
٪۷
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش دستبافت کاشان/ابعاد:350*250
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش دستبافت شش متری کد 101957
۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دستبافت کاشان/ابعاد:300*200
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش دستبافت کاشان/ابعاد:400*290
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
6متری رز تلخ قم
٪۱۳
۳۶۹,۷۱۱,۷۶۲
۳۲۲,۶۵۷,۵۳۹
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
12متری قطبی کاشان
٪۱۳
۳۳,۹۴۲,۸۳۶
۲۹,۶۲۲,۸۴۲
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش دستباف آنافرش طرح تولد بزرگ کد 11071
٪۷۸
۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش دستبافت شش و نیم متری مدل تبریز کد 1105762 یک جفت
٪۱۷
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
قالیچه ماهی 50 رج تبریز گل ابریشم
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش دستباف قالیچه 3 متری هریس تبریز
٪۴
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ذرع و نیم سه گل ملایر
٪۱۳
۱۰,۸۷۳,۸۶۹
۹,۴۸۹,۹۲۱
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ذرع و نیم زیر خاکی اراک
٪۱۳
۱۳,۰۴۸,۶۴۴
۱۱,۳۸۷,۹۰۹
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
قالیچه اشوند نهاوند
٪۱۳
۱۵,۰۰۵,۹۴۲
۱۳,۰۹۶,۰۹۳
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش دستبافت دو متری کد 1104401
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
12متری کاشمر مشهد
٪۱۳
۲۶,۰۹۷,۲۹۵
۲۲,۷۷۵,۸۲۱
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
6متری گلریز تلخ قم
٪۱۴
۳۵۶,۶۶۳,۱۱۲
۳۰۸,۰۲۷,۲۳۲
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
6متری عقیق قم
٪۱۳
۳۴۷,۹۶۴,۰۱۶
۳۰۳,۶۷۷,۶۸۷
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
پشتی پیچ جوزان
٪۱۴
۱,۰۸۷,۳۸۲
۹۳۹,۱۰۲
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
روفرشی 9متری گلریس طرح 2-747
۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ذرع و نیم پیچ ملایر
٪۱۳
۶,۰۸۹,۳۶۶
۵,۳۱۴,۳۵۷
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ذرع و نیم ماهی درشت ملایر
٪۱۳
۲,۶۰۹,۷۲۴
۲,۲۷۷,۵۷۹
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دو ذرع پیچ ملایر
٪۱۳
۱۹,۵۷۲,۹۷۰
۱۷,۰۸۱,۸۶۴
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش دستبافت خراسان/ابعاد:170*120
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش قدیمی دستبافت شش متری فرش هریس کد 100356
٪۲۵
۹,۲۰۰,۰۰۰
۶,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۵ ساعت پیش)
فرش دستباف شش متری سی پرشیا کد 174217
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۵ ساعت پیش)
فرش دستباف قالیچه3 متری هریس کرم تبریز
٪۴
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
فرش دستبافت شش متری کد 101966
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش دستبافت قدیمی یک و نیم متری فرش هریس کد 100175
٪۲۵
۳۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۵,۱۲۵,۰۰۰
تومان
(۱۵ ساعت پیش)
ذرع و نیم سه گل جوزان
٪۱۳
۱۱,۰۰۴,۳۵۱
۹,۶۰۳,۷۹۷
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
دو ذرع محرابی اراک
٪۱۳
۱۵,۰۰۵,۹۴۲
۱۳,۰۹۶,۰۹۳
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ذرع چارک بته اراک
٪۱۳
۴,۳۴۹,۵۴۴
۳,۷۹۵,۹۶۷
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ذرع و نیم پیچ جوزان
٪۱۳
۴,۵۰۱,۷۷۱
۳,۹۲۸,۸۱۸
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش دستبافت شش و نیم متری هریس کد 100083
٪۲۵
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۹ ساعت پیش)
خرک ده حوض خشتی قالینو
٪۱۳
۷,۸۲۹,۱۸۴
۶,۸۳۲,۷۴۴
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش دستبافت پنج متری کد 9802133
۱۰,۱۲۵,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
فرش دستباف سه متری سی پرشیا کد 174019
٪۵۲
۸۰,۰۰۰
۳۸,۶۱۰
تومان
(۹ ساعت پیش)
دستبافت ترکمن/ابعاد:150*100
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش دستبافت ترکمن/ابعاد:285*205
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش دستبافت تبریز/ابعاد:300*200
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۵ ساعت پیش)
کناره 4متری مهربان همدان
٪۱۲
۷,۶۱۱,۷۰۶
۶,۷۱۲,۱۴۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
فرش دستباف ذرع‌ونیم نقشه هریس کد ‌‌‌A246
٪۸
۷,۵۰۰,۰۰۰
۶,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
فرش دستبافت دو متری کد 102067
۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
۷۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
کریستین دیور زنانه ادیکت فرش 100 میل
٪۱۴
۱۷۵,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
لیست قیمت فرش دستبافت هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت فرش دستبافت از لیست قیمت فرش دستبافت کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر فرش دستبافت کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین فرش دستبافت های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر فرش دستبافت های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۵,۳۷۵,۱۰۸ تومان تا ۴۳,۲۳۶,۲۴۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های فرش دستبافت در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب فرش دستبافت به ترتیب الویت عبارتند از پرشیا,پرووال,زیزیپ