ایمالز

لیست قیمت کابینت آشپرخانه


در MDF کابینت روکش چوب کد 05
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
درب کابینت روکش چوب کد 019
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
درب روکش چوب کابینت کد 07
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
در کابینت روکش چوب کد 018
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
درب روکش چوب کابینت کد 015
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
درب کابینت MDF روکش چوب کد 010
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
درب کابینت mdf روکش چوب کد 011
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
درب MDF کابینت روکش چوب کد 09
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
در کابینت روکش چوب کد 03
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
درب کابینتی روکش چوب کد 02
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-01
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-03
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-14
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-16
۱۰۳,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-19
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-20
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-32
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-39
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-40
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-41
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-43
۱۰۸,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-46
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-48
۱۱۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-49
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
هود زیرکابینتی کن مدل 2000 سایز80
۱,۲۴۷,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۹ ساعت پیش)
در روکش چوب کابینت کد 016
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۷ روز و ۳ ساعت پیش)
در کابینت MDF روکش چوب کد 017
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
در کابینت  mdf روکش چوب کد 08
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۷ روز و ۳ ساعت پیش)
در mdf کابینت روکش چوب کد 014
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
درب mdf کابینت روکش چوب کد 03
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
در روکش چوب کابینت کد 06
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۷ روز و ۳ ساعت پیش)
در کابینتی روکش چوب کد 013
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
درب کابینت روکش چوب کد 01
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
درب کابینت روکش چوب کد 020
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۷ روز و ۳ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-02
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-04
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-05
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-06
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-07
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-08
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-09
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-10
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-11
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-12
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-15
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-17
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-18
۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-21
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-22
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-23
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-24
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-28
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-30
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-31
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-33
۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-38
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
تایل استیل بین کابینتی مدل KTS-50
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
طرح سنگ طول 15 متری پشت چسب دار RA06
۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
طرح آجرپشت چسب دار طول 15 متری RA20
۳۴۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
طرح کاشی پشت چسب دار طول 15 متری RA19
۳۴۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
طرح سفید براق هایگلاس طول15 متری RA14
۳۴۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
لیست قیمت کابینت آشپرخانه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کابینت آشپرخانه از لیست قیمت کابینت آشپرخانه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کابینت آشپرخانه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کابینت آشپرخانه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کابینت آشپرخانه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۴,۱۴۰ تومان تا ۴۱,۷۲۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کابینت آشپرخانه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کابینت آشپرخانه به ترتیب الویت عبارتند از کلاسیک