غلات و حبوبات
غلات و حبوبات
نخود فله ای
٪۱۰
۴۰,۰۰۰
۳۶,۰۰۰ تومان
برنج هندی طبیعت 10 کیلویی
٪۱۰
۶۴۰,۰۰۰
۵۷۸,۰۰۰ تومان
سبوس چند غله دکتر بیز وزن 375 گرم
٪۵۱
۱۵۲,۰۰۰
۷۴,۷۷۴ تومان
جو دوسر کاپیتان 500 گرم- captain oats
٪۳۱
۱۵۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
جو دوسر پرک درشت یولاف oab وزن 200 گرم
٪۱۲
۴۲,۰۰۰
۳۷,۰۰۰ تومان
جو پرک 200 گرمی برتر
٪۱۰
۲۴,۷۴۰
۲۲,۳۰۰ تومان
بلغور جو گلها وزن 900 گرم
٪۱۴
۵۹,۰۰۰
۵۰,۹۰۰ تومان
سبوس گندم دوریان
۲۰,۰۰۰ تومان
سبوس برنج دوریان
۲۵,۰۰۰ تومان
دانه چیا سیاه زیستفا- 250 گرم
٪۳
۱۶۰,۰۰۰
۱۵۵,۰۰۰ تومان
آرد گندم ضامن - 900 گرم
٪۵
۵۳,۵۰۰
۵۰,۸۲۰ تومان
آرد ذرت ضامن - 300 گرم
٪۵
۴۰,۰۰۰
۳۸,۰۰۰ تومان
جو پوست کنده ضامن - 300 گرم
٪۵
۲۵,۰۰۰
۲۳,۷۵۰ تومان
جو پرک ضامن - 200 گرم
٪۵
۲۵,۰۰۰
۲۳,۷۵۰ تومان
سویق جو - 250 گرم
۱۴,۰۰۰ تومان
سویق عدس - 250 گرم
۲۴,۰۰۰ تومان
سویق نخود - 250 گرم
۲۴,۰۰۰ تومان
سویق گندم - 250 گرم
۱۴,۰۰۰ تومان
بلغور جو ضامن - 250 گرم
٪۵
۲۷,۰۰۰
۲۵,۶۵۰ تومان
گندم پوست کنده رشد - 300 گرم
٪۱۶
۲۵,۵۰۰
۲۱,۵۰۰ تومان
جو پرک آنید - 250 گرم
٪۳۲
۲۵,۰۰۰
۱۶,۹۰۰ تومان
جو پوست کنده صادراتی آنید - 500 گرم
٪۲۶
۳۵,۰۰۰
۲۵,۹۰۰ تومان
پودر کیک وانیلی ضامن - 500 گرم
٪۵
۶۵,۰۰۰
۶۱,۷۵۰ تومان
پودر کیک نسکافه ضامن - 500 گرم
٪۵
۶۵,۰۰۰
۶۱,۷۵۰ تومان
پودر کیک کاکائویی ضامن - 500 گرم
٪۵
۶۵,۰۰۰
۶۱,۷۵۰ تومان
پودر کیک پرتقالی ضامن- 500 گرم
٪۵
۶۵,۰۰۰
۶۱,۷۵۰ تومان
پودر کیک موزی ضامن - 500 گرم
٪۵
۶۵,۰۰۰
۶۱,۷۵۰ تومان
پودر کیک توت فرنگی ضامن - 500 گرم
٪۵
۶۵,۰۰۰
۶۱,۷۵۰ تومان
کینوا سفید
٪۹
۳۳,۰۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
گمنه (للک)
٪۵۰
۴۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
دانه چیا ارگانیک oab ا آ ب وزن 250 گرم
٪۱۰
۱۹۰,۰۰۰
۱۷۱,۰۰۰ تومان
نخود و لوبیا 900 گرمی سبزدانه
٪۸
۱۱۹,۹۰۰
۱۱۰,۱۰۰ تومان
لوبیا چیتی گلها (700gr)
٪۱۰
۹۹,۹۰۰
۸۹,۹۰۰ تومان
لوبیا قرمز گلها (700gr)
٪۱۵
۷۸,۰۰۰
۶۶,۵۰۰ تومان
لوبیا سفید گلها (400gr)
٪۱۰
۶۸,۰۰۰
۶۱,۰۰۰ تومان
لوبیا سبز منجمد 500 گرمی سرد و تازه
٪۳
۴۸,۰۰۰
۴۶,۵۶۰ تومان
جو پوست کنده 300 گرمی ترخینه
٪۲۵
۳۵,۲۰۰
۲۶,۴۰۰ تومان
گلیران لپه 900 گرمی
۸۴,۹۰۰ تومان
باقلا زرد گلها 400 گرم
۴۹,۹۰۰ تومان
لپه گلها 400 گرم
۴۲,۰۰۰ تومان
همدل لوبیا چیتی 900 گرمی
٪۹
۱۱۴,۰۰۰
۱۰۳,۷۴۰ تومان
پودر جوانه گندم 250 گرمی تژین
٪۱۰
۴۲,۰۰۰
۳۷,۸۰۰ تومان
پودر جوانه گندم سنتی ناب 500 گرمی
٪۱۸
۴۸,۹۰۰
۳۹,۹۰۰ تومان
سویا آجیلی تردتازه(350گرمی)
٪۲۵
۱۲۰,۰۰۰
۹۰,۰۰۰ تومان
سبوس لایه دوم برنج قهوه ای
٪۱۸
۳۰,۰۰۰
۲۴,۷۰۰ تومان
سبوس برنج قهوه ای ( عمده 30 عددی )
٪۵
۷۵۰,۰۰۰
۷۱۰,۰۰۰ تومان
سویا پروتئین 125 - 250 گرم بسته 30 عددی
٪۱۰
۷۵۰,۰۰۰
۶۷۵,۰۰۰ تومان
ذرت همدل - 300 گرم
٪۱۶
۳۹,۹۰۰
۳۳,۷۰۰ تومان
سویا پروتئین 125 _ 200 گرم بسته 30 عددی
٪۱۰
۶۱۵,۰۰۰
۵۵۳,۵۰۰ تومان
سویا پروتئین 125 -250 گرم بسته 5 عددی
٪۱۰
۱۲۵,۰۰۰
۱۱۲,۵۰۰ تومان
دانه چیا ضامن  - 150 گرم
٪۵
۷۳,۵۰۰
۶۹,۸۲۰ تومان
آرد برنج ضامن - 125 گرم
٪۵
۱۶,۰۰۰
۱۵,۲۰۰ تومان
پارنج آبگینه - 900 گرم
۹۵,۰۰۰ تومان
پودر نشاسته ذرت رویسا - 500 گرمی
٪۱۷
۱۲,۰۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
جو پوست کنده 125- 900 گرم بسته 3 عددی
٪۱۰
۱۴۷,۰۰۰
۱۳۲,۳۰۰ تومان
قاووت چهل گیاه کرمان - 500 گرم
٪۲۰
۲۵۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
قوتوو کرمان - 300 گرم
٪۲۰
۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان
پودر سنجد ممتاز سرمد - 300 گرم
٪۲۱
۸۷,۰۰۰
۶۹,۰۰۰ تومان
قوتوو خشخاشی کرمان - 500 گرم
٪۲۰
۳۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰ تومان
آرددبرنج - 1000 گرم
۹۷,۸۰۰ تومان
جو دوسر - 100 گرم
٪۱۰
۲۱,۰۰۰
۱۸,۹۰۰ تومان
قوتوو نخودی کرمان - 500 گرم
٪۲۰
۲۵۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
سویق سنجد - 1000 گرم
٪۱۰
۲۴۰,۰۰۰
۲۱۶,۰۰۰ تومان
جوانه گندم -75 گرم
٪۱۵
۲۷,۰۰۰
۲۳,۰۰۰ تومان
سویق هفت جوانه - 250 گرم
٪۱۱
۵۶,۰۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
آرد نخودچی دردونه- 500 گرم
٪۲۹
۸۰,۵۰۰
۵۷,۰۰۰ تومان
نشاسته ذرت - 1000 گرم
٪۴۰
۱۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
نشاسته - 1000 گرم
٪۳۹
۹۵,۰۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷