لوازم خانگی پاکشوما Pakshoma
پاکشوما
لوازم خانگی پاکشوما Pakshoma
ماشین لباسشویی 8 کیلویی پاکشوما مدل BWF 40801
٪۲۴
۲۲,۶۷۷,۰۰۰
۱۷,۲۹۰,۰۷۸ تومان
پاکشوما ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل PDA 3511
٪۱۶
۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۲۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501
٪۱
۳,۸۵۰,۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
لباسشویی 9 کیلویی پاکشوما مدل BWF 40918
٪۴
۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
لباسشویی ۸ کیلوگرمی پاکشوما مدل BWF 40804
٪۲۵
۲۲,۶۷۷,۰۰۰
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لباسشویی 8 کیلویی پاکشوما مدل BWF40807
٪۲
۱۷,۹۴۹,۰۰۰
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفشویی 15 نفره پاکشوما مدل PDB 3512
٪۲۶
۳۲,۲۸۶,۰۰۰
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF - 15306
٪۱۵
۲۵,۹۰۰,۰۰۰
۲۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
ماشین ظرفشویی پاکشوما PDV3513
۲۴,۶۸۵,۰۰۰ تومان
ماشین لباسشویی 8 کیلویی پاکشوما مدل BWF 40802
٪۲۴
۲۲,۶۷۷,۰۰۰
۱۷,۲۹۰,۰۷۸ تومان
ماشین لباسشویی پاکشوما 9 کیلوگرمی مدل BWF 40928
٪۲۷
۲۴,۱۹۷,۰۰۰
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل BWF40904
٪۱
۱۷,۴۹۹,۰۰۰
۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
جارو برقی پاکشوما مدل PVC 5125
٪۱۶
۶,۳۰۰,۰۰۰
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
یخچال فریزر دوقلو پاکشوما مدل RTRA-RTFA900
٪۱۷
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF 14302
٪۵
۲۶,۷۳۴,۰۰۰
۲۵,۳۹۷,۰۰۰ تومان
ماشین لباسشویی پاکشوما ۸ کیلویی مدل TFB-86401
٪۱۲
۱۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۶,۷۹۹,۰۰۰ تومان
ماشین لباسشویی پاکشوما UWF-20800W
٪۱۱
۱۷,۱۹۳,۰۰۰
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
لباسشویی 9 کیلویی پاکشوما مدل BWF 40913
٪۲۶
۲۳,۹۳۵,۰۰۰
۱۷,۷۹۹,۰۰۰ تومان
یخچال فریزر دوقلو پاکشوما مدل RTR-RTF 900
٪۲
۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یخچال فریزر 32 فوت پاکشوما مدل RSP 800
٪۳
۶۲,۲۸۵,۷۶۰
۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی پاکشوما مدل  MPR 30C
٪۱۸
۴۴,۷۹۰,۰۰۰
۳۶,۷۲۷,۸۰۰ تومان
ماشین لباسشویی پاکشوما 8 کیلویی مدل TFB-86406
٪۱۳
۱۹,۳۹۹,۰۰۰
۱۶,۸۹۹,۰۰۰ تومان
لباسشویی 8 کیلویی پاکشوما مدل BWF 40803
٪۱
۱۷,۹۵۴,۰۰۰
۱۷,۸۵۲,۰۰۰ تومان
لباسشویی پاکشوما
٪۱۸
۸,۸۳۰,۰۰۰
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
لبایسشویی دوقلو پاکشوما 21کیلویی 2154
٪۱۹
۹,۰۰۰,۰۰۰
۷,۳۳۳,۰۰۰ تومان
ماشین ظرفشویی 15 نفره پاکشوما مدل MDF-15302
٪۱
۲۷,۴۰۵,۳۰۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ماشین ظرفشویی 15 نفره پاکشوما مدل MDF-15305
٪۸
۲۷,۹۰۰,۰۰۰
۲۵,۵۹۹,۰۰۰ تومان
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-86411
٪۱۲
۱۸,۷۰۰,۰۰۰
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی پاکشوما مدل MPF 24CH
٪۲۰
۳۹,۹۵۰,۰۰۰
۳۱,۷۶۰,۲۵۰ تومان
کولر گازی پاکشوما مدل MPF 18CH
٪۲۰
۳۳,۱۵۰,۰۰۰
۲۶,۳۵۴,۲۵۰ تومان
کولر گازی پاکشوما مدل MPF-12CH
٪۲۰
۲۳,۹۵۰,۰۰۰
۱۹,۰۴۰,۲۵۰ تومان
ماشین لباسشویی 8 کیلویی پاکشوما مدل TFB-84403
٪۱۵
۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۶,۸۹۹,۰۰۰ تومان
ماشین لباسشویی 8 کیلویی پاکشوما مدل TFU 85402
٪۱۲
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ماشین لباسشویی ۸ کیلویی پاکشوما TFB-86403
٪۳
۱۸,۱۲۰,۰۰۰
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ماشین لباسشویی 8 کیلویی پاکشوما مدل TFB-86414
٪۸
۱۷,۹۰۰,۰۰۰
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی  PAKSHOMA مدل Forest MPF-09CH
٪۲۰
۲۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۷,۶۰۹,۲۵۰ تومان
یخچال فریزر کمبی پاکشوما مدل RTP 670
٪۳
۳۲,۹۵۳,۹۲۰
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF-14301
٪۱۷
۲۴,۲۴۶,۰۰۰
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی 18000 پاکشوما مدل MPR18C-Willis series
٪۵
۴۵,۷۵۰,۰۰۰
۴۳,۴۶۲,۵۰۰ تومان
موتور لباسشویی پاکشوما استوک دست دوم
کولر گازی پاکشوما مدل  MPR 24C
٪۲۰
۵۱,۴۵۰,۰۰۰
۴۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷