تهویه سرمایش و گرمایش پاکشوما Pakshoma
پاکشوما
تهویه سرمایش و گرمایش پاکشوما Pakshoma
کولر گازی پاکشوما مدل  MPR 30C
٪۱۷
۴۹,۱۵۰,۰۰۰
۴۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی پاکشوما مدل MPF 24CH
٪۲۰
۳۹,۹۵۰,۰۰۰
۳۱,۷۶۰,۲۵۰ تومان
کولر گازی  PAKSHOMA مدل Forest MPF-09CH
٪۲۰
۲۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۷,۶۰۹,۲۵۰ تومان
کولر گازی پاکشوما مدل  MPR 24C
٪۲۰
۵۱,۴۵۰,۰۰۰
۴۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی پاکشوما مدل MPF 18CH
٪۲۰
۳۳,۱۵۰,۰۰۰
۲۶,۳۵۴,۲۵۰ تومان
کولر گازی 60 هزار پاکشوما مدل MPL60CH
٪۱۷
۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی پاکشوما مدل MPF-12CH
٪۲۰
۲۳,۹۵۰,۰۰۰
۱۹,۰۴۰,۲۵۰ تومان
کولر گازی 18000 پاکشوما مدل MPRI18CH-Willis series
٪۲۰
۴۴,۷۹۰,۰۰۰
۳۵,۸۳۲,۰۰۰ تومان
کولر گازی 36000 پاکشوما مدل MPR36C-Willis series
٪۱۳
۷۰,۹۵۰,۰۰۰
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی  PAKSHOMA مدل Willis MPR-18C
٪۵
۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی پاکشوما مدل Wilis MPRI-12CH
٪۲۰
۳۲,۹۵۰,۰۰۰
۲۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان
PAKSHOMA GCP-091HCRI
٪۲۰
۳۰,۴۵۰,۰۰۰
۲۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان
Pakshuma 48000 MPL48CH standing air conditioner
٪۱۷
۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی 12000 پاکشوما مدل MPR12C-Willis series
٪۵
۲۵,۵۵۰,۰۰۰
۲۴,۲۷۲,۵۰۰ تومان
کولر گازی 12000 پاکشوما مدل MPR12CH-Willis series
٪۵
۳۲,۹۵۰,۰۰۰
۳۱,۳۰۲,۵۰۰ تومان
کولر گازی 9000 پاکشوما مدل MPRI09CH-Willis series
٪۵
۳۰,۴۵۰,۰۰۰
۲۸,۹۲۷,۵۰۰ تومان
Pakshoma MPF30CH 30000 Air Conditioner
٪۳
۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Pakshoma PK-580ME Cooler
٪۴
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی 30000 پاکشوما مدل MPRI30CH-Willis series
٪۵
۶۳,۴۵۰,۰۰۰
۶۰,۲۷۷,۵۰۰ تومان
کولر گازی 18000 پاکشوما مدل MPR18C-Willis series
٪۵
۴۵,۷۵۰,۰۰۰
۴۳,۴۶۲,۵۰۰ تومان
PAKSHOMA GCP-301HCRI
ناموجود
PAKSHOMA GC-183CRO
ناموجود
Pakshoma GCP-183CPO
ناموجود
Pakshoma GCP-301HCRO
ناموجود
pakshoma FP-42RW Fan
ناموجود
PAKSHOMA GCP-241HCRI
ناموجود
PAKSHOMA GC-301HCRO
ناموجود
PAKSHOMA GCP-181HCRI
ناموجود
PAKSHOMA GC-303CPO
ناموجود
PAKSHOMA GC-243CRO
ناموجود
PAKSHOMA GC-241HCRO
ناموجود
PAKSHOMA GC-181HCRO
ناموجود
PAKSHOMA GCP-121HCRI
ناموجود
PAKSHOMA GC-121HCRO
ناموجود
PAKSHOMA GC-123CRO
ناموجود
PAKSHOMA GC-091HCRO
ناموجود
PAKSHOMA GC-091HCRO
ناموجود
PAKSHOMA GC-091HCRO
ناموجود
Pakshoma GCP-243CPO
ناموجود
Pakshoma GCP-241HCRO
ناموجود
Pakshoma GCP-181HCRO
ناموجود
Pakshoma GCP-121HCRO
ناموجود
Pakshoma GCP-091HCRO
ناموجود
pakshoma FP-42RB Fan
ناموجود
Pakshoma ME380
ناموجود
Pakshoma ME580
ناموجود
Pakshoma  PAK-280P
ناموجود
Pakshoma PAK-280P
ناموجود
Pakshoma ME350
ناموجود
Pakshoma ME550
ناموجود
Pakshoma ME750
ناموجود
Pakshoma PAK-280P
ناموجود
Pakshoma FP-42R Fan
ناموجود
Pakshoma PK-750ME Cooler
ناموجود
Pakshoma PK-350ME Cooler
ناموجود
Pakshoma PK-550ME Cooler
ناموجود
Pakshoma PK-280 Cooler
ناموجود
Pakshoma PK-280P Cooler
ناموجود