ایمالز

لیست قیمت ترولی (9 تیر)


ترولی ایکیا مدل RASKOG
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(24 دقیقه پیش)
ترولی فلزی چرخدار مدل HORNAVAN
۱,۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
ترولی دو طبقه طرح ایکیا RASKOG
۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
(24 دقیقه پیش)
ترولی پذیرایی ایکیا مدل NISSAFORS
٪۲۴
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۳۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
ترالی پانسمان سه کشو
۱,۶۳۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترولی ایکیا مدل VESKEN
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
ترولی تیرداد مدل Raskog
۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
(24 دقیقه پیش)
ترالی منحنی اتاق عمل
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترولی پذیرایی و حمل غذا EXCELL مدل XL-7701
٪۵
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترولی آشپزخانه ایکیا مدل RISATORP
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترولی آرایشگاهی مدل 1400
٪۳۰
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۱۵۵,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترالی اورژانس چهار کشو 5963
۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترولی پذیرایی مدل 640
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
ترولی آرایشگاهی تیرداد کد 101
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترولی آرایشگاهی مدل classic
٪۳۹
۹۰۰,۰۰۰
۵۴۵,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترولی مدل 1000
۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(24 دقیقه پیش)
ترولی مدل 4200
۵,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترولی سه طبقه استیل
۴,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترولی آریا صنعت مدل SN-2016
۱,۷۴۴,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترولی حمل چمدان  6200
٪۶
۶,۱۰۰,۰۰۰
۵,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترالی بین برزنتی 4 گوش بزرگ AzinsSanat 7400
۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترولی دوطبقه استیل مدل 622
۴,۴۹۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترولی تیرداد مدل RASHULT
۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترولی کد 1001
۱,۷۷۵,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
ترولی ایکیا مدل 343
۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
ترولی ایکیا مدل DRAGGAN
۱,۷۱۷,۸۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
ترولی ایکیا مدل BEKVAM
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
ترولی نظافت مدل 1100
۱۳,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترولی ایکیا مدل HORNAVAN
٪۶
۱,۴۱۰,۰۰۰
۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
ترولی مدل استیل
۵,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
ترالی بین برزنتی مدل 7100
۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترالی نظافت بیمارستانی مدل 2450
٪۱
۴,۴۵۰,۰۰۰
۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترالی اورژانس تمام ABS
۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترالی چارت تمام ABS
٪۱۲
۸,۵۰۰,۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترالی حمل لباس
۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترالی حمل پرونده ABS
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترالی زیبایی دوکشو 3023
۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترالی EKG
۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترالی EKG 9630
۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترالی حمل دارو 6302
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترولی پذیرایی صنعتی مدل امریکن 630
٪۱
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترولی دو طبقه مدل 6120
۱,۷۹۵,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترولی حمل غذا استیل مدل 612
۵,۳۳۵,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترولی پذیرایی مدل 640P
۲,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
ترولی تیرداد طرح RISATORP
۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۲ ساعت پیش)
ترولی مدل GLAIZ
۱,۷۹۸,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
ترولی دیزوم مدل TRO-111
٪۲
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۸۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترولی مدل M07
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترولی آرایشگاهی مدل TR01 کد BlC01
٪۲
۱,۰۶۰,۰۰۰
۱,۰۳۸,۸۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
ترولی پذیرایی ایکیا کد 70303720
۲,۲۴۵,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
ترولی مدل _193_3
۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترولی پذیرایی مدل  256
٪۱۰
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۶۶۵,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترولی نظافتی مدل 5000
۷,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
ترولی مدل EBIA_694_3
٪۱۲
۱,۸۹۹,۰۰۰
۱,۶۶۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترولی مدل 800
۱۰,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترولی ایکیا مدل 657
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
ترولی مدل 570
۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترولی پذیرایی کد 001
۱,۷۳۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترالی بین برزنتی ATISA300
۴,۸۹۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترالی نظافتی مدل 1600
٪۲
۳,۸۲۰,۰۰۰
۳,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترالی نظافتی مدل 1700
٪۱
۴,۴۰۰,۰۰۰
۴,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترالی نظافتی مدل 2400
٪۲
۴,۵۵۰,۰۰۰
۴,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ترالی نظافتی صنعتی مدل 2100
٪۱
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترالی نظافت بیمارستانی مدل 2000
٪۱
۵,۲۰۰,۰۰۰
۵,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترالی بین برزنتی مدل 7500
۱,۷۶۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترالی بین برزنتی مدل 7400
۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترالی برزنتی دوقلو مدل 7500
۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
ترالی نظافتی کوچک Uctem 716
٪۲
۵,۴۵۰,۰۰۰
۵,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترالی حمل سه طبقه  ABS
۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲۱ ساعت پیش)
لیست قیمت ترولی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ترولی از لیست قیمت ترولی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ترولی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ترولی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ترولی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۸۷۱,۸۸۶ تومان تا ۳,۵۱۰,۰۸۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ترولی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ترولی به ترتیب الویت عبارتند از ایکیا,استیل,رویال,کلاسیک