تهویه سرمایش و گرمایش انرژی Energy
انرژی
تهویه سرمایش و گرمایش انرژی Energy
energy ec3.5
٪۷
۸,۴۸۰,۰۰۰
۷,۸۸۵,۰۰۰ تومان
Energy EH0045 Single Phase Electrical Fan Heater
٪۵
۷,۴۸۸,۳۰۰
۷,۱۱۳,۸۸۵ تومان
energy 5500 EC5.5
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 energy EC0750 cooler
٪۶
۲۰,۲۰۸,۶۰۰
۱۸,۹۹۶,۰۸۴ تومان
بخاری گازی انرژی GH0618
٪۱
۲۰,۵۵۷,۴۰۰
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 energy  VC6 cooler
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
energy  EC7e cooler
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
energy ec11000
٪۸
۳۲,۸۰۹,۰۰۰
۳۰,۰۹۵,۰۰۰ تومان
هیتر انرژی 320 فن دار نفتی KH 0320
٪۱
۱۴,۱۵۹,۱۰۰
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Energy  VC0380 Evaporative cooler
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کولر آبی  انرژی 7000 سلولزی EC-0710
٪۵
۱۷,۲۹۸,۳۰۰
۱۶,۴۳۳,۳۸۵ تومان
کولر آبی سلولزی انرژی 25000 مدل EC25000
٪۷
۹۸,۳۹۴,۰۰۰
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بخاری گازی انرژی مدل GW0460
۱۰,۳۱۱,۴۰۰ تومان
energy cooler EC5.5e
۱۰,۸۳۰,۰۰۰ تومان
پد سلولزی 7000 انرژی
٪۴
۱,۵۹۰,۰۰۰
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
Energy GM0680 Make Up Air Unit
٪۵
۵۶,۲۳۳,۱۰۰
۵۳,۴۲۱,۴۴۵ تومان
پد سلولزی 3500  انرژی
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای بریز DB1 آگرین انرژی
٪۱۰
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
energy ec7 cooler
۱۳,۳۸۱,۰۰۰ تومان
Energy EC1800 Evaporative cooler
۷۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Energy EC0280 Evaporative Cooler
٪۸
۴,۸۷۲,۳۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پایه کولر آبی انرژی 5500 تا 7500
٪۱۷
۶۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کولر تبخیری سلولزی انرژی مدل EC0280n
٪۷
۴,۸۷۲,۰۰۰
۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
Energy EC0280n Evaporative Cooler
۴,۸۷۲,۳۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای بریز DB4 آگرین انرژی
٪۱۰
۶,۵۰۰,۰۰۰
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای واشردار D10 آگرین انرژی
٪۹
۶,۴۰۰,۰۰۰
۵,۸۲۴,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای واشردار D15 آگرین انرژی
٪۹
۷,۹۰۰,۰۰۰
۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی FH-100
٪۵
۲,۶۷۰,۰۰۰
۲,۵۳۶,۵۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی FH-1000
٪۵
۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۷,۹۵۵,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی FH-1200
٪۵
۱۹,۸۴۰,۰۰۰
۱۸,۸۴۸,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی FH-1500
٪۵
۲۳,۶۲۰,۰۰۰
۲۲,۴۳۹,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی FH-200
٪۵
۴,۰۳۰,۰۰۰
۳,۸۲۸,۵۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی FH-300
٪۵
۶,۱۲۰,۰۰۰
۵,۸۱۴,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی FH-400
٪۵
۷,۳۴۰,۰۰۰
۶,۹۷۳,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی FH-500
٪۵
۸,۳۶۰,۰۰۰
۷,۹۴۲,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی FH-700
٪۵
۱۵,۱۲۰,۰۰۰
۱۴,۳۶۴,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی FH-800
٪۵
۱۷,۰۱۰,۰۰۰
۱۶,۱۵۹,۵۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی FH-900
٪۵
۱۷,۹۵۰,۰۰۰
۱۷,۰۵۲,۵۰۰ تومان
اواپراتور صفحه ای آگرین انرژی B030-10
٪۸
۸,۰۰۰,۰۰۰
۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
اوپراتور صفحه ای آگرین انرژی B030-20
٪۸
۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۰۴,۰۰۰ تومان
اوپراتور صفحه ای آگرین انرژی B030-30
٪۸
۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۳,۲۴۸,۰۰۰ تومان
اواپراتور صفحه ای آگرین انرژی B030-50
٪۸
۲۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۹,۰۴۴,۰۰۰ تومان
اوپراتور صفحه ای آگرین انرژی B030-70
٪۸
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان
اوپراتور صفحه ای آگرین انرژی B052-54
٪۸
۴۰,۳۰۰,۰۰۰
۳۷,۰۷۶,۰۰۰ تومان
اوپراتور صفحه ای آگرین انرژی B052-70
٪۸
۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان
اواپراتور صفحه ای آگرین انرژی B052-88
٪۸
۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۵۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی P100
٪۸
۸,۲۴۰,۰۰۰
۷,۵۸۱,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی P120
٪۸
۹,۲۵۰,۰۰۰
۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی P200
٪۸
۱۱,۲۷۰,۰۰۰
۱۰,۳۶۹,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی P290
٪۸
۱۵,۴۱۰,۰۰۰
۱۴,۱۷۸,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی P380
٪۸
۱۷,۸۶۰,۰۰۰
۱۶,۴۳۲,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی P60
٪۸
۶,۷۳۰,۰۰۰
۶,۱۹۲,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی P75
٪۸
۷,۲۴۰,۰۰۰
۶,۶۶۱,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای آگرین انرژی P180
٪۸
۱۰,۷۶۰,۰۰۰
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اوپراتور صفحه ای آگرین انرژی B095-122
٪۸
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
اوپراتور صفحه ای آگرین انرژی B095-60
٪۸
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۷۷,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اوپراتور صفحه ای آگرین انرژی B095-74
٪۸
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اوپراتور صفحه ای آگرین انرژی B095-92
٪۸
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
اوپراتور صفحه ای آگرین انرژی B210-74
٪۸
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
اوپراتور صفحه ای آگرین انرژی B210-90
٪۸
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کولرآبی سلولزی 4500 انرژی مدل EC 3/5
٪۵
۸,۴۸۰,۲۰۰
۸,۰۵۶,۰۰۰ تومان
هیتر گازی انرژی مدل GR0095
٪۵
۱۹,۲۱۶,۷۰۰
۱۸,۲۵۵,۸۶۵ تومان
کولر آبی سلولزی 1300 انرژی مدل EC2-8
٪۵
۴,۸۷۲,۳۰۰
۴,۶۲۸,۰۰۰ تومان
کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC 3/8
٪۵
۹,۴۷۲,۱۰۰
۸,۹۹۸,۰۰۰ تومان
هیتر گازی انرژی مدل 640 فن
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کولر سلولزی ۲۸۰۰انرژی
۵,۰۱۲,۰۰۰ تومان
مبدل حرارتی صفحه ای واشردار D5 آگرین انرژی
٪۹
۵,۹۰۰,۰۰۰
۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
هیتر برقی 150 انرژی
٪۵
۱۹,۹۷۹,۷۰۰
۱۸,۹۸۰,۷۱۵ تومان
بخاری گازی انرژی مدل 625
٪۵
۲۱,۶۴۷,۴۰۰
۲۰,۵۶۵,۰۳۰ تومان
کفی کولر 7000 انرژی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷