از زبان طبیعی هم می توانید استفاده کنید مثلا
"گوشی سامسونگ بین 1 تا دو میلیون"
عضویت

ساعت آدریاتیکا

A1088.5224CH
8,410,000 تومان
A8272.5263QF
7,330,000 تومان
A3705.E18MQ
4,990,000 تومان
A1121.5263Q
4,450,000 تومان
A8281.42G4CH
9,310,000 تومان
A3176.1111QZ
7,960,000 تومان
A2804.5215A
14,710,000 تومان
A3176.R117Q
6,880,000 تومان
A3136.511TQ
5,620,000 تومان
A3146.521GQ
3,560,000 تومان
A1139.5213CH
8,050,000 تومان
A1229.2151Q
5,890,000 تومان
A3703.914RQF
7,240,000 تومان
A3703.RG47QF
6,970,000 تومان
A3701.1111Q
5,710,000 تومان
A3463.1111Q
5,530,000 تومان
A3632.118FQ
5,910,000 تومان
A8256.R223QF
7,510,000 تومان
A8247.R214CH
9,850,000 تومان
A8276.2163A
16,510,000 تومان
A8202.R114CH
10,750,000 تومان
A8210.R113CH
10,300,000 تومان
A8244.2231CH
7,870,000 تومان
A8282.5217CH
13,000,000 تومان
A8275.2253QF
6,970,000 تومان
A8204.2121CH
10,300,000 تومان
A3474.9123Q
5,710,000 تومان
A3507.514FQZ
4,360,000 تومان
A3632.518FQ
5,620,000 تومان
A3632.RG87Q
5,890,000 تومان
A1243.1223Q
4,450,000 تومان
A8243.921GQF
6,700,000 تومان
A8281.42G4CH1
9,310,000 تومان
A8275.R254QF
6,970,000 تومان
A3180.1225Q
4,450,000 تومان
A3183.1215Q
5,440,000 تومان
A3179.1215Q
4,450,000 تومان
A3156.5117Q
5,080,000 تومان
A3164.5125Q
4,180,000 تومان
A3211.5B13Q
4,540,000 تومان
1 2 3 4 5 6 12