۵
(۲ رای دهنده)

جا ظرفی 1/5 طبقه پاتریس پلوتون مدل 610