فیلتر محصولات
مرتب سازی

لوازم خانگی کنوود Kenwood

غذاساز کنوود مدل FDM307SS
۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان
Kenwood SM740 Sandwich Maker
٪۲۲
۲,۲۵۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
همزن کاسه دار کنوود HM430
٪۲۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
KENWOOD MG510 Meat Grinder
٪۹
۳,۸۵۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Kenwood SMP94.A0WH Sandwich Maker
۱,۹۷۶,۰۰۰ تومان
سرخ کن کنوود مدل KENWOOD HFM75
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
همزن کنوود مدل HM330
٪۵۶
۱,۸۰۰,۰۰۰
۷۹۸,۰۰۰ تومان
آبمیوه گیری کنوود مدل JEP02
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
سرخ کن کنوود مدل KENWOOD HFP50
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
Kenwood MG470 Meat Grinder
۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
خردکن کنوود مدل CHP40
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
سرخ کن کنوود مدل HFP 90
۶,۳۰۲,۷۹۶ تومان
خردکن کنوود CH580
۶۳۰,۰۰۰ تومان
Kenwood HV190
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
غذاساز کنوود FP190
٪۱۷
۲,۳۵۰,۰۰۰
۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
گریل کنوود مدل KENWOOD HGM50
٪۴۱
۳,۴۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
سرخ کن کنوود مدل KENWOOD HFP70
۹,۰۲۷,۸۲۱ تومان
غذاساز کنوود مدل FDP623
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Kenwood TTM440 Toaster
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
مخلوط کن کنوود مدل BLM-91
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
غذاساز کنوود مدل FDM786
۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
پلوپز کنوود KENWOOD RCM-45
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آبمیوه گیری کنوود JE680
۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان
مخلوط کن کنوود مدل BLM-92
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
KENWOOD Fryer HFP30
٪۸
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
غذاساز کنوود Kenwood FDM780
۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
همزن برقی کنوود مدل KMX750
٪۳
۱۱,۳۵۳,۰۰۰
۱۱,۰۵۳,۰۰۰ تومان
اسنک ساز 3کاره کنوود مدلSMM01 AOBK
٪۸
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کولر گازی کنوود مدل  ACO 24
٪۱۸
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
غذاساز کنوود KM287
۱۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۲۲