منابع و مخازن
منابع و مخازن
منبع تحت فشار ۲۴ لیتری هاماک
٪۲۲
۱,۱۵۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار ۶۰ لیتری درجه دار هاماک
٪۲۲
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۲۴۸,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار هاماک ظرفیت 100 لیتر
٪۲۲
۴,۳۰۰,۰۰۰
۳,۳۴۸,۰۰۰ تومان
مخزن پلاستیکی 500 لیتری عمودی بلند طبرستان
٪۷
۲,۶۹۶,۰۰۰
۲,۴۹۶,۹۶۰ تومان
منبع انبساط بسته 24 لیتری HTM
٪۱۰
۹۷۵,۰۰۰
۸۷۷,۵۰۰ تومان
منبع تحت فشار 8 لیتری HTM
٪۱۵
۴۵۰,۰۰۰
۳۸۲,۵۰۰ تومان
منبع تحت فشار ۸۰ لیتری درجه دار هاماک
٪۲۲
۴,۰۵۰,۰۰۰
۳,۱۵۵,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار تیوپی 50 لیتری عمودی هاماک
٪۲۲
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان
منبع آب گرم دوجداره افقی 500 لیتری
٪۲۴
۱۰,۰۵۰,۰۰۰
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مخزن پلاستیکی 300 لیتری افقی طبرستان
٪۴
۱,۸۸۵,۰۰۰
۱,۸۱۶,۷۳۹ تومان
منبع انبساط بسته 100 لیتری HTM
٪۱۵
۳,۹۵۰,۰۰۰
۳,۳۵۷,۵۰۰ تومان
مخزن پلاستیکی 220 لیتری عمودی طبرستان
٪۷
۱,۵۵۹,۴۰۰
۱,۴۵۰,۲۴۲ تومان
منبع انبساط باز مهر افروز 185 لیتری
٪۱۵
۳,۷۹۵,۰۰۰
۳,۲۲۵,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار ۲۴ لیتری واتس ترکیه
٪۱۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار زیلمت 200 لیتری
٪۱
۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار 300 لیتری درجه دار 16 بار امرا
٪۲۱
۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۹,۶۳۸,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار ۱۵۰ لیتری درجه دار وال
٪۴
۶,۹۵۰,۰۰۰
۶,۶۷۲,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار ۲۰۰ لیتری درجه دار هاماک
٪۲۲
۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۷,۰۰۰ تومان
منبع انبساط مهر افروز 50 لیتری
٪۱۵
۲,۶۵۵,۰۰۰
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار تیوپی 500 لیتری درجه دار هاماک
٪۲۲
۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار تیوپی 300 لیتری درجه دار هاماک
٪۲۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹,۴۱۵,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار 50 لیتری درجه دار امرا
٪۱۶
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۹۳۲,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار 150 لیتری درجه دار امرا
٪۲۱
۷,۹۰۰,۰۰۰
۶,۲۴۱,۰۰۰ تومان
منبع انبساط مهر افروز 80 لیتری
٪۱۵
۲,۹۹۵,۰۰۰
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار ۸۰ لیتری هاماک
٪۲۲
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری درجه دار هاماک
٪۲۲
۴,۴۵۰,۰۰۰
۳,۴۶۸,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار 750 لیتری درجه دار امرا
٪۲۱
۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار 500 لیتری درجه دار امرا
٪۲۱
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
منبع انبساط بسته 200 لیتری HTM
٪۱۵
۹,۴۰۰,۰۰۰
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
منبع انبساط بسته 60 لیتری HTM
٪۱۵
۳,۲۵۰,۰۰۰
۲,۷۶۲,۵۰۰ تومان
منبع تحت فشار زیلمت 50 لیتری
٪۷
۶,۹۰۰,۰۰۰
۶,۴۱۷,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار 100 لیتری وال whale
٪۳
۳,۸۸۰,۰۰۰
۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
منبع ۶۰ لیتری تحت فشار درجه دار واتس wates
٪۹
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۶۸۵,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار تیوپی 50 لیتری افقی هاماک
٪۲۲
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۰۹۸,۰۰۰ تومان
پمپ کف کش آبارا SDA 25-3.5/0.75 M
۴,۸۲۰,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار 1000لیتری درجه دار 16 بار امرا
٪۶۱
۹۹,۰۲۵,۰۰۰
۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مخزن پلی اتیلن تک لایه 3000 لیتری بیضی طبرستان
٪۷
۱۴,۷۴۵,۵۸۵
۱۳,۷۱۳,۳۹۴ تومان
منبع تحت فشار زیلمت 300 لیتری
٪۱
۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان
منبع کویل دار 300 لیتری افقی با ورق 5
٪۱۳
۵,۲۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار ۵۰۰۰ لیتری درجه دار با بار ۱۶ امرا
٪۲۱
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار ۲۵۰۰ لیتری درجه دار با بار ۱۶ امرا
٪۲۱
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
مخزن پلاستیکی 100 لیتری عمودی طبرستان
٪۱۸
۱,۰۱۹,۰۰۰
۸۳۱,۵۷۹ تومان
منبع انبساط مهر افروز 130 لیتری
٪۱۵
۳,۲۹۵,۰۰۰
۲,۸۰۰,۷۵۰ تومان
ست کنترل اتومات پمپ دلتا
٪۹
۸۰۰,۰۰۰
۷۲۵,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری واتس wates
٪۱۰
۴,۴۰۰,۰۰۰
۳,۹۵۵,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار ۸۰ لیتری واتس Wates درجه دار
٪۱۰
۴,۱۵۰,۰۰۰
۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
منبع تحت فشار 500 لیتری HTM
٪۱۰
۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷