ساندویچ ساز
ساندویچ ساز
Black and Decker TS4080 SandwichMaker
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
Kenwood SMP94.A0WH Sandwich Maker
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Kenwood SM740 Sandwich Maker
٪۱۵
۲,۳۴۰,۰۰۰
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز چهار قالبه میگل مدل GSM 200
٪۱۸
۱,۲۹۹,۰۰۰
۱,۰۵۹,۸۰۰ تومان
Migel GSM400 SandwichMaker
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
GRIMMEN GR-SW191 Sandwich Maker
۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز سیج SSG600BSS
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز گوسونیک مدل Gosonic GSM-706
٪۱۸
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
وافل ساز کرکماز مدل میا کد A319
٪۱
۲,۰۴۰,۰۰۰
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
Dessini 300 Tree Function Sandwich Maker
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز دسینی مدل دو کاره 1400
٪۱۸
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
Dessini 505 sandwich maker
٪۶
۳,۴۵۰,۰۰۰
۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز ناسا الکتریک NS-607
٪۱۱
۳,۱۳۲,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
VIDAS VIR-5637
۱,۳۵۴,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز  کنوود مدل sm640
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز کنوود مدل SMM01
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز GSM275 میگل
٪۵۱
۲,۸۵۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز جیپاس GST 5391
۱,۰۷۷,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز مکسی مدل SW-32
٪۶
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
Delmonti DL750 Sandwich Maker
۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز 4 کاره سنکور SSM 9978BK
٪۱۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز مایر مدل MR-3014
٪۱۴
۴,۱۰۰,۰۰۰
۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز کاخلر مدل KH-214
٪۲۰
۴,۳۰۰,۰۰۰
۳,۴۴۴,۰۰۰ تومان
Techno Te-406  Waffle Make Sandwich Maker
٪۲۴
۳,۱۰۰,۰۰۰
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز آریته مدل 1972
٪۴
۵,۲۰۰,۰۰۰
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز هانوور مدل 1009
٪۸
۱,۱۹۹,۰۰۰
۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز روتل مدل U136CH3
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
Edmilson  SM119
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Fakir grace sandwich maker
۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
Fakir BOUNCY Waffle Maker
۲,۳۷۲,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز سنکور مدل SENCOR SSM 9940SS
٪۱۸
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز بیم مدل SM4403
٪۱۱
۳,۹۹۰,۰۰۰
۳,۵۵۲,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز سیماران
٪۶
۲,۶۵۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Delmonti DL860 Sandwich & Grill Maker
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Mexxi SW-44 Sandwich Maker
٪۱۳
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز
٪۲۲
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۴۰,۰۰۰ تومان
اسنک ساز 4 تایی برند دسینی مدل DS-412
٪۳۶
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
وافل ساز  گرد تک صفحه ای PFY-1
٪۱۶
۷,۵۰۰,۰۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
وافل ساز سوسیسی EHC مدل V.SB 4009
٪۸
۷,۹۰۰,۰۰۰
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
وافل ساز کاجی برند EHC مدل V.SB 3005
٪۷
۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
وافل ساز ماهی برند EHC مدل V.SB 4006
٪۵
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز ای تی سی مدل 201 مشکی
٪۵۵
۳,۲۵۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
وافل ساز سنکور مدل SWF 1010BK
۱,۸۷۷,۷۴۹ تومان
ساندویچ ساز آزور مدل AZ-703SM
٪۱۶
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
وافل ساز مدل OT-UB
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Roller Grill GES23 Industrial Waffle Maker
۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز یورولوکس مدل EU-SM6556HW4
٪۳۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
وافل ساز مودکس مدل WM5420
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز نیما مدل NST-821
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز آیکو مدل AK201SM
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
اسنک پز المپیا
٪۵
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
وافل ساز نووا مدل nt-208w
٪۴۶
۱,۴۸۰,۰۰۰
۷۹۹,۰۰۰ تومان
وافل ساز کینگ مدل Matilda
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Seven star 7ssw2041 sandwich maker
۲,۲۵۷,۰۰۸ تومان
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل HS910W
٪۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز CSM 1555 سفید
۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز نیکای مدل NST925
٪۴
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
وافل ساز گلی آمبیانو مدل WE7000
٪۱۴
۲,۳۱۵,۰۰۰
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز 1 صفحه
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز 2 صفحه
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
وافل ساز مینی مدل MKO3
٪۱۱
۸۰۰,۰۰۰
۷۱۲,۰۰۰ تومان
اسنک سازدوکاره ،دوسینی بزرگ
٪۲۶
۲,۵۵۰,۰۰۰
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اسنک ساز چها تایی
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز گاسونیک ✓شرکتی✓مدل 704
٪۱۴
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز گاسونیک ∆∆∆∆∆(بزرگ)∆∆∆∆∆
٪۱۵
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز بلک اندیکر
٪۱۸
۲,۲۲۰,۰۰۰
۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
اسنک ساز شش کاره سانفورد مدل 9954
٪۳
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز  بلوجیو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز برقی 4 خانه 1200 وات ولگا
٪۲۶
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
Edmilson SM118 sandwich maker
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
المنت ساندویچ ساز برقی اسنک پز مدل HanifB5
٪۲۴
۱۵۰,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰ تومان
اسنک ساز صدفی 16 خانه
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز ترکیبی
٪۴
۵,۲۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز (( گارانتی )) 4کاره مکسی 1400 واتی
٪۵
۳,۲۵۵,۰۰۰
۳,۰۹۲,۲۵۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷