لوازم خانگی میگل MIGEL
میگل
لوازم خانگی میگل MIGEL
چای ساز میگل مدل GTS070
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پلوپز میگل مدل GRC 700
٪۱۲
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
Migel GRC 830 Rice Cooker
٪۲۰
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
چای ساز سماوری میگل مدل GTS302
٪۲۲
۵,۹۰۰,۰۰۰
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز برقی میگل مدل GPC106
٪۱۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
Migel GRC860 Rice Cooker
٪۱۶
۴,۴۰۰,۰۰۰
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
چای ساز میگل مدل GTS301
٪۱۲
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
خردکن میگل مدل GCH 400
٪۷
۱,۵۰۱,۵۰۰
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
چای ساز میگل مدل GTS 190
٪۲۱
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
آبمیوه گیری میگل مدل GPJ 802
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
سماور برقی میگل مدل MIGEL GTS 220
٪۱۳
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۴۹,۰۰۰ تومان
همزن میگل مدل GMB 250
٪۸
۱,۵۸۹,۰۰۰
۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
Migel GRC 850 Rice Cooker
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 160
٪۱۵
۲,۸۹۸,۰۰۰
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
MIGEL GSL 150 Slow Cooker
۹۸۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز چهار قالبه میگل مدل GSM 200
٪۱۸
۱,۲۹۹,۰۰۰
۱,۰۵۹,۹۰۰ تومان
آب میوه گیری میگل مدل GPJ 800
٪۱۷
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Migel GSM400 SandwichMaker
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
گوشکوب برقی میگل GHB400
۸۷۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز GSM275 میگل
٪۵۱
۲,۸۵۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Migel GSC800 Steamer
٪۱۹
۲,۱۹۸,۹۰۰
۱,۷۸۸,۰۰۰ تومان
آرام پز میگل مدل GSL-180
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
همزن میگل مدل GHM 300
٪۱۱
۹۸۰,۰۰۰
۸۶۹,۹۰۰ تومان
زودپز برقی میگل GPC 163
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Migel GSI 120 Steam Iron
٪۳۹
۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۲۰,۰۰۰ تومان
مخلوط کن میگل مدل GBL 800
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
بخار شوی میگل مدل GST 120
۲,۸۱۹,۹۰۰ تومان
چای ساز میگل مدل GTS305W
۳,۲۳۴,۰۰۰ تومان
پلوپز GRC 890 میگل
۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
آسیاب میگل مدل GEG 200
٪۱۲
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۱۸,۰۰۰ تومان
همزن میگل مدل GKM600
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
توستر میگل GTO80
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
چای ساز میگل مدل GTS 122
٪۲۱
۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۴۹,۰۰۰ تومان
غذاساز میگل مدل MIGEL GFP ۷۰۰
٪۸
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
قهوه ساز GCM 450 میگل
٪۵
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
چای‌ساز ایستاده GTS 112 میگل
٪۱۵
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان
بخار شوی میگل مدل GTM 130
۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان
همزن کاسه دار میگل GMB 251
٪۲۸
۲,۴۰۰,۰۰۰
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتو بخار میگل GSI320
٪۳۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان
پلوپز میگل GRC135
٪۲۸
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان
قاب زیر قوری چایساز میگل و فلر
٪۱۱
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
دسته کتری چای ساز میگل مشکی
٪۹
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
قوری میگل مدل TS 070
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
زودپز میگل GPC169
۸,۰۹۳,۰۰۰ تومان
Migel GHB 800 Food Processor
۲,۳۸۳,۰۰۰ تومان
سرخ کن میگل GAF200
٪۳
۷,۶۰۰,۰۰۰
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
سرخ کن GAF131 میگل
٪۱۴
۵,۸۰۰,۰۰۰
۴,۹۷۵,۰۰۰ تومان
اتو بخار GSI 200 میگل
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
غذاساز میگل مدل GFP 800
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 85
٪۵
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۷۷,۵۰۰ تومان
مخلوط کن میگل مدل GBL 1200
٪۵
۳,۶۳۰,۰۰۰
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ترازو آشپزخانه میگل GKS 509
٪۱۷
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
آون برقی GEO 90 میگل
٪۲
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فن هیتر میگل GHF200
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
چای ساز میگل مدل GTS 331
۵,۰۹۶,۰۰۰ تومان
کفگیر چوبی وودلندزون مدل میگل
٪۱۰
۵۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
کلید دسته چایساز میگل
۱۵۰,۰۰۰ تومان
کابل چایساز فلر و میگل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
حلقه کتری میگل مدل 070
۱۲۰,۰۰۰ تومان
سرخ کن بدون روغن GAF 100 میگل
٪۲۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آب مرکبات گیری میگل
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
قوری چای ساز میگل سفید
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷