از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت

ساعت ونگر

Wenger 01.1543.105 Watch For Men
4,600,000 تومان
Wenger 01.1741.105 Watch For Men
3,000,000 تومان
Wenger 01.1741.110 Watch For Men
2,600,000 تومان
Wenger 01.1543.111 Watch For Men
4,900,000 تومان
Wenger 01.0341.101 Watch For Men
3,000,000 تومان
Wenger 01.1041.124 Watch For Men
2,600,000 تومان
Wenger 01.1041.129 Watch For Men
3,000,000 تومان
Wenger 01.1041.115 Watch For Men
3,200,000 تومان
Wenger 01.1041.119 Watch For Men
3,000,000 تومان
Wenger 01.1041.120 Watch For Men
3,200,000 تومان
Wenger 01.1041.121 Watch For Men
2,600,000 تومان
Wenger  01.1541.102 Watch For Men
3,000,000 تومان
Wenger  01.1541.104 Watch For Men
3,000,000 تومان
Wenger 01.1641.109 Watch For Men
2,100,000 تومان
Wenger 01.1441.104 Watch For Men
2,100,000 تومان
Wenger 01.1541.105 Watch For Men
3,000,000 تومان
Wenger 01.1541.107 Watch For Men
3,000,000 تومان
Wenger 01.1441.101 Watch For Men
1,600,000 تومان
Wenger 01.1543.101 Watch For Men
4,600,000 تومان
Wenger 01.1741.107 Watch For Men
3,000,000 تومان
Wenger 01.0341.104 Watch For Men
3,000,000 تومان
Wenger 01.1421.103 Watch For Women
1,600,000 تومان
Wenger 01.0851.120 Watch For Men
3,000,000 تومان
Wenger 01.0851.122 Watch For Men
3,500,000 تومان
Wenger 01.1641.102 Watch For Men
2,100,000 تومان
Wenger 01.1743.102 Watch For Men
4,200,000 تومان
Wenger 01.0343.105 Watch For Men
4,600,000 تومان
Wenger 01.1741.101 Watch For Men
3,200,000 تومان
Wenger 01.1741.102 Watch For Men
3,000,000 تومان
Wenger 01.1843.101 Watch For Men
4,600,000 تومان
Wenger 01.1741.120 Watch For Men
2,600,000 تومان
Wenger 01.1641.110 Watch For Men
2,100,000 تومان
Wenger 01.1541.112 Watch For Men
3,000,000 تومان
Wenger 01.1721.112 Watch For Men
2,600,000 تومان
1 2 3 4 5 6 8