تهویه سرمایش و گرمایش کاویان Kavian
کاویان
تهویه سرمایش و گرمایش کاویان Kavian
پرده هوای فراز کاویان کابین ساده مدل FM4018 L/Y
٪۶۰
۱۶,۸۴۲,۰۰۰
۶,۸۰۶,۰۰۰ تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4020 L/Y-LUX
٪۵۳
۱۴,۷۱۱,۰۰۰
۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4020S/Y-W
٪۶۰
۳۰,۸۸۵,۰۰۰
۱۲,۴۸۲,۰۰۰ تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل   FM4015 L/Y-LUX
٪۵۳
۱۳,۶۷۴,۰۰۰
۶,۴۷۳,۰۰۰ تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4010S/Y-W
٪۱۴
۱۹,۵۴۹,۰۰۰
۱۶,۷۹۲,۵۹۱ تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1215-T6-GY
٪۱۰
۱۶,۰۱۶,۰۰۰
۱۴,۴۱۴,۴۰۰ تومان
پرده هوای فراز کاویان کابین ساده مدل FM4020 L/Y
٪۶۰
۱۷,۲۲۲,۰۰۰
۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
پرده هوای فراز کاویان کویل آبگرم RM4015S/Y-W-LUX-V7
٪۵۵
۲۹,۵۷۰,۰۰۰
۱۳,۳۲۳,۰۰۰ تومان
رادیاتور کاویان 106 آلومینیومی“KAVIAN “GLS / K106C
٪۲۲
۷,۶۶۶,۰۰۰
۵,۹۵۹,۰۰۰ تومان
رادیاتور کاویان 109 آلومینیومی  “KAVIAN K 109 C”
٪۱۸
۱۰,۹۱۰,۰۰۰
۸,۹۴۹,۰۰۰ تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1218-T6-GY
٪۵۲
۱۴,۳۵۸,۰۰۰
۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل  FM4009 L/Y-LUX
٪۶۰
۱۲,۶۱۸,۰۰۰
۵,۰۹۹,۰۰۰ تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1212-T6-GY
٪۵۳
۱۱,۷۵۶,۰۰۰
۵,۵۷۲,۰۰۰ تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل   FM4010 L/Y-LUX
٪۵۹
۱۳,۰۱۰,۴۰۰
۵,۲۸۵,۰۰۰ تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل  FM4012 L/Y-LUX
٪۵۳
۱۱,۷۵۶,۰۰۰
۵,۵۷۲,۰۰۰ تومان
WHS - 600 - 2*50 UT
ناموجود