لوازم خانگی دلونگی DeLonghi
دلونگی
لوازم خانگی دلونگی DeLonghi
اسپرسو ساز دلونگی مدل EC685
٪۵
۶,۴۹۰,۰۰۰
۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی BCO420
٪۱۳
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 اسپرسوساز دلونگی مدل EC850M
۱۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
اسپرسو ساز دلونگی مدل BCO421
٪۶۲
۷,۸۱۸,۴۲۴
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
آسیاب قهوه دلونگی مدل Dedica KG 521.M
٪۲۸
۸,۱۰۰,۰۰۰
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسو ساز دلونگی ایتالیا  EC9335  La Specialista
٪۴۰
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سرخ کن دلونگی FH1396
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل BCO320
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
آسیاب قهوه دلونگی KG89
٪۶
۲,۳۵۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل  EC9
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اسپرسو ساز دلونگی مدل Scultura ECZ 351
٪۸
۷,۹۰۰,۰۰۰
۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان
آسیاب قهوه دلونگی مدل KG210
٪۲۷
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل ECAM290.81.TB
٪۲۲
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل ECAM 650.85
٪۶۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل ICONA VINTAGE ECOV 311
٪۱۳
۹,۰۰۰,۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Delonghi FH1394 Multi Fryer
۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فیلتر آب اسپرسوساز دلونگی مدل DLS C002
٪۱۴
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰ تومان
محلول رسوب‌زدایی دلونگی مدل DLSC500
٪۱۶
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی La Specialista Arte EC9155.MB
٪۴۶
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل ECP31.21
٪۱۳
۵,۹۵۰,۰۰۰
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کتری برقی دلونگی مدل KBI3001
٪۸
۷,۹۸۰,۰۰۰
۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل ECAM45.760
٪۳۵
۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسو ساز دلونگی ایتالیا De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110 B
٪۲۷
۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توستر دلونگی مدل CTJX4003
٪۸
۷,۴۰۰,۰۰۰
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آسیاب دلونگی مدل DELONGHI KG200
٪۱۴
۲,۱۳۰,۰۰۰
۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
Delonghi KH770925V Radiator
٪۱۱
۷,۱۰۰,۰۰۰
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل Magnifica Evo ECAM290.61.SB
٪۳۲
۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
قهوه ساز دلونگی ETAM 36.365 M
٪۱۲
۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل E31.21
۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان
شوفاژ برقی دلونگی مدل KH770720 OIL FILLED
٪۹
۱۸,۳۶۵,۰۰۰
۱۶,۷۱۲,۱۵۰ تومان
مخزن شیر دلونگی مدل DLSC011
٪۱۴
۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فنجان دوجداره دلونگی مدل DLSC302 ست ۶ عددی
٪۹
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
پیچر شیر دلونگی مدل DLSC060
٪۱۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
قوری قهوه ساز دلونگی ICM100
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی LA SPECIALISTA PRESTIGIO EC9355.M
٪۲۹
۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسو ساز تمام اتوماتیک دلونگی مدل ECAM 350.55.B
٪۲۶
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل Dinamica Plus ECAM 370.70
٪۹
۵۴,۴۹۰,۰۰۰
۴۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
خردکن برقی دلونگی
٪۲۳
۳,۵۰۰,۰۰۰
۲,۶۸۵,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل Magnifica Evo ECAM 290.61
٪۱۲
۳۹,۸۸۰,۰۰۰
۳۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان
اسپرسو ساز دلونگی LA SPECIALISTA PRESTIGIO EC9355.BM
٪۸
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل Dinamica ECAM 356.57.B
٪۳۴
۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل Magnifica Start ECAM220.20.W
٪۹
۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پرتافیلتر(دسته گروپ51)دلونگی 685و نوا
٪۲۳
۲,۵۹۹,۰۰۰
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل 4201
۹,۳۸۷,۹۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل Perfetto Magnifica S CAPPUCCINO ECAM23.460.B
٪۴۵
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل Perfetto Magnifica S CAPPUCCINO ECAM23.460.S
٪۴۵
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسو ساز دلونگی ایتالیا De'Longhi ECAM 610.75
٪۱۶
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Delonghi FH1130 Multi Fryer
۷,۴۳۹,۰۰۰ تومان
 اسپرسوساز دلونگی مدل ETAM 29.660
٪۱۹
۴۱,۹۹۰,۰۰۰
۳۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
دستگاه قهوه ساز دلونگی DELONGHI ECAM 22.360
٪۴
۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نسپرسو ساز دلونگی مدل Delonghi Inissia EN 80
٪۱۸
۷,۰۰۰,۰۰۰
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
اسپرسو ساز دلونگی مدل Dinamica Plus ECAM 370.85
٪۱۶
۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تمپر قهوه دلونگی مدل  Coffee Tamper
٪۶
۱,۶۸۰,۰۰۰
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل PrimaDonna Soul ECAM610.74.MB
٪۲۶
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسو ساز تمام اتوماتیک دلونگی مدل ECAM 610.75
٪۳
۷۹,۴۹۹,۰۰۰
۷۷,۳۹۹,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل EC9
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
DELONGHI F38233
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
قهوه ساز Delonghi BCO 35 . 31
٪۲
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز نسپرسو en167 CitiZ DeLonghi
٪۴
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قوری قهوه ساز ICM 50 دلونگی
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
قهوه ساز دلونگی مدل Dinamica ECAM 350.15.B
٪۳۶
۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسو ساز دلونگی ایتالیا مدل Magnifica ESAM 3000B
٪۲۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فیلتر سرخ کن دلونگی
٪۸
۳۸۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل 65X.75
۸۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مخزن شیر دلونگی DLSC018
٪۱۵
۶,۵۰۰,۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مخزن شیر دلونگی مدل DLSC014
٪۱۷
۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل ECAM 23.450.S
٪۱۲
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ بخارشور دلونگی کد 02
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
بسکت دو کاپ اسپرسوساز دلونگی مدل EasyClean
٪۵
۱,۸۸۰,۰۰۰
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل Magnifica Evo ECAM 290.22.B
٪۹
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل FEB2523.SB
٪۲۱
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل MAGNIFICA FEB 2533.SB
٪۲۸
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نسپرسوساز دلونگی مدل Vertuo Plus ENV150.R
٪۲۷
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل ECAM23.460.B
٪۲۹
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اسپرسوساز دلونگی مدل ECAM 21.116.B
٪۵
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۷