تهویه سرمایش و گرمایش هانی ول Honeywell
هانی ول
تهویه سرمایش و گرمایش هانی ول Honeywell
گازمبرد R22 هانیول(honeywell)
۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
گاز مبرد R404A  هانیول(honeywell)
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Honeywell Air Touch Air Purifier
٪۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Honeywell Air Touch P  Air Purifier
٪۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Honeywell Air Touch Air Purifier
٪۶
۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان