ایمالز

لیست قیمت گلیم و جاجیم جاجیم Jajim (13 تیر)


گلیم دست بافت
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم ماشینی ستاره کویر یزد مدل sp-118
۱۱۹,۲۸۰تومان
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
گبه ماشینی مدل آرینا کد 8762
۲۷۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم فرش پوپک ساوین
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم فرش1929 ساوین
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ابر و باد کد 402
۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
گبه دستباف چهار متری سی پرشیا کد 171070
۱۵,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم ماشینی کد 103
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
گبه دستبافت  چهار متری کد 834
۲۵,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم دستباف یک متری  کد GLG5
۲,۵۲۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
گلیم ماشینی پارمیس طرح میخک
٪۸
۱۴۰,۰۰۰
۱۲۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم فرش هامون ساوین
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم فرش رایان ساوین
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم فرش کرانه ساوین
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم فرش هدیه ساوین
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم فرش پرستو ساوین
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱ ساعت پیش)
گلیم دستبافت دکوری
۵۶۲,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم ماشینی دنیای فرش  طرح خشتی سلطنتی
٪۴
۸۱۶,۰۰۰
۷۸۳,۳۶۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم ماشینی ستاره کویر یزد مدل sp-126
۱۶۱,۲۸۰تومان
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم ماشینی ستاره کویر یزد مدل sp-122
۲,۴۳۵,۸۳۰تومان
(۱۱ روز و ۲ ساعت پیش)
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171079
۴,۰۱۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم دستباف سی پرشیا کد 171002
۴,۸۷۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم ماشینی کد 104
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم ماشینی کد 118
۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
گبه دستبافت یک متری گالری نور کد H1950
۸,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
گبه دستبافت یک و نیم متری گالری نور کد H1949
۸,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
گلیم ماشینی ستاره کویر یزد مدل G-203
۶۵,۵۲۰تومان
(۹ روز و ۱ ساعت پیش)
گبه دستباف دو و نیم متری سی پرشیا کد 179070
۸,۷۷۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم ماشینی مدل خشتی کد 2198
۶۶۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم ماشینی کد 360
۹۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱ ساعت پیش)
گبه ماشینی طرح افشان کد 905
۱۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
گبه دستباف یک و نیم متری کد GAB1
۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم جاجیم شازده کد 2189 50*80
۶۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم جاجیم شازده کد 2004 50*80
۶۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
نمد فرش گالری ماها طرح پرگل کد 199005
۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم فرش پونه ساوین
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم فرش روژان ساوین
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
گبه ماشینی دنیای فرش کد 807 زمینه سرمه ای
۱,۹۹۹,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱ ساعت پیش)
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ستایش
٪۴
۸۷۸,۰۰۰
۸۴۲,۸۸۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم ماشینی ستاره کویر یزد مدل sp-132
۴۵۰,۲۴۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
گبه دستبافت سه و نیم متری گالری نور کد H1956
۱۲,۶۹۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
گبه دستبافت یک و نیم متری گالری نور کد H1948
۹,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
گلیم ماشینی کد 450
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم ماشینی  مدل افشان کد 2036 نیم متری
۱۷۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم ماشینی  مدل خشتی کد 160
۵۱۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
گبه دستباف دو و نیم متری سی پرشیا کد 179063
۹,۹۲۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
گبه ماشینی مدل خشتی کد 830
۴۴۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
گبه دستبافت یک متری کد  1105812
۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۱۶ ساعت پیش)
گلیم دستباف یک و نیم متری کد GLG9
۳,۲۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
گبه ماشینی کد 825
۱۱۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲ ساعت پیش)
پادری نمدی کد 480
۴۸۹,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۱ ساعت پیش)
گلیم جاجیم شازده کد 2197 50*80
۶۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم جاجیم شازده کد 2078 - 50*80
۶۰,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم جاجیم شازده کد 2026  50*80
۶۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
گلیم جاجیم شازده کد 2245 - 50*80
۶۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۲ ساعت پیش)
گلیم جاجیم شازده کد 2217 -50*80
۶۰,۰۰۰تومان
(۱ ماه و ۴ روز و ۲ ساعت پیش)
جاجیم دستبافت دو متری مدل ریشه دوزی کد J2D9C1
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
جاجیم دستباف شش دهم متری مدل گرد کد 123
۲۶۳,۵۲۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
جاجیم دستبافت مدل گل کد 1002
۴۸۰,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۱ ساعت پیش)
جاجیم دستبافت مدل گل کد 1001
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ماه و ۲۲ روز و ۱۱ ساعت پیش)
جاجواهری جاجیمی دستبافت مدل گل کد 1007
۲۱۰,۰۰۰تومان
(۱ ماه و ۲۲ روز و ۱۱ ساعت پیش)
جاجواهری جاجیمی دستبافت مدل گل کد 1008
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ ماه و ۲۲ روز و ۱۱ ساعت پیش)
گلیجه؛ جاجیم روستای زیارت گرگان- کد ۰۰۲
٪۱۰
۳۳۰,۰۰۰
۲۹۸,۰۰۰تومان
(۱ ماه و ۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
گلیجه؛ جاجیم روستای زیارت گرگان- کد ۰۰۱
٪۱۰
۳۳۰,۰۰۰
۲۹۸,۰۰۰تومان
(۱ ماه و ۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
لیست قیمت گلیم و جاجیم 'جاجیم Jajim' هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت گلیم و جاجیم ، بر روی محصول مورد نظر خود کلیک کنید، لازم به ذکر است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و قیمت درج شده برای گلیم و جاجیم 'جاجیم Jajim' کمترین قیمت فروشنده کالا می باشد و سایر پیشنهادات فروشندگان با کلیک بر روی هر کالا قابل مشاهده است و همچنین قیمت ها تماما توسط فروشندگان درج می شود و ایمالز هیچگونه دخل و تصرفی در فروش و قیمت ندارد