فیلتر محصولات
مرتب سازی

آیفون تصویری کوماکس (COMMAX) - صفحه ۲

ارتباط داخلی یک به یک کوماکس مدل TP-1BE
٪۶
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
پنل آیفون تصویری کوماکس ۱۸ واحدی
٪۹
۱,۵۹۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری کوماکس پنل ۱۳ واحدی
٪۲۳
۱,۴۴۰,۰۰۰
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری کوماکس پنل ۱۹ واحدی
٪۷
۱,۶۲۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پنل آیفون تصویری کوماکس پنل تک واحدی
٪۵
۹۶۰,۰۰۰
۹۱۰,۰۰۰ تومان
پنل تصویری  COMMAX DRC-4CANC
۷۵۰,۰۰۰ تومان
پنل تصویری  COMMAX DRC-4U
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
پنل هفت واحدی کوماکس مدل DRC-7UC
٪۸
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
پنل چهارده واحدی کوماکس مدل DRC-14AC2
٪۲۳
۱,۴۷۰,۰۰۰
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
پنل شش واحدی کوماکس مدل DRC-6UC
٪۹
۱,۰۸۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰ تومان
پنل طبقاتی کوماکس DRC-NAC2
۴,۸۶۲,۰۰۰ تومان
پنل آیفون تصویری کوماکس 8 واحدی
٪۲۲
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری کوماکس پنل  ۹ واحدی
٪۲۲
۱,۳۳۰,۰۰۰
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری کوماکس پنل ۱۵ واحدی
٪۲۳
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری کوماکس پنل ۱۶ واحدی
٪۲۳
۱,۵۳۰,۰۰۰
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری کوماکس پنل ۱۷ واحدی
٪۱۰
۱,۵۶۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری کوماکس پنل ۲۰ واحدی
٪۶
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری کوماکس پنل ۳ واحدی
٪۷
۱,۰۱۰,۰۰۰
۹۴۰,۰۰۰ تومان
آیفون تصویری کوماکس پنل دو واحدی
٪۸
۹۹۶,۰۰۰
۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴