دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت صوتی و تصویری کاوه Kaveh (۶ فروردین)


محافظ ولتاژ کاوه مدل KCP2635L
(27 دقیقه پیش)
٪۸
۲۹۰,۰۰۰
۲۶۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
محافظ ولتاژ کاوه مدل KAP2140E
(۷ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۲۲
۲۵۰,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
محافظ یخچال 2500 وات کاوه
(27 دقیقه پیش)
۳۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
محافظ ولتاژ کاوه مدل KRP1225E
(۴ روز پیش)
۳۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم سیار کاوه مدل SS.KV.30M
(27 دقیقه پیش)
٪۱۶
۴۵۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیم سیار کاوه مدل SS.KV.7M
(27 دقیقه پیش)
٪۱۹
۱۸۰,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چند راهی برق کاوه مدل KV.TM.2M
(27 دقیقه پیش)
٪۱۵
۱۴۰,۰۰۰
۱۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ کاوه مدل KCP2525C
(۴ روز پیش)
٪۱۰
۴۲۰,۰۰۰
۳۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چندراهی برق کاوه مدل KES2416LE
(27 دقیقه پیش)
٪۱۰
۳۱۰,۰۰۰
۲۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ کاوه مدل KCP2425
(۳ روز پیش)
٪۳
۲۸۷,۰۰۰
۲۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
محافظ ولتاژ کاوه مدل KPP2125E
(27 دقیقه پیش)
۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ کاوه مدل KPR225
(27 دقیقه پیش)
٪۲
۲۲۰,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شش راهی برق کاوه مدل MR.6.KV.215.7M طول 7 متر
(27 دقیقه پیش)
٪۲۴
۲۶۰,۰۰۰
۱۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چندراهی برق کاوه مدل KV6.SN.21.30M
(۷ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۲۱
۵۰۰,۰۰۰
۳۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چندراهی برق کاوه مدل KV6.SN.21.10M
(۳ روز پیش)
٪۲۱
۲۵۰,۰۰۰
۱۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دوشاخه صنعتی کاوه مدل KP2116E بسته 10 عددی
(۳ روز پیش)
٪۱۰
۳۲۰,۰۰۰
۲۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابل سیار کاوه مدل KV.S24.25M
(۳ روز پیش)
٪۲۰
۱,۰۳۰,۰۰۰
۸۲۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شش راهی برق کاوه مدل KV.6.TM.40M طول 40 متر
(27 دقیقه پیش)
٪۲۰
۷۲۰,۰۰۰
۵۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مادگی برق کاوه مدل KEP2116E
(۴ روز پیش)
۲۰,۴۹۰ تومان
فروشندگان (۱)
دو شاخه برق کاوه مدل KP2116E
(۴ روز پیش)
۲۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چند راهی برق کاوه مدل KES23162J طول 2.5 متر
(۵ روز پیش)
٪۵
۱۸۰,۰۰۰
۱۷۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چند راهی برق کاوه مدل KES114 طول 2.5 متر
(27 دقیقه پیش)
٪۱۰
۲۰۰,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ برق ارت دار
(27 دقیقه پیش)
۲۱۴,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ کاوه مدل ترمینالی
(27 دقیقه پیش)
٪۲
۵۱۰,۰۰۰
۴۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ کاوه مدل KRP2125E
(۴ روز پیش)
٪۲۵
۲۲۵,۰۰۰
۱۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ کاوه مدل SDS0329
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
٪۷
۵۵۰,۰۰۰
۵۰۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چند راهی برق کاوه مدل SS.KV.20M
(۳ روز پیش)
٪۱۵
۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ کاوه مدل KWMP2140E
(۳ روز پیش)
٪۱۱
۲۸۰,۰۰۰
۲۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چند راهی برق کاوه مدل KES231
(۳ روز پیش)
٪۳
۶۰,۰۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چند راهی برق کاوه مدل KES24162JE
(۳ روز پیش)
٪۳
۲۶۰,۰۰۰
۲۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چند راهی برق کاوه مدل KES26162J
(27 دقیقه پیش)
٪۸
۲۸۰,۰۰۰
۲۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ کاوه مدل KCP26353J
(۷ روز پیش)
٪۹
۳۰۵,۰۰۰
۲۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چند راهی برق کاوه مدل KSS2316L
(۳ روز پیش)
٪۳
۱۷۸,۰۰۰
۱۷۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ کاوه مدل KCP25252C
(۴ روز پیش)
۲۴۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چندراهی برق کاوه مدل SS.KV.2M
(۷ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۱۶
۱۱۰,۰۰۰
۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چند راهی برق کاوه مدل SS.KV.15M
(۳ روز پیش)
٪۱۶
۲۸۵,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چند راهی برق کاوه مدل SS.KV.5M
(۳ روز پیش)
٪۱۵
۱۶۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سه راهی برق کاوه مدل KV.TM.15M
(۶ روز پیش)
٪۱۵
۳۴۵,۰۰۰
۲۹۳,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۱)
چندراهی برق کاوه مدل KV.TM.7M
(27 دقیقه پیش)
۲۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سه راهی برق کاوه مدل KV.TM.20M
(۳ روز پیش)
٪۱۵
۴۳۰,۰۰۰
۳۶۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سه راهی برق کاوه مدل KV.TM.30M
(۳ روز پیش)
٪۱۵
۵۷۰,۰۰۰
۴۸۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سه راهی برق کاوه مدل KV.TM.10M
(۳ روز پیش)
٪۱۵
۲۷۰,۰۰۰
۲۲۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سه راهی برق کاوه مدل KV.TM.5M
(27 دقیقه پیش)
٪۲۲
۱۹۰,۰۰۰
۱۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چندراهی برق کاوه مدل KSS2316L
(۷ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۳
۹۸,۰۰۰
۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سه راهی برق کاوه مدل CB.KV.215.20M
(۷ روز پیش)
٪۲۵
۵۴۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چند راهی برق کاوه مدل SS.KV.10M
(۳ روز پیش)
٪۱۵
۲۲۰,۰۰۰
۱۸۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ کاوه مدل KDWP2140E
(۳ روز پیش)
٪۱۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شش راهی برق کاوه مدل MR.6.KV.215.60M طول 60 متر
(۳ روز پیش)
٪۲۲
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شش راهی برق کاوه مدل MR.6.KV.215.50M طول 50 متر
(۳ روز پیش)
٪۲۳
۱,۰۵۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شش راهی برق کاوه مدل MR.6.KV.215.40M طول 40 متر
(۳ روز پیش)
٪۲۳
۸۷۰,۰۰۰
۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شش راهی برق کاوه مدل MR.6.KV.215.30M طول 30 متر
(۳ روز پیش)
٪۲۲
۷۰۰,۰۰۰
۵۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شش راهی برق کاوه مدل MR.6.KV.215.20M طول 20 متر
(۳ روز پیش)
٪۲۳
۵۰۰,۰۰۰
۳۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شش راهی برق کاوه مدل MR.6.KV.215.15M طول 15 متر
(۳ روز پیش)
٪۲۳
۴۲۰,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شش راهی برق کاوه مدل .6.KV.215.10M طول 10 متر
(۳ روز پیش)
٪۲۲
۳۲۰,۰۰۰
۲۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شش راهی برق کاوه مدل MR.6.KV.215.5M طول 5 متر
(27 دقیقه پیش)
٪۲۴
۲۲۰,۰۰۰
۱۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شش راهی برق کاوه مدل MR.6.KV.215.3M طول 3 متر
(27 دقیقه پیش)
٪۲۲
۲۰۰,۰۰۰
۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چندراهی برق کاوه مدل KV6.SN.21.20M
(27 دقیقه پیش)
٪۲۰
۳۷۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چندراهی برق کاوه مدل KV6.SN.21.15M
(۳ روز پیش)
٪۲۱
۳۱۰,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چندراهی برق کاوه مدل KV6.SN.21.7M
(27 دقیقه پیش)
٪۲۲
۲۰۰,۰۰۰
۱۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چندراهی برق کاوه مدل KV6.SN.21.5M
(۳ روز پیش)
٪۸
۱۹۵,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چندراهی برق کاوه مدل KV6.SN.21.3M
(۳ روز پیش)
٪۲۲
۱۶۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سه راهی سیار کاوه مدل MR.S.KV.215.15M طول 15 متر
(۳ روز پیش)
٪۲۲
۵۶۰,۰۰۰
۴۳۶,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سه راهی سیار کاوه مدل MR.S.KV.215.10M طول 10 متر
(۳ روز پیش)
٪۲۲
۴۲۰,۰۰۰
۳۲۷,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سه راهی سیار کاوه مدل MR.S.KV.215.7M طول 7 متر
(۳ روز پیش)
٪۲۲
۳۴۰,۰۰۰
۲۶۵,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سه راهی سیار کاوه مدل MR.S.KV.215.35M
(۳ روز پیش)
٪۲۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
محافظ ولتاژ کاوه مدل krp222
(۳ روز پیش)
٪۷
۲۹۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دوشاخه صنعتی کاوه مدل KP2116E بسته 5 عددی
(۳ روز پیش)
٪۶
۱۷۰,۰۰۰
۱۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سه راهی صنعتی کاوه مدل KV.S24.15M
(۳ روز پیش)
٪۲۰
۷۰۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سه راهی صنعتی کاوه مدل KV.S24.10M
(۷ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۲۰
۵۱۰,۰۰۰
۴۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کابل سیار کاوه مدل KV.S24.20M
(۳ روز پیش)
٪۲۰
۸۷۰,۰۰۰
۶۹۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سه راهی صنعتی کاوه مدل KV.S24.7M
(۷ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۲۱
۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سه راهی صنعتی کاوه مدل KV.S24.5M
(27 دقیقه پیش)
٪۲۰
۳۲۵,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)